Search result for

หมายกำหนดการ

(17 entries)
(0.0335 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมายกำหนดการ-, *หมายกำหนดการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมายกำหนดการ[N] program, See also: schedule, timetable, Syn. กำหนดการ, แผนการ, Example: สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่สอง มีหมายกำหนดการเสด็จเยี่ยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของพระราชพิธี ที่จะต้องอ้างพระบรมราชโองการ, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมายกำหนดการน. เอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของงานพระราชพิธีซึ่งต้องอ้างพระบรมราชโองการ คือขึ้นต้นด้วยข้อความว่า “นายกรัฐมนตรีหรือเลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า” เสมอไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the schedule for the month.นี่หมายกำหนดการสำหรับเดือนนี้ Invictus (2009)
But that's unprofessional. What's on the docket?ขอบคุณมากๆ แต่มันดูไม่เป็นมืออาชีพเลย มีหมายกำหนดการอะไรบ้าง Iron Man 2 (2010)
the Duke of York, my first words must be to declare my allegiance to him.ผมคิดว่า คงมีอะไรผิดพลาด หมายกำหนดการพิธีเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ The King's Speech (2010)
Intel came across this doing one of their periodic data mines at one of the known gang Web sites.อินเทล พบสิ่งนี้เข้าโดยบังเอิญ จากการตรวจสอบ ข้อมูลตามหมายกำหนดการ ที่เวปไซต์ของแก๊งค์หนึ่ง ที่รู้จักกันดี Samaritan (2010)
The turnout is overwhelming here at Andrews Air Force Base where Sergeant Nicholas Brody is scheduled to land in just under two hours.ปรากฏว่าตอนนี้ที่กองทัพอากาศแอนดรูว์ มีกองทัพนักข่าวมากมายในที่นี่ เข้ามารอทำข่าวการกลับบ้านของจ่าโบรดี้ ที่มีหมายกำหนดการเครื่องบินลงจอด ภายในสองชั่วโมงนี้ Pilot (2011)
Look, I hate to bring this up, but Langley wants to schedule a follow-up to your debrief in Germany.เอาล่ะ เข้าเรื่องดีกว่า, ฉันก็ไม่อยากจะบอกกับนายตอนนี้หรอก แต่ว่านายมีหมายกำหนดการเข้ารับการสอบสวนรายละเอียดระหว่างปฏิบัติการที่ประเทศเยอรมัน Pilot (2011)
12:00 noon appointment.หมายกำหนดการพรุ่งนี้เที่ยงตรง Grace (2011)
We've received word that the final appeal has been denied and the scheduled execution of Rodney Garrett by firing squad is now imminent.เราได้รัยรายงานมาว่า การอุทธรณ์ได้ถูกปฏิเสธ และหมายกำหนดการประหารชืวิต ของรอดนีย์ การ์เร็ท โดยการยิงเป้า กำลังจะใกล้เข้ามาแ้ล้ว Divining Rod (2012)
So in here is your schedule, hotel information, practice questions, and permission slip.ในนี้มีหมายกำหนดการของเธอ ข้อมูลโรงแรม แบบฝึกปฏิบัติ และใบอนุญาต Dead to Me (2013)
A page was torn from the log with the Urca's course and schedule.มีหน้ากระดาษหนึ่งถูกฉีกออกไปจากสมุดบันทึก พร้อมเส้นทางการเดินเรืออูก้าเดอลิม่า และหมายกำหนดการที่ถูกจดลงไป III. (2014)
The schedule is here on the island.หมายกำหนดการมันอยู่บนเกาะนี้ III. (2014)
I took drastic measures. Your schedule is up here.ดังนั้นข้าจึงต้องใช้มาตรการรุนแรง หมายกำหนดการของเจ้ามันอยู่ข้างบนนี้ III. (2014)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
program(me) (โพร'แกรม) n. รายการ,กำ-หนดการ,หมายกำหนดการ,โปรแกรม,ระเบียบวาระ,การแสดง,แผน,โครงการ,ผัง vi.,vt. กำหนดรายการ,กำหนดระเบียบวาระ,กำหนดแผน., See also: programmable adj. programable adj.
schedule(เชด'ดูล,สเคด'ดูล) n. รายการ,รายละเอียด,หมายกำหนดการ,ตารางเวลา,ตาราง,แผนการ,กำหนดการประจำวัน. vt. กำหนดการ,กำหนด,เรียงลำดับ,วางแผน, See also: schedular adj., Syn. timetable,agenda

English-Thai: Nontri Dictionary
schedule(n) ตาราง,พิกัด,รายการ,หมายกำหนดการ,แผนการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top