Search result for

หมอนขวาน

(6 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมอนขวาน-, *หมอนขวาน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา หมอนขวาน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *หมอนขวาน*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอนขวาน[N] triangular backrest, Example: สินค้าขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของยโสธรคือหมอนขวานที่ทำจากผ้าขิตสีสวยสดใส, Count unit: ลูก, ใบ, Thai definition: หมอนที่ทำเป็นรูปสามเหลี่ยม คล้ายขวาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมอนขวานน. หมอนที่ทำหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายขวาน ใช้อิง.
ขวาน ๑หมอนที่ทำหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายขวาน ใช้อิง เรียกว่า หมอนขวาน.
หมอน(หฺมอน) น. เครื่องสำหรับหนุนศีรษะหรือหนุนสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น, เรียกตามรูปทรงก็มี เช่น หมอนขวาน หมอนตะพาบ หมอนหน้าอิฐ, เรียกตามวัตถุประสงค์ที่ใช้สอยก็มี เช่น หมอนหนุนศีรษะ หมอนหนุนเท้า หมอนหนุนรางรถไฟ, เรียกตามวัตถุที่ใช้ทำก็มี เช่น หมอนไม้ หมอนอิฐ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top