Search result for

หนอง

(80 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนอง-, *หนอง*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หนองแสง (n ) บึงศักสิทธิ์ของชนพื้นเมืองอีสานโบราณ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนอง[N] swamp, See also: bog, mire, fen, reservoir, Syn. แอ่ง, Example: ควายป่ามีนิสัยชอบนอนปลัก ตามหนอง ให้ดินโคลนเคลือบตัว เพื่อป้องกันเหลือบและแมลงมาตอม, Count unit: หนอง, Thai definition: แอ่งน้ำ
หนอง[N] pus, Example: การโรยสะดือเด็กด้วยยาผง หรือพอกยา มักจะทำให้เกิดหนองได้, Thai definition: น้ำเลือดเสียกลายเป็นสีขาวข้น ที่กลัดอยู่ตามแผลและฝี
หนองใน[N] gonorrhea, See also: gonorrhea, clap, Syn. โรคหนองใน, Example: เธอป่วยเพราะติดเชื้อหนองในจากสามีคนล่าสุด, Thai definition: ชื่อกามโรคชนิดหนึ่ง เกิดหนองมีเชื้อในช่องปัสสาวะ
หนองคาย[N] Nong Khai, Syn. จังหวัดหนองคาย, Example: กำลังของข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้มาประจำที่หนองคาย เพื่อรักษาอธิปไตย, Count unit: จังหวัด, Thai definition: จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานของไทย
หนองน้ำ[N] swamp, See also: mire, bog, fen, Syn. หนอง, Example: นอกรั้วบ้านหลังนั้นมีพงหญ้าเขียว และหนองน้ำที่มีผักบุ้งเลื้อยต้นอย่างรกเรี้ยว, Count unit: หนอง, Thai definition: แอ่งน้ำที่อยู่ตามป่าและทุ่ง เล็กและตื้นกว่าบึง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนอง(หฺนอง) น. แอ่งนํ้า.
หนอง(หฺนอง) น. นํ้าเลือดเสียกลายเป็นสีขาวข้นที่คั่งอยู่ในแผลและฝี, น้ำหนอง ก็ว่า.
หนองแซง(หฺนอง–) น. ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indicaL. รสมัน มีถิ่นกำเนิดจากอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี.
หนองในน. ชื่อกามโรคชนิดหนึ่ง เกิดหนองมีเชื้อในช่องปัสสาวะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pusหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
empyemaหนองขัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyecchysisหนองซึมซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pus, saniousหนองปนเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanious pusหนองปนเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pus, anchovy sauceหนองสีกะปิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anchovy sauce pusหนองสีกะปิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pus, cheesyหนองเขละ, หนองคล้ายเนยแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cheesy pusหนองเขละ, หนองคล้ายเนยแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pus, curdyหนองเละ, หนองเป็นลิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gonorrheaหนองในแท้ [TU Subject Heading]
Abscess of Kidneyหนองในไต [การแพทย์]
Abscess, Bone, Chronicหนองฝีที่กระดูกชนิดเรื้อรัง [การแพทย์]
Abscess, Brodie'sหนองฝีที่กระดูกชนิดเรื้อรัง, ฝีของโบรดี [การแพทย์]
Abscess, Localized Boneหนองฝีจำกัดที่ในกระดูก [การแพทย์]
Abscess, Perinephricหนองรอบๆไต, ฝีบริเวณไต [การแพทย์]
Abscess, Rootหนองรากฟัน [การแพทย์]
Abscess, Subdiaphragmaticหนองใต้กะบังลม, ฝีใต้กะบังลม [การแพทย์]
Cervicitis, Mucopurulentหนองในเทียม [การแพทย์]
Cholangitis, Supperative, Acuteหนองในท่อน้ำดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Crohn's causing an abscess.ฝีหนองที่มีสาเหตุมากจากโรค โครน The Itch (2008)
What I've seen is a suppurating wound that you've scratched and mutilated into a gangrenous state.ฉันเห็นอะไร มันเป็นแผลที่มีหนองซึ่งคุณข่วนมัน และมันทำให้พิการ เข้าสู่ระดับเนื้อตาย The Itch (2008)
Lookee, lookee, it's a swamp planet just like home. Meesa have to get going.ดูซี่ ดูซี่ ดาวหนองน้ำนี่น่าอยู่เป็นบ้าเลย ข้าซ่าต้องลงไปสำรวจซักหน่อย Bombad Jedi (2008)
I'm afraid the local swamp life doesn't have a very high opinion of us.ข้ากลัวว่าชนหนองน้ำท้องถิ่นที่นี่ คงจะไม่ได้พูดถึงเราในด้านที่ดีนักหรอกนะ Bombad Jedi (2008)
Theesa swamp dwellers just like meesa.พวกที่อยู่ในหนองน้ำนี่ ก็เหมือนๆ กันกับข้าซ่านั่นแหล่ะ Bombad Jedi (2008)
Thisen is a different swamp altogether. Sorry.เจ้าพวกนี่มันต่างจากพวกหนองน้ำอื่นๆ โดยสิ้นเชิงเลย โทษที Bombad Jedi (2008)
This watering hole doesn't need any more mouths to feed.หนองน้ำนี้ไม่ต้องการคนเพิ่ม Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
He shall wear this Hat of Shame and leave the watering hole for a thousand years, or life!เขาจะต้องสวมหมวกประจาน... ...และออกไปจากหนองน้ำ เป็นเวลาพันปี หรือชั่วชีวิต! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It's never gone dry before.หนองไม่เคยแห้งมาก่อน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
! The watering hole is dry!หนองน้ำแห้งแล้ว! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The watering hole is dried up.หนองน้ำแห้งขอดหมดแล้ว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
They said it was to check for syphilis, 'cause it affects the mind;พวกเขาบอกว่าเป็นการตรวจหนองใน เพราะว่ามันส่งผลกระทบกับสมอง Changeling (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนอง[n.] (nøng) EN: swamp; bog ; mire ; fen ; reservoir   FR: marais [m] ; marécage [m] ; étang [m] ; mare [f]
หนอง[n.] (nøng) EN: pus ; purulent matter   FR: pus [m]
หนองคาย[n. prop.] (Nøng Khāi) EN: Nong Khai (Northeast)   FR: Nong Khai (Nord-Est)
หนองงูเห่า[n. prop.] (Nøng Ngū Hao) EN: Nong Ngu Hai (litt. : Cobra Swamp)   FR: Nong Ngu Hao
หนองน้ำ[n.] (nøng nām) EN: swamp ; mire ; bog ; fen ; pond   FR: marais ; marécage
หนองบัวลำภู[n. prop.] (Nøng Būa Lamphū) EN: Nongbua Lamphu (Northeast)   FR: Nongbua Lamphu ( Nord-Est)
หนองบึง[n.] (nøngbeung) FR: marais [m] ; marécage [m]
หนองใน[n.] (nøng-nai) EN: gonorrhea ; gonorrhea ; clap   FR: blennorragie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bog[N] ห้วย, See also: หนองน้ำ, บึง, Syn. marsh
boil[N] หนอง (ผิวหนัง), Syn. cyst, pus
fen[N] ชายเลน, See also: หนอง, บึง, พื้นที่ลุ่ม, Syn. bog, morass, marsh
gonorrhea[N] โรคหนองใน, See also: หนองใน
morass[N] หล่ม, See also: หนอง, ปลัก, บึง, ตม, Syn. mire, quagmire, marsh
pock[N] ฝี, See also: หนอง (โดยเฉพาะฝีดาษ)
pool[N] สระน้ำ, See also: หนองน้ำ, Syn. pond
pyo-[N] หนอง
slough[N] หนองที่มีแต่โคลน, See also: ปลักโคลน, บึง, Syn. bog, marsh
swamp[N] หนองน้ำ, See also: ปลัก, ตม, ที่ลุ่มหนอง, บึง, Syn. bog, fen, marsh, slough, Ant. desert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscess(แอบ' เซส) n. ฝีหนอง
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
backwater(แบค'วอเทอะ) n. น้ำไหลกลับ,กระแสที่ไหลกลับ,ห้วย,หนอง,ลำคลองที่ติดกับแม่น้ำสายใหญ่
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
crannog(แคร'นัก,-นัจ) n. เกาะเล็ก ๆ ที่ถมขึ้นบนหนองน้ำ
crannoge(แคร'นัก,-นัจ) n. เกาะเล็ก ๆ ที่ถมขึ้นบนหนองน้ำ
cripple(คริพ'เพิล) {crippled,crippling,cripples} n. คนขาเป๋,คนง่อย,คนพิการ,คนหรือสัตว์ที่ทุพพลภาพ,พื้นที่ลุ่มเป็นหนองน้ำและมีต้นไม้ขึ้นเต็ม vt. ทำให้ง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ vi. เดินขาเป๋., See also: crippledom n. ดูcripple cripplehood n. ดูcripple คำที
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
empyema(เอมพิอี'มะ) n. การมีหนองเกิดขึ้นในโพรงของร่างกาย (เช่นในทรวงอก), See also: empyemic adj.
fen(เฟน) n. ที่ลุ่ม,หนอง,บึง,

English-Thai: Nontri Dictionary
abscess(n) หนอง,ฝี
bog(n) บึง,หนอง,ห้วย
fen(n) ที่ลุ่ม,หนอง,ห้วย,บึง
fester(n) ฝี,ตุ่มหนอง,แผลเปื่อย,แผลเน่า
fester(vi) เป็นฝี,เป็นแผลเปื่อย,เป็นหนอง
hag(n) หญิงชรา,ยายแก่,ยายเฒ่า,แม่มด,หนอง,บึง,หล่ม
lagoon(n) หนองน้ำ,บึง,ทะเลสาบ
lagune(n) หนองน้ำ,บึง,ทะเลสาบ
marsh(n) ที่ลุ่ม,บึง,หนอง,ที่ชื้นแฉะ
marshy(adj) เฉอะแฉะ,เป็นหนอง,เป็นบึง,เป็นเลน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top