Search result for

หยั่งรู้

(35 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยั่งรู้-, *หยั่งรู้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยั่งรู้[V] enlighten, See also: have insight, Syn. หยั่งทราบ, Example: การมีวิชาความรู้อันดี จะทำให้มีความคิดชอบรู้และหยั่งรู้ในเหตุผล, Thai definition: เล็งรู้ความจริง, ค้นหาเพื่อให้รู้ความจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลึกหยั่งรู้ได้ยาก เช่น ความคิดลึก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What matters is not a simple divine revelation, but the willpower of people, never giving up whatever the ordeal might be.แล้วมันจะเผยให้เห็นถึงความหยั่งรู้จากสวรรค์ อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นมติจากสวรรค์ แต่ถ้าพลังจากประชาชนไม่ยอมรับถึงสิ่งนี้เล่า The Kingdom of the Winds (2008)
Even if you can't imagine the explanation, Sister, remember there are things beyond your knowledge.หากว่าคุณไม่สามารถคาดเดาขยายต่อได้,ซิสเตอร์ จำไว้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่าง อยู่ไกลเกินกว่าที่คุณจะหยั่งรู้ได้ Doubt (2008)
It doesn't make her psychic.นั่นไม่ทำให้เธอหยั่งรู้ไปทุกอย่างหรอก The Price (2008)
But how he knew all that.แล้วเขาหยั่งรู้เรื่องทั้งหมดได้ไง Drag Me to Hell (2009)
Did some ... that you had lost a button?หยั่งรู้เรื่อง \ แล้วกระดุมคุณหายจริงหรือเปล่า Drag Me to Hell (2009)
He has chosen this house because he felt that certain forces are present.เขาเลือกสถานที่นี้สร้างบ้านก็เพราะ เขาหยั่งรู้ว่า มีพลังบางอย่างของโลกอยู่ที่นี่ Drag Me to Hell (2009)
Something unknowable that dwells in the soul,อะไรบางอย่างที่ยากจะหยั่งรู้ ที่หยั่งลึกลงในวิญญาณเรา Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
"He who foresees calamities"เขาผู้หยั่งรู้มหันตภัย" White to Play (2009)
You say it like every relationship is doomed to end.แสดงว่าทุกความสัมพันธ์ล้วนจบลงเมื่อถึงเวลา ผมเป็นผู้หยั่งรู้ The Night of the Comet (2009)
How very perceptive of you, Merlin.นั่นเป็นการหยั่งรู้ของเจ้าหรือ เมอร์ลิน The Once and Future Queen (2009)
To those who know how to use it, the crystal holds great knowledge.หากใครก็ตามที่รู้ถึงวิธีการใช้มัน คริสตัลนี้มีความสามารถเกี่ยวกับการหยั่งรู้ The Witch's Quickening (2009)
What kind of knowledge?การหยั่งรู้ประเภทไหน? The Witch's Quickening (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยั่งรู้ [v.] (yangrū) EN: enlighten ; have insight   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fathom[VT] เข้าใจ, See also: หยั่งรู้, Syn. comprehend, penetrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all-around(ออล' อะราวน์ดฺ) adj. ได้ทุกอย่าง, คล่องตัว, กว้างขวาง, หยั่งรู้, เข้าใจ, Syn. versatile
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
comprehend(คอมพริเฮนดฺ') {comprehended,comprehending,comprehends} vt. เข้าใจ,หยั่งรู้,รวมทั้ง,กินความกว้าง,ครอบคลุม, Syn. perceive ###A. exclude -Conf. apprehend
comprehensive(คอมพริเฮน'ซิฟว) adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,เข้าใจได้กว้าง,ซึ่งหยั่งรู้,ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง n. การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง, See also: comprehensiveness n. ดูcomprehensive, Syn. far-reaching,wide
discern(ดิเซิร์น') v. มองเห็น,มองออก,สังเกตออก,เข้าใจ,รู้ดี,หยั่งรู้., See also: discerner n. ดูdiscern discernible adj. ดูdiscern discerning adj. ดูdiscern discernment n. ดูdiscern, Syn. perceive
empathy(เอม'พะธี) n. การเอาใจใส่,การหยั่งรู้,การใส่อารมณ์,ความร่วมรู้สึก,สมารมณ์., See also: empathic adj. ดูempathy empathical adj. ดูempathy
inscrutable(อินสครู'ทะเบิล) adj. ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้,ไม่สามารถหยั่งรู้ได้,ยากที่จะเข้าใจได้,ลึกลับ,ลับลมคมใน., See also: inscrutability,inscrutableness n. inscrutably adv, Syn. mysterious,hidden
intuition(อินทูอิช'เชิน) n. การรู้โดยสัญชาตญาณ,การรู้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,การหยั่งรู้ความเข้าใจอันซาบซึ้ง,ความสามารถในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณ,สหัชญาณ., See also: intuitional adj. intuitionly adv., Syn. feeling,sixth se
intuitive(อินทู'อิทิฟว) adj. โดยสัญชาตญาณ,โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,โดยสหัชญาณ,โดยการหยั่งรู้., See also: intuitiveness n., Syn. deluge

English-Thai: Nontri Dictionary
comprehend(vt) เข้าใจ,หยั่งรู้,ทราบ
comprehension(n) ความเข้าใจ,การหยั่งรู้
discerning(adj) หยั่งรู้,ฉลาด,รู้,เข้าใจ
discernment(n) การหยั่งรู้,ความฉลาด,การเข้าใจ
divine(vt) ทำนาย,หยั่งรู้,เดา,พยากรณ์,คาดการณ์
inscrutable(adj) ไม่อาจจะหยั่งรู้ได้,ลึกลับ,เข้าใจยาก
intuition(n) การหยั่งรู้,ญาณ,
intuitive(adj) โดยการหยั่งรู้,โดยสัญชาตญาณ,ซึ่งสังหรณ์ใจ
perception(n) การสังเกตเห็น,การได้ยิน,ความรู้สึก,ความเข้าใจ,การหยั่งรู้,ญาณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top