Search result for

หมอง

(54 entries)
(0.1919 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมอง-, *หมอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอง[V] become dull, See also: be dim, be gloomy, Syn. หม่น, มัว, Ant. ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Example: แสงดาวหมองไปเพราะแสงไฟจากตึกใหญ่สาดข่ม
หมอง[V] look sad, See also: be sorrowful, be melancholy, be gloomy, Syn. หม่น, หม่นหมอง, หมองเศร้า, หมองคล้ำ, Ant. ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Example: หน้าพ่อหมองลงกว่าคราวก่อนที่มาเยี่ยม
หมองใจ[V] be gloomy, See also: be blue, be downcast, be downhearted, be despondent, be depressed, Syn. ขุ่นใจ, ขุ่นเคือง, ผิดพ้องหมองใจ, ขุ่นข้องหมองใจ, Example: เด็กคนนี้อยู่มาได้ตั้งนาน เพิ่งมาก่อปัญหาให้หมองใจคราวนี้แหละ
หมองมัว[ADJ] gloomy, See also: obscure, shadowy, dusky, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, Example: ฉันมองดูใบหน้าที่หมองมัว ร่างกายที่ซูบผอมจากภาระในครอบครัวของแม่ด้วยความเสียใจ, Thai definition: ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, เป็นทุกข์
หมองหมาง[V] be estranged, See also: be at odds, cause estrangement, produce misunderstanding between (each other), Syn. หมองใจ, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้องหมองหมาง, Example: เรื่องครั้งนี้จะต้องจัดการให้ดีอย่าให้คู่กรณีหมองหมางกันได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมอง(หฺมอง) ว. ขุ่น, มัว, เช่น เครื่องแก้วหมอง เครื่องเงินหมอง, ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, เช่น หน้าหมอง.
หมองมัวว. ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน.
หมองหม่นว. ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ, ไม่เบิกบาน, หม่นหมอง ก็ว่า.
หมองหมางว. ไม่ผ่องใสเพราะมีความขุ่นเคืองใจ.
หมองน. ผู้มีความชำนาญในการจับงูเห่ามาเลี้ยงเพื่อนำไปแสดง.
หมองูตายเพราะงูน. ผู้ที่ชำนาญในการเอางูเห่ามาเลี้ยงเป็นอาชีพก็อาจถูกงูเห่ากัดตายเพราะความประมาทได้, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีความรู้อาจตายหรือพลาดท่าเสียทีเพราะความรู้ของตนก็ได้.
หมองใจก. ขุ่นใจ, มีใจไม่ผ่องใส
หมองใจขัดเคืองกัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Men, you are about to embark on a great crusade to stamp out runaway decency in the West.ทุกคน เรากำลังจะได้ทำสงครามอันยิ่งใหญ่ เพื่อขับไล่พวกที่ทำให้ตะวันตกมัวหมอง Blazing Saddles (1974)
#The wretched refuse of your teeming shore #ขึ้นสู่ฝั่งอย่างปราศจาก ความเศ้าหมอง An American Tail (1986)
I had with my flower, Dona Julia?ที่ผมมีกับแม่ยอดชู้ดอนน่าจูเลีย มัวหมองได้อย่างไร Don Juan DeMarco (1994)
What is it the Wachati possess that is of great value to other men besides the princess with the amazing rack?นั่งกรรมฐานดีกว่า สไปซ์ อย่างที่อิคคิวซังว่า... ต้องใช้หมอง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
When you're feeling blue, come to Le Moulinเมื่อคุณรู้สึกหมองเศร้า มาที่ Le Moulin Anastasia (1997)
Don't be drab you'll be fab Look...อย่าหม่นหมอง คุณจะสดใส ได้ทานเนื้อไก่ตุ่น พอแล้ว Shrek 2 (2004)
I will not have you tarnishing our name with babbling and bumblong..ผมจะไม่ทำให้คุณต้องมัวหมอง ด้วยการพูดชื่อของเราผิดพลาด... Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
The other way is depressing.แบบนั้นมันหม่นหมองนะ Lonesome Jim (2005)
Now, come on. Doctor's got a busy day.เชิญค่ะ วันนี้คุณหมองานยุ่งมากเลยค่ะ. Transporter 2 (2005)
I must confess, the view from where I sit has been rather grey.-ฉันต้องสารภาพว่า ทิวทัศน์ที่มองเห็นจากตรงนี้หม่นหมองมาก Pride & Prejudice (2005)
It would hardly encourage sisterly affection.มันจะทำให้พี่น้อง หมองใจกันค่ะ Pride & Prejudice (2005)
Heaven and Earth! Are the shades of Pemberley to be thus polluted?สวรรค์โปรดเถอะ เธอจะทำให้เพมเบอร์ลี่ย์ มัวหมองแค่ไหน Pride & Prejudice (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded   FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
หมองมัว[adj.] (møngmūa) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky   
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other)   
หมอง[n. exp.] (mø ngū) EN: snake charmer   FR: charmeur de serpent [m]
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt   FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gloomy[ADJ] เศร้าหมอง, See also: หมองหม่น, เศร้าสร้อย, สิ้นหวัง, Syn. sad, depressed, Ant. joyful
muddy[ADJ] ข่น, See also: หมอง, ทึม, ไม่ใส, Syn. cloudy, mirky, murky, turbid, Ant. clearly
ustulate[ADJ] มีสีคล้ำ, See also: หมอง, ไหม้, เกรียม, Syn. blackened, discoloured
ustulate[V] ไหม้เกรียม, See also: หมอง, ไหม้, เกรียม, Syn. scorch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adust(อะดัส) adj. ยางไหม้เกรียม, ไหม้เกรียม, หดหู้, เศร้าหมอง
atrabilous(เอทระบิล'ลัส) adj. เศร้าหมอง, ระทมทุกข์, มีอารมณ์ไม่ดี., Syn. atrabiliar
blues(บลูซ) n. ความเศร้าหมอง,เพลงบลูของคนผิวดำในอเมริกา
crapehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่เศร้าหมอง
darken(ดาร์ค'เคิน) {darkened,darkening,darkens} vt. ทำให้มืด,ทำให้เศร้าหมอง vi. กลายเป็นมืดหรือคลุมเครือ
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
dun(ดัน) adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลมืด,มืด,มืดมน,เศร้าหมอง. n. สีน้ำตาลมืด,ม้าสีน้ำตาลมืดที่มีแผงคอและหางสีดำ.
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken,
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
glum(กลัม) adj. มืดครึ้ม,บึ้ง,หม่นหมอง,ระทมทุกข์., See also: glumly adv. glumness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
blues(n) ความเศร้าหมอง,ความโศกเศร้า,เพลงบลู
dim(adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว
dim(vt) ทำให้หมอง,ทำให้ทึบ,ทำให้มัว,ทำให้สลัว,ทำให้เลือนลาง
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
funereal(adj) เกี่ยวกับการฝังศพ,เศร้าหมอง,เศร้าโศก,เศร้า,เหมือนงานศพ
glum(adj) เศร้า,โศกเศร้า,ระทมทุกข์,หม่นหมอง
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,ขุ่นข้องหมองใจ,มีเจตนาร้าย
lour(vi) หน้าบึ้ง,เศร้า,หน้าหมอง
pale(adj) ซีดเผือด,จืด,จาง,อ่อน,หม่นหมอง
paleness(n) ความจาง,ความจืด,ความซีด,ความหม่นหมอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top