Search result for

หน้าที่

(105 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน้าที่-, *หน้าที่*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พนักงานเจ้าหน้าที่ (n ) Competent Official
หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย ( ) หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าที่ของพลเมือง[N] civic duty, Syn. หน้าที่พลเมือง, Example: เด็กๆ ควรจะได้รับการดูแลอบรมรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าใจถึงหน้าที่ของพลเมืองเป็นอย่างดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน้าที่น. กิจที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบ.
หน้าที่นั่งว. เบื้องหน้า, ต่อหน้า. น. ที่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชินี เช่น แสดงหน้าที่นั่ง.
หน้าที่นำสืบน. หน้าที่ของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ตนกล่าวอ้าง.
ตำแหน่งหน้าที่การงาน
ภาร, ภาร-, ภาระ ๑หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ เช่น พ่อแม่มีภาระในการเลี้ยงดูลูก ครูมีภาระในการอบรมสั่งสอนศิษย์, ความรับผิดชอบ เช่น พ่อแม่ตายหมด พี่ต้องรับภาระส่งเสียเลี้ยงดูน้อง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
functionหน้าที่, การทำหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
function, hinderingหน้าที่ขวางกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hindering functionหน้าที่ขวางกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent and principal, duties ofหน้าที่ของตัวแทนและตัวการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duties of agent and principalหน้าที่ของตัวแทนและตัวการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employers' dutiesหน้าที่ของนายจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civic dutyหน้าที่ของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civic dutyหน้าที่ของพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty, civicหน้าที่ของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oversight functionหน้าที่ควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civicsหน้าที่พลเมือง [TU Subject Heading]
Civics, Americanหน้าที่พลเมืองของสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
Duty ; Dutiesหน้าที่ [TU Subject Heading]
Biochemical Functionหน้าที่ทางชีวเคมี [การแพทย์]
Biologic Functionsหน้าที่ทางชีวภาพ [การแพทย์]
Cognitive Functionหน้าที่ทางการรู้,ความรู้ความเข้าใจต่างๆ [การแพทย์]
Cortical Sensory Functionหน้าที่การรับความรู้สึกของสมอง [การแพทย์]
Dopamine Functionหน้าที่ของโดปามีน [การแพทย์]
Endocrine Functionหน้าที่ทางต่อมไร้ท่อ [การแพทย์]
Endocrinic Partหน้าที่สร้างฮอร์โมน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Served?ทำหน้าที่Sacrifice (2012)
Could it be your face on "page six,"จะเป็นไปได้ไหมที่เธอจะอยูในหน้าที่New Haven Can Wait (2008)
I do my best work off the radar,ฉันจะทำหน้าที่ของให้ฉันดีที่สุด Chuck in Real Life (2008)
Some faces you don't forget.- ใบหน้าที่คุณไม่มีวันลืม There Might be Blood (2008)
Presenting this award is my favorite duty.การพรีเซนต์รางวัลนี้เป็นหน้าที่ที่ฉันชอบที่สุด There Might be Blood (2008)
I want that agent's name.ฉันต้องการชื่อของเจ้าหน้าที่นั่น Odyssey (2008)
Most of the key officers are sympathetic to the church.เจ้าหน้าที่สำคัญส่วนใหญ่นั้นเห็นใจโบสถ์ Dead Space: Downfall (2008)
It's the only explanation for the irrational behavior that has been plaguing the colony, the crew, and now the officers.นี่คือคำอธิบาย พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล ที่ละบาดทั่วนิคม ทั้งลูกเรือและเจ้าหน้าที่ทุกคน Dead Space: Downfall (2008)
You're an officer for Christ's sake.คุณเองก็เป็นเจ้าหน้าที่น่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Do your job.ทำหน้าที่ซี่ Dead Space: Downfall (2008)
The computer will then process it And give us a picture of where to cut.คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่นี้ และจะบันทึกรูปและกำหนดที่ผ่า Not Cancer (2008)
I'm delivering you to your mother, and that's it.ฉันมีหน้าที่เอานายไปส่งแม่นาย และดังนั้น Birthmarks (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าที่[n.] (nāthī) EN: duty ; function ; job ; responsibility ; work ; obligation ; business ; office ; acts   FR: devoir [m] ; responsabilité [f] ; obligation [f] ; rôle [m] ; fonction [f] ; tâche [f] ; poste [m]
หน้าที่การงาน[n. exp.] (nāthī kān ngān) EN: job   
หน้าที่ของพลเมือง[n. exp.] (nāthī khøng phonlameūang) EN: civic duty   
หน้าที่นำสืบ[n. exp.] (nāthī namseūp) EN: burden of proof   
หน้าที่ประจำ[n. exp.] (nāthī prajam) EN: routine   
หน้าที่พลเมือง[n. exp.] (nāthī phonlameūang) EN: civic duty   
หน้าที่ราชการ[n. exp.] (nāthī rātchakān) EN: public office   
หน้าที่สัมภาร[n. exp.] (nāthī samphāra) EN: fatigue duty   

English-Thai: Longdo Dictionary
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, S. corruption,
in charge(adj) ที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
concierge(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู
breach of trust(n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์
secret service(name ) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agency[N] หน้าที่, See also: การปฏิบัติงาน
business[N] หน้าที่, See also: ธุระ, ภารกิจ, กิจธุระ, กิจ, งาน, หน้าที่การงาน, Syn. task
charge[N] ความดูแล, See also: หน้าที่, สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ, Syn. custody, care, responsibility, duty
duty[N] ความรับผิดชอบ, See also: หน้าที่รับผิดชอบ, หน้าที่, Syn. matter, affair, chore, charge
function[N] หน้าที่, See also: บทบาท
job[N] ความรับผิดชอบ, See also: หน้าที่, Syn. duty, responsibility
load[N] ภาระ, See also: หน้าที่, ความรับผิดชอบ, Syn. weight, encumbrance
obligation[N] หน้าที่, See also: ภาระหน้าที่, ความรับผิดชอบ, Syn. duty, responsibility
office[N] หน้าที่, See also: ภาระหน้าที่, Syn. work, duty
onus[N] หน้าที่, See also: ความรับผิดชอบ, Syn. burden, load, task, Ant. irresponsibility, freedom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adverbial(แอดเวอ' เบียล) adj. เกี่ยวกับหรือทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ (of an adverb)
advisory(แอดไว' ซะรี) adj.,n. ซึ่งแนะนำ, มีอำนาจหรือหน้าที่แนะนำ, รายงาน, Syn. giving)
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
aileron(เอ' ละรอน) n. ผิวหน้าที่เคลื่อนไหวได้, ปีกเสริม, ปีกประกอบ (...airplane wing)
air raid wardenพลเรือนที่หน้าที่เป็นตำรวจระหว่างสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต,ผู้ช่วยทูต
authority(n) อำนาจ,เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,ต้นตำรับ
bursar(n) เหรัญญิกของโรงเรียน,เจ้าหน้าที่การเงิน,นักเรียนทุน
capacity(n) ปริมาตร,ฐานะ,ความจุ,ความสามารถ,สมรรถภาพ,อัตรา,หน้าที่
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน,พนักงานแคชเชียร์
charge(n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ,ภาระ,ค่าธรรมเนียม,มูลค่า,การฟ้องร้อง
civics(n) วิชาหน้าที่พลเมือง
commission(vt) แต่งตั้ง,มอบหมายให้ทำ,มอบอำนาจหน้าที่,สั่งการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
守秘義務[しゅひぎむ, shuhigimu] (n) หน้าที่ในการรักษาความลับ
機能[きのう, kinou] (n) หน้าที่, การทำงาน
義務[ぎむ, gimu] (n) หน้าที่, ความรับผิดชอบ
責任[せきにん, sekinin] (n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
担当[たんとう, tantou] (n) หน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
機能[きのう, kinou] Thai: หน้าที่การทำงาน English: faculty

German-Thai: Longdo Dictionary
Arbeit(n) |die, pl. Arbeiten| งาน, หน้าที่
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
im Einsatzกำลังยุ่ง, อยู่ในหน้าที่ เช่น Die Soldaten sind im Einsatz. ทหารกำลังอยู่ในหน้าที่
beruflich(adj, adv) ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน เช่น Sie ist beruflich verreist.
nennenswert(adj) ที่น่าเอ่ยถึง, เป็นที่น่าพูดถึง เช่น Diese Woche hat sie keinen nennenswerten Fortschritt. อาทิตย์นี้เธอไม่มีผลงานความก้าวหน้าที่น่าเอ่ยถึงเลย, See also: S. erwähnenswert,
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
Wächter(n) |der, pl. Wächter| ยาม, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, See also: S. Wärter,
Dienst(n) |der, pl. Dienste| เวรภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ, ช่วงเวลาการทำงาน เช่น Ich bin heute nicht im Dienst. วันนี้ฉันไม่มีเวรทำงาน
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องอาหารของเจ้าหน้าที่

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de rappel(n) |f| จดหมายไล่ออก หรือ ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top