Search result for

หน่วย

(124 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน่วย-, *หน่วย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.), หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง, กรมการรักษาดินแดน (n org uniq ) Territorial Defense Command, Army Reserve Command, Territorial Defence Department
ไม่นับหน่วยกิต (n phrase ) non-credit

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วย[N] division, See also: unit, group, department, Syn. กลุ่ม, คณะ, Example: หน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐถูกทหารอิรักยิงและจับไปจำนวนหนึ่ง, Thai definition: จำนวนหรือหมู่ที่นับเป็นหนึ่ง, ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า มักสามารถอยู่ได้โดยลำพัง
หน่วย[CLAS] unit, Example: มูลค่าการส่งออกสามารถเพิ่มขึ้นได้ โดยการทำให้สินค้ามีราคาต่อหน่วยสูงขึ้น
หน่วย[N] last digit, See also: last figure, Syn. เลขหลักหน่วย, Example: ในการบวกเลข เราจะบวกหลักหน่วยก่อน แล้วจึงจะบวกหลักสิบ, Thai definition: ตัวเลขหลังสุดของเลขจำนวนเต็มที่เรียกกัน
หน่วย[N] eye, Example: เมื่อเขาคิดถึงมารดาขึ้นมาครั้งใด น้ำตาเป็นรื้นคลอหน่วยทุกที, Thai definition: ลูกตา
หน่วยคำ[N] morpheme, Example: ระบบคำประกอบด้วยหน่วยย่อยเป็นรูปภาษาที่เรียกว่า หน่วยคำ ซึ่งมีทั้งหน่วยคำอิสระ และหน่วยคำไม่อิสระ, Thai definition: หน่วยที่เล็กที่สุดของคำที่มีความหมายในตนเอง
หน่วยกิต[N] credit, Syn. เครดิต, Example: นักศึกษาที่จะจบการศึกษาได้ต้องเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่คณะกำหนดไว้, Count unit: หน่วยกิต, หน่วย, Thai definition: ตัวเลขที่แสดงสิทธิที่นิสิตนักศึกษาจะพึงได้รับ เมื่อได้ศึกษาตรงตามกำหนดเวลาและสอบวิชานั้นๆ ได้
หน่วยงาน[N] institute, Example: กรมอัยการเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน, Count unit: หน่วย, ฝ่าย, หน่วยงาน
หน่วยก้าน[N] deportment, See also: manner, demeanor, demeanour, Syn. ท่าทาง, ท่วงที, แวว, Example: เขาชื่นชมลูกศิษย์คนที่มีหน่วยก้านดี เอาการเอางานกว่าทุกคนในกลุ่ม
หน่วยควบคุม[N] control unit, Example: หน่วยควบคุมจะรับผิดชอบในการย้ายข้อมูล จากหน่วยความหลัก ไปยังหน่วยคำนวณ, Count unit: หน่วย, Thai definition: หน่วยควบคุมการไหลของข้อมูล
หน่วยความจำ[N] memory, Example: ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวจะมีหน่วยความจำที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ทันที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน่วย(หฺน่วย) น. ตัวเลขหลังสุดของเลขจำนวนเต็มที่เรียงกันเรียกว่า เลขหลักหน่วย เช่น ๑๔๓ เลข ๓ เป็นเลขหลักหน่วย
หน่วยจำนวนหรือหมู่ที่นับเป็นหนึ่ง เช่น หน่วยอนุสภากาชาด
หน่วยลูกตา ในคำว่า นํ้าตาคลอหน่วย นํ้าตาล่อหน่วย
หน่วยลูก, ผล, เช่น มะม่วง ๓ หน่วย.
หน่วย(หฺน่วย) ว. หนึ่ง (ใช้แก่การพนันถั่วและโป).
หน่วยก้านน. ท่วงที, ท่าที, แวว, เช่น เด็กคนนี้หน่วยก้านดี อนาคตคงไปได้ไกล.
หน่วยกิต(-กิด) น. ตัวเลขแสดงสิทธิที่นิสิตนักศึกษาและนักเรียนจะพึงได้รับเมื่อได้ศึกษาตรงตามกำหนดเวลาและสอบผ่านวิชานั้น ๆ, เครดิต ก็เรียก.
หน่วยคำน. หน่วยที่เล็กที่สุดในภาษาซึ่งมีความหมาย อาจมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของคำหรือเป็นคำก็ได้ แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ หน่วยคำอิสระ คือ หน่วยคำที่ปรากฏตามลำพังได้ เช่น นก บันได เรียน และหน่วยคำไม่อิสระ คือ หน่วยคำที่ปรากฏตามลำพังไม่ได้ ต้องปรากฏร่วมกับหน่วยคำอื่นเสมอ เช่น นัก ชาว.
หน่วยดาราศาสตร์น. หน่วยที่ใช้วัดระยะทางในระบบสุริยะ ๑ หน่วยดาราศาสตร์ มีค่าเท่ากับ ระยะทางเฉลี่ยระหว่างจุดศูนย์กลางของโลกกับจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ คือ ประมาณ ๑๔๙.๖ x ๑๐๙ เมตร หรือประมาณ ๙๒.๙ ล้านไมล์.
หน่วยรับตรวจน. หน่วยงานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจและหน้าที่เข้าตรวจสอบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unitหน่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
administrative unitหน่วยการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative unitหน่วยการปกครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
communeหน่วยการปกครองท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
communeหน่วยการปกครองท้องถิ่น (ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
driveหน่วยขับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
driveหน่วยขับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disk driveหน่วยขับจาน, หน่วยขับจานบันทึก, หน่วยขับแผ่นบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tape driveหน่วยขับแถบบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data itemหน่วยข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Semiconductor storage devicesหน่วยความจำสารกึ่งตัวนำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Business incubatorหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
The American Petroleum Institute Gravityหน่วยวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันดิบเป็นองศา, หน่วยวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันดิบเป็นองศา กำหนดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Petroleum Institute)
เป็นค่าที่แสดงความหนักเบาของน้ำมัน โดยปรกติน้ำมันดิบจะมีค่าความถ่วง API อยู่ระหว่าง 20-45 องศา และสามารถแบ่งน้ำมันดิบออกเป็น 3 ชนิด คือ น้ำมันดิบชนิดเบา มีค่าความถ่วง API มากกว่า 34 องศา น้ำมันดิบชนิดกลาง มีค่าความถ่วง API อยู่ระหว่าง 34-20 องศา และน้ำมันดิบชนิดหนัก มีค่าความถ่วง API น้อยกว่า 20 องศา [ปิโตรเลี่ยม]
Barrelหน่วยวัดปริมาตรน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
1 บาร์เรล มีค่าเท่ากับ 158.978 ลิตร หรือ 42 ยูเอส แกลลอน หรือ 35 อิมพีเรียล แกลลอน [ปิโตรเลี่ยม]
cubic feet หน่วยวัดปริมาตรก๊าซ เป็นลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Cubic feetหน่วยวัดปริมาตรก๊าซ เป็นลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Cubic metreหน่วยวัดปริมาตรก๊าซ เป็นลูกบาศก์เมตร [ปิโตรเลี่ยม]
Dew Point Control Unitหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัว, หน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวเพื่อควบคุมคุณภาพของก๊าซธรรมชาติซึ่งนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ลูกค้า
โดยควบคุมอุณหภูมิจุดกลั่นตัว และควบคุมค่าความร้อนของ sale gas (ดูคำ sale gas) ที่ส่งให้กลุ่มลูกค้าให้เท่ากันตลอดทั้งระบบ [ปิโตรเลี่ยม]
European currency unitหน่วยเงินตรายุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Government ownershipหน่วยเงินธุรกิจของรัฐ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Section 20...หน่วย 20... Vengeance, Part 1 (2012)
Lex had her arrested by the Department of Domestic Security, but the DDS claims to have no record of her.เล็กซ์ทำให้ เธอถูกหน่วยงานรักษาความมั่งคงแห่งชาติจับไป แต่ที่นั่นบอกว่า ไม่มีบันทึกการโดนจับของเธอ Odyssey (2008)
Chloe Sullivan was never arrested by the Department of Domestic Security.โคอี้ไม่ได้ถูกหน่วยงานรักษาความปลอดภัยจับกุมตัวไป Odyssey (2008)
Look, I know that you're nervous, Smallville, but you got to remember I grew up around green berets and navy seals, not cornstalks and jersey cows.ฟังนะ ฉันรู้ว่าคุณกังวล.. พ่อหนุ่มสมอลวิลล์ แต่คุณจำได้นะฉันโตจากหน่วยรบกรีนเบเร่และ นาวิกโยธิน ไม่ใช่้ในไร่ข้าวโพดกะทุ่งเลี้ยงวัว Odyssey (2008)
Planet security handling it.หน่วยรักษาความปลอดภัยกำลังจัดการอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
As chief of security on this ship, I would like to severely protest bringing the artifact aboard.ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ฉันขอประท้วง ที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยาน Dead Space: Downfall (2008)
I was- am the Security Chief onboard the Ishimura.เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย บนยานอิชิมูระ Dead Space: Downfall (2008)
Sir, we're paramedics.ครับผม... . เราเป็นหน่วยกู้ชีพ The Itch (2008)
Lieutenant bowman, princeton swat.หมวด โบวแมน หน่วยสวาท พริ้นซตัน Last Resort (2008)
Remember when we built that showing unit?โปรดจำไว้ว่าเมื่อเราสร้างที่แสดงหน่วยGas Pills (2008)
Me and the fire department.ฉันและหน่วยดับเพลิง Pilot (2008)
A. T.F. Crawlin'up our ass.หน่วยงานรัฐบาลคอยจับตามองพวกเราอยู่ Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน่วย[n.] (nūay) EN: unit ; squad ; corps ; outfit ; group ; division ; department   FR: unité [f] ; section [f] ; division [f] ; module [m]
หน่วย[n.] (nūay) EN: last digit ; last figure   FR: chiffre [m]
หน่วยการปกครอง[n. exp.] (nūay kān pokkhrøng) EN: administrative unit   FR: division administrative [f]
หน่วยการเรียนรู้ [n. exp.] (nūay kān rīenrū) FR: module d'enseignement [m] ; unité d'enseignement [m]
หน่วยความจำ[n. exp.] (nūay khwāmjam) EN: memory ; volatile memory ; RAM   FR: mémoire [f] ; mémoire volatile [f] ; mémoire vive [f] ; RAM [f]
หน่วยความจำภายนอก[n. exp.] (nūay khwāmjam phāinøk) EN: external memory   FR: mémoire externe [f]
หน่วยความจำหลัก[n. exp.] (nūay khwāmjam lak) EN: main memory ; primaty storage   
หน่วยดับเพลิง[n. exp.] (nūay dap phloēng) FR: unité de lutte contre le feu [f]
หน่วยทหาร[n. exp.] (nūay thahān) EN: military unit   FR: unité militaire [f]
หน่วยประมวลผลกลาง[n. exp.] (nūay pramūanphon klāng) EN: central processor; CPU ; central processing unit   FR: CPU [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
terabyte(n) ใช้ตัวย่อว่า TB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 TB เท่ากับหนึ่งล้านล้านไบต์
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย
business unit(n) (คำย่อใช้ BU) หน่วยธุรกิจ
harbor patrol(n) หน่วยลาดตระเวนท่าเรือ
paramedic(n) หน่วยกู้ชีพ เช่น Ottawa citizens deserve optimum healthcare, so the Paramedic Service hires only the best paramedics and provides them with the most sophisticated programs.
rrts(n) หน่วยยุทธการโต้ตอบฉับพลัน, S. Rapid Response Tactical Squad ,
secret service(name ) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acre[N] หน่วยวัดเนื้อที่เป็นเอเคอร์
admiralty[N] หน่วยงานด้านกองทัพเรือของรัฐบาลอังกฤษ
advertising agency[N] ธุรกิจโฆษณา, See also: หน่วยงานที่ประกอบธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising
agency[N] สำนักงานตัวแทน, See also: หน่วยงานบริการ
agency[N] หน่วยงานราชการ
ampere[N] หน่วยของกระแสไฟฟ้า, See also: แอมป์, แอมแปร์
amu[ABBR] หน่วยของมวลอะตอม (คำย่อของ Atomic Mass Unit)
are[N] หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร
baud[N] หน่วยความเร็วในการส่งข้อมูล
bel[N] หน่วยวัดเสียง, See also: เบล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abfarad(แอบแฟ' แรด) n. หน่วยความจุไฟฟ้าซึ่งเป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาทีและมีค่าเท่ากับ 109 farads
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
abmho(แอบ' โบ) n., (pl. -mhos) หน่วยการนำไฟฟ้า (เซนติเมตร/กรัม/วินาที) ซึ่งมีค่าเท่า 109 mhos (เซนติเมตร/กรัม/วินาที)
abvolt(แอบโวลท') n. หน่วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเซนติเมตร-กรัม-วินาที มีค่าเท่ากับ 10-9 โวลท์
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
acoustic memoryหน่วยความจำเชิงเสียงเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สายหน่วงเสียง (acoustic delay line) ซึ่งใช้ปรอทหรือ ควอร์ทซ์ (quartz) เป็นสื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
acreage(n) หน่วยวัดพื้นที่เป็นเอเคอร์
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
ampere(n) หน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์
calorie(n) หน่วยพลังงานเป็นแคลอรี
calory(n) หน่วยพลังงานเป็นแคลอรี
commando(n) หน่วยจู่โจม,หน่วยคอมมานโด
denomination(n) การตั้งชื่อ,หน่วยเงินตรา,ประเภท,นิกาย
division(n) การหาร,การแบ่ง,การแบ่งแยก,การปันส่วน,ฝ่าย,แผนก,หน่วย
electron(n) อิเล็กตรอน,หน่วยของประจุไฟฟ้า
FIRE fire brigade(n) กองดับเพลิง,หน่วยดับเพลิง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
authentication unitหน่วยรับรองความน่าเชื่อถือ
c.i.d. (n ) หน่วยสืบสวนอาชญากรรม
See also: S. Criminal Investigation Department,
criminal investigation department (n ) หน่วยสืบสวนอาชญากรรม
See also: S. C.I.D.,
gray (Gy) (n ) หน่วยวัดปริมาณรังสี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せん, sen] (n) หน่วยย่อยของเยน (100 เซ็น = 1 เยน), See also: S. 円,
震度[しんど, shindo] (n) หน่วยบอกระดับความสั่นสะเทือน ซึ่งแยกวัดตามพื้นที่ แบ่งเป็น 10 ระดับ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
接頭[せっとう, settou] Thai: หน่วยคำที่เป็นอุปสรรคต่อหน้าคำ English: prefix
機関[きかん, kikan] Thai: หน่วยงาน
付属[ふぞく, fuzoku] Thai: หน่วยงานย่อยที่สังกัดในเครือข่ายขององค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ใหญ่กว่า English: attached to (vs)
ヶ月[かげつ, kagetsu] Thai: หน่วยนับจำนวนเดือน English: -months(suffix)

German-Thai: Longdo Dictionary
Amt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยงาน, สำนักงานของรัฐ
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน
Uhr(n) นาฬิกา ที่หมายถึง หน่วยที่ใช้บอกเวลา เช่น 24 Uhr เวลาเที่ยงคืน
Einheit(n) |die, pl. Einheiten| หน่วยทางฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ เช่น Die Krafteinheit ist in Newton ( N ) angegeben. = หน่วยของแรง(ทางฟิสิกส์)ถูกกำหนดให้เป็นหน่วยนิวตัน
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)
Dienst(n) |der, pl. Dienste| หน่วยงานบริการ เช่น หน่วยงานราชการ, หน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานทหาร, หน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น
Abschleppdienst(n) |der, pl. Abschleppdienste| หน่วยงานที่บริการลากรถ , See also: Related: abschleppen
herunterladen(vt) |lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen| ดาวน์โหลด, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์หรือในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น eine Datei herunterladen, See also: S. laden,
umrechnen(vt) |rechnete um, hat umgerechnet, in etw.(A)| คำนวณเปลี่ยนหน่วย เช่น Euro in Baht umrechnen คำนวณเปลี่ยนเงินยูโรเป็นเงินบาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top