Search result for

หมู่บ้าน

(51 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมู่บ้าน-, *หมู่บ้าน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หมู่บ้าน (n vi vt adj ) หมู่บ้าน
หมู่บ้านจัดสรร (n ) developed housing
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (n ) Village Health Volunteer

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมู่บ้าน[N] village, Example: ทุกหมู่บ้านในชนบทมักมีวัด หรือสถานที่ทางศาสนา เป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน, Thai definition: เขตปกครองที่เล็กที่สุด ประกอบด้วยบ้านเรือน ราษฎรจำนวนมากหรือน้อย แล้วแต่ขนาดของหมู่บ้าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมู่บ้านน. ท้องที่ที่รวมบ้านหลายบ้านให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกัน และมีประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
villageหมู่บ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
villageหมู่บ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
villageหมู่บ้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hamletหมู่บ้านขนาดเล็ก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hamletหมู่บ้านขนาดเล็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fishing villagesหมู่บ้านประมง [TU Subject Heading]
Villagesหมู่บ้าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The thing is two hours over already, and that's the third time we passed that colonial with the cross burning out front.จนกระทั่งมันเคลื่อนไปทั่ว มันใช้เวลา 2 ชั่วโมง และมันเป็นครั้งที่ 3 ที่เราขับผ่านหมู่บ้านและเตาเผาขยะ Birthmarks (2008)
The village doesn't even have a dentist.ในหมู่บ้านไม่มีหมอฟัน Birthmarks (2008)
And last night, in the grain store, you let that villager go.และเมื่อคืน ในห้องเก็บข้าว เจ้าปล่อยคนในหมู่บ้านไป The Labyrinth of Gedref (2008)
They have come from the outlying villages in search of food.พวกเขามาจากหมู่บ้านอันห่างไกลเพื่อแสวงหาอาหาร The Labyrinth of Gedref (2008)
Then extend the search to the villages.งั้นก็ขยายการค้นหาออกไปตามหมู่บ้านต่างๆ The Mark of Nimueh (2008)
Post sentries at all the outlying villages.จัดเวรยามไว้ให้รอบหมู่บ้าน Lancelot (2008)
When I was a boy, my village was attacked by raiders from the northern plains.ตอนที่ผมเป็นเด็ก หมู่บ้านของผมถูกพวกโจรป่าจากทางเหนือบุกเข้ามา Lancelot (2008)
- Attacked by a winged monster.หมู่บ้านของพวกเขาถูกโจมตีจากสัตว์ประหลาดที่มีปีก Lancelot (2008)
I cannot risk hundreds of lives for the sake of one village.ข้าไม่อาจเสี่ยงเอาทหารของข้า เพียงเพื่อช่วยเพียงหมู่บ้านเดียว The Moment of Truth (2008)
It's all right, Hunith, this is his village. What would you have us do?ช่างเถอะ นี่หมู่บ้านเจ้า เจ้าอยากให้เราทำอะไร? The Moment of Truth (2008)
Arthur would do the same for any village, that's just the way he is. It's more than that.อาเธอร์ก็ทำแบบนี้กับทุกหมู่บ้านแหละแม่ มันไม่ใช่แค่นั้น The Moment of Truth (2008)
"Village school"'โรงเรียนของหมู่บ้านPortrait of a Beauty (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมู่บ้าน[n.] (mūbān) EN: village ; hamlet   FR: village [m] ; hameau [m] ; communauté [f]
หมู่บ้านจัดสรร[n. exp.] (mūbān jatsan) EN: housing development   
หมู่บ้านชนบท[n. exp.] (mūbān chonnabot) EN: rural village   FR: village rural [m]
หมู่บ้านชายแดน[n. exp.] (mūbān chāidaēn) EN: border village   FR: village frontalier [m]
หมู่บ้านนักกีฬา[n. exp.] (mūbān nakkīlā) EN: athletic village   
หมู่บ้านประมง[n. exp.] (mūbān pramong) EN: fishing village   FR: village de pêcheurs [m]
หมู่บ้านภูเขา [n. exp.] (mūbān phūkhao) EN: mountain village   FR: village de montagne [m]
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง[n. exp.] (mūbān sētthakit phøphīeng) EN: self-reliant village   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hamlet[N] หมู่บ้านเล็กๆ
kraal[N] หมู่บ้าน (ของชาวแอฟริกัน)
Marengo[N] หมู่บ้านในอิตาลี
pueblo[N] หมู่บ้านอินเดียนแดง
village[N] หมู่บ้าน, See also: ชุมชน, นิคม, Syn. hamlet, settlement, community
wick[N] หมู่บ้าน (คำโบราณ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dorp(ดอร์พ) n. หมู่บ้าน,หมู่เล็ก ๆ
hamlet(แฮม'ลิท) n. หมู่บ้านเล็ก ๆ, Syn. village
sheik(ชีค) n. หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าหมู่บ้าน,เจ้าอาหรับ,ผู้นำศาสนา (อิสลาม)
sheikh(ชีค) n. หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าหมู่บ้าน,เจ้าอาหรับ,ผู้นำศาสนา (อิสลาม)
village(วิล'ลิจฺ) n. หมู่บ้าน,คนในหมู่บ้าน,ชาวชนบท,กลุ่มที่อยู่ของสัตว์. adj. เกี่ยวกับหมู่บ้าน, Syn. municipality,suburb
villager(วิล'ลิเจอะ) n. คนในหมู่บ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
hamlet(n) หมู่บ้านเล็กๆ
village(n) หมู่บ้าน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[むら, mura] Thai: หมู่บ้าน English: village
町村[ちょうそん, chouson] Thai: หมู่บ้าน และ อำเภอ English: towns and villages

German-Thai: Longdo Dictionary
verlaufen(vi) |verlief, hat/ist verlaufen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งเดินหรือดำเนินไปในทิศทางหนึ่ง เช่น Der Weg verläuft zwischen zwei Dörfen. เส้นทางนี้วิ่งผ่านระหว่างสองหมู่บ้าน
Veitshöchheim(uniq) หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเยอรมนี

French-Thai: Longdo Dictionary
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top