Search result for

หม่อม

(48 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หม่อม-, *หม่อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หม่อม[N] Lady, See also: Duchess, king's grandson's wife, Mom, Example: ท่านจันทร์สมรสกับหม่อมวิภามีบุตรและบุตรี 4 คน, Count unit: คน, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าชื่อหญิงสามัญที่เป็นภรรยาของเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และหม่อมเจ้า, ยศของหม่อมราชวงศ์ที่เลื่อนขึ้นเป็นหม่อมราชนิกุล
หม่อม[N] Lady, See also: Duchess, king's grandson's wife, Mom, Example: ท่านจันทร์สมรสกับหม่อมวิภามีบุตรและบุตรี 4 คน, Count unit: คน, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าชื่อหญิงสามัญที่เป็นภรรยาของเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และหม่อมเจ้า, ยศของหม่อมราชวงศ์ที่เลื่อนขึ้นเป็นหม่อมราชนิกุล
หม่อมฉัน[PRON] I, Example: พระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงไว้ตอนหนึ่งว่า “ครั้งหนึ่งหม่อมฉันขึ้นไปเมืองพิษณุโลกไปถามหาของโบราณในเมืองนั้น”, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 1 สำหรับแทนชื่อผู้พูด สำหรับเจ้านายที่มีศักดิ์เสมอกัน, Notes: (ราชา)
หม่อมหลวง[N] great-great-grandchild of a king, Syn. ม.ล., Example: พลโท หม่อมหลวงขาบ กุญชร เป็นอธิบดีที่มีความรอบรู้ในเรื่องเพลงต่างๆ อย่างกว้างขวาง, Count unit: คน, Thai definition: คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมราชวงศ์
หม่อมห้าม[N] king's plebeian concubine, Example: พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เข้าเฝ้าอาการประชวร รวมไปถึงเจ้าจอม, หม่อมห้าม, ขุนนางน้อยใหญ่, Count unit: คน, Thai definition: หญิงสามัญที่เป็นภรรยาของเจ้านาย, ใช้คำนำหน้านามว่า หม่อม
หม่อมเจ้า[N] king's grandson, See also: royal male relative, M.C. (Momchao), Syn. ม.จ., Example: หม่อมเจ้าสุภาเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนของเรา, Thai definition: คำนำหน้านามโอรสธิดาในพระองค์เจ้าชั้นพระบรมวงศ์
หม่อมเจ้า[N] king's grandson, See also: royal male relative, M.C. (Momchao), Syn. ม.จ., Example: หม่อมเจ้าสุภาเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนของเรา, Thai definition: คำนำหน้านามโอรสธิดาในพระองค์เจ้าชั้นพระบรมวงศ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หม่อมน. คำนำหน้านามสตรีสามัญที่เป็นภรรยาของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หรือหม่อมเจ้า
หม่อมภรรยาที่เป็นสามัญชนของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หรือหม่อมเจ้า, หม่อมห้าม ก็เรียก
หม่อมเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หรือหม่อมเจ้า ที่ต้องโทษถูกถอดจากฐานันดรศักดิ์, คำนำหน้านามสตรีสามัญที่ไม่มีบรรดาศักดิ์ซึ่งเป็นภรรยาของบุคคลในตระกูลบุนนาคที่ได้รับยกย่องเป็นพิเศษ เช่น หม่อมปาน หม่อมรอด, คำนำหน้านามบุคคลที่เป็นบุตรขุนนางผู้ใหญ่ เช่น หม่อมบุนนาค สมัยกรุงธนบุรี.
หม่อมฉันส. คำใช้แทนตัวผู้พูดสำหรับเจ้านายที่มีศักดิ์เสมอกันหรือสำหรับผู้หญิงใช้พูดกับเจ้านาย, คำที่พระมหากษัตริย์ใช้แทนพระองค์เมื่อมีพระราชดำรัสกับพระบรมวงศานุวงศ์และพระราชวงศ์ต่างประเทศ, โบราณใช้ว่า กระหม่อมฉัน.
หม่อมราชนิกุล, หม่อมราชนิกูลน. อิสริยยศที่พระราชทานแก่หม่อมราชวงศ์ชายที่รับราชการมีความชอบ อยู่ระหว่างหม่อมเจ้ากับหม่อมราชวงศ์ เช่น หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร) หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) ถ้าเทียบกับบรรดาศักดิ์ฝ่ายขุนนาง อยู่ระหว่างพระยากับพระ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาใช้ว่า เจ้าราชนิกุล ซึ่งรวมทั้งหม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ ที่สืบสายราชสกุลห่างไกลมาหลายชั้น ตลอดจนพระองค์เจ้าหรือหม่อมเจ้าที่ห่างออกไป เจ้าราชนิกุลนี้ครั้งต้นพระบรมราชจักรีวงศ์ มีคำเรียกว่าคุณว่าหม่อม ต่อมารัชกาลที่ ๔ โปรดให้เปลี่ยนใช้คำว่า หม่อม แทนคำว่า เจ้า, หม่อมราชินิกูล ก็เรียก.
หม่อมราชวงศ์น. สกุลยศของบุตรหรือธิดาของหม่อมเจ้า.
หม่อมราชินิกูลดู หม่อมราชนิกุล, หม่อมราชนิกูล.
หม่อมหลวงน. สกุลยศของบุตรหรือธิดาของหม่อมราชวงศ์.
หม่อมห้ามน. สตรีผู้ที่เนื่องในพระราชวงศ์หรือสตรีสามัญที่เป็นภรรยาของเจ้านาย, เดิมเรียกว่า ห้าม ต่อมาเรียกว่า นางห้าม หม่อมห้าม และ หม่อม ตามลำดับ.
หม่อมเจ้าน. สกุลยศของพระโอรสหรือพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้า ซึ่งประสูติแต่มารดาที่เป็นหม่อมเจ้าหรือสามัญชน, สกุลยศของพระโอรสหรือธิดาในพระองค์เจ้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
หม่อมหลวงคำว่า หม่อมหลวง เมื่อเขียนเป็นตัวย่อ ให้เขียนเป็น ม.ล. [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Push them rough the soft fontanelle of an infant, you skewer the brain, and the hair hides the entry wounds.จิ้มพวกมันลงไปบนกระหม่อมอ่อนๆของทารก คุณจะเสียบสมองแล้วเส้นผมก็จะซ่อนรอยแผลไว้ Birthmarks (2008)
- I am only a messenger majesty.\ -หม่อมฉันเป็นเพียงผู้ส่งสารเพคะ Ambush (2008)
My master wishes to speak with you.นายของหม่อมฉันต้องการคุยกับฝ่าบาท Ambush (2008)
I sense you are one who respects strength, your heighness.กระหม่อมทราบว่าพระองค์ชื่นชม ความเข้มแข็ง Ambush (2008)
Master Yoda, of the Jedi Council this is.กระหม่อม อาจารย์โยดา แห่งสภาเจไดพะย่ะค่ะ Ambush (2008)
Unaware I was, Count Dooku was invited to our meeting.กระหม่อมไม่ทราบมาก่อนว่าเคาท์ดูกู ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเจรจากับเราด้วย Ambush (2008)
But should my droids defeat Yoda, consider an alliance with the Seperatists.หากแม้นว่าดรอยด์ของหม่อมฉันเอาชนะเขาได้ โปรดพิจารณาการเข้าร่วมกับกองกำลังแบ่งแยก Ambush (2008)
Accept the challenge I do, your heighness.กระหม่อมรับคำท้าฝ่าบาท Ambush (2008)
I would have it no other way.หม่อมฉันจะให้เป็นอื่นใดไปได้อย่างไร Ambush (2008)
I know nothing of this trouble.้ กระัหม่อมไม่นับว่านี่เป็นปัญหาแต่อย่างใด Ambush (2008)
I promise you won't regret it.กระหม่อมสัญญาว่าพระองค์จะไม่เสียพระทัย Ambush (2008)
Would it make any difference if I said no?แล้วจะไปต่างอะไรถ้ากระหม่อมบอกว่าไม่พร้อม? Valiant (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หม่อม[n.] (mǿm) EN: Lady ; Duchess ; king's grandson's wife ; Mom ; wife of a prince   
หม่อม[n.] (mǿm) EN: person related to a king ; honorific title for a high ranking person   FR: personne de sang royal [f]
หม่อม[pr.] (mǿm) EN: I   FR: je
หม่อมฉัน[pr.] (mǿmchan) EN: I   FR: je
หม่อมราชวงศ์[n.] (mǿmrātchawong) EN: great-grand-child of a king   
หม่อมหลวง[n.] (mǿmlūang) EN: great-great-grandchild of a king   
หม่อมห้าม[n.] (mǿmhām) EN: king's plebeian concubine ; royal minor wife ; royal concubine   
หม้อมีด้าม[n. exp.] (mø mī dām) FR: casserole [f]
หม่อมเจ้า[n.] (mǿmjao) EN: king's grandson ; royal male relative ; M.C. (Momchao)   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centriciputn. กระหม่อม
vertex(เวอ'เทคซฺ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุด,กระหม่อม,ยอดศรีษะ,จุดที่รวมกัน,จุดที่ไกลสุดจากฐาน,จุดตัดของสองด้านของแนวราบ pl. vertexes,vertices, Syn. apex
vertical(เวอ'ทิเคิล) adj. ซึ่งตั้งตรง,ซึ่งตั้งฉากกับแนวราบของขอบฟ้า,ตรงดิ่ง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนจุดสุดยอด,ตามยาว,เกี่ยวกับกระหม่อม,เกี่ยวกับกลางกบาล,เกี่ยวกับการรวมกำลังผลิต หรือจำหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง n. สิ่งที่ตั้งตรง,ตำแหน่งที่ตั้งตรง,แนวตั้งฉาก คำศัพท์ย่อย:

English-Thai: Nontri Dictionary
princess(n) เจ้าหญิง,หม่อม,ชายา
tonsure(n) การโกนผม,กระหม่อม,หัวจุก,พิธีโกนจุก
top(n) ยอด,ลูกข่าง,หลังคา,ฝา,ประทุนรถ,กระหม่อม,หัว,หัวกะทิ
vertex(n) จุดสุดยอด,กระหม่อม,จุดสูงสุด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
M.L. (abbrev ) หม่อมหลวง
M.R. (abbrev ) หม่อมราชวงศ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top