Search result for

ส่วนหน้า

(50 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนหน้า-, *ส่วนหน้า*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาภาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม (n phrase ) English for Hotel Front Office

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนหน้า[ADJ] front, See also: frontal, Syn. ด้านหน้า, ข้างหน้า, Ant. ส่วนหลัง, Example: สมองส่วนกลางเป็นส่วนแคบระหว่างสมองส่วนหน้าและสมองส่วนหลัง, Thai definition: เกี่ยวกับบริเวณที่อยู่ด้านหน้า
ส่วนหน้า[N] the front, See also: front part, Syn. ด้านหน้า, ข้างหน้า, Ant. ส่วนหลัง, Example: ลูกตาเป็นรูปกลมอยู่ในส่วนหน้าของเบ้าตา, Thai definition: บริเวณที่อยู่ด้านหน้า
ส่วนหน้า[N] the front, See also: front part, Syn. ด้านหน้า, ข้างหน้า, Ant. ส่วนหลัง, Example: ลูกตาเป็นรูปกลมอยู่ในส่วนหน้าของเบ้าตา, Thai definition: บริเวณที่อยู่ด้านหน้า
ส่วนหน้า[ADJ] front, See also: frontal, Syn. ด้านหน้า, ข้างหน้า, Ant. ส่วนหลัง, Example: สมองส่วนกลางเป็นส่วนแคบระหว่างสมองส่วนหน้าและสมองส่วนหลัง, Thai definition: เกี่ยวกับบริเวณที่อยู่ด้านหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่วนหน้าน. เรียกเขตที่มีการรบ ว่า พื้นที่ส่วนหน้า, เรียกส่วนราชการที่แยกออกไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุมบังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานพิเศษ เช่น เรียกกองบัญชาการทหารสูงสุด ว่า กองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหน้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anterior Regionส่วนหน้า [การแพทย์]
Chest Pieceส่วนหน้าอก,ส่วนอก [การแพทย์]
corneaกระจกตา, ส่วนหน้าของสเคลอรา  มีลักษณะโปร่งใสเพื่อให้แสงผ่านเข้าลูกตาได้ (ดู eye ball ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม Emancipation (2008)
In her right frontal lobe.ที่สมองส่วนหน้าขวา The Price (2008)
- Plugging into his cerebral cortex.- ต่อมันเข้ากับสมองส่วนหน้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Face it you're ugly.ส่วนหน้าคุณ.. ...ขี้เหร่แน่นอน The Ugly Truth (2009)
- Face it, you're ugly. - I am not ugly.ส่วนหน้าคุณ ขี้เหร่แน่นอน ฉันไม่ได้ขี้เหร่น่ะ The Ugly Truth (2009)
On the front right part of the skull... there is a bullet hole, size 1 cm.ส่วนหน้าของกระโหลกด้านขวา.. มีรอยกระสุน ขนาด 1 เซ็น The Breath (2009)
In contrast the part that was working the hardest was this, the prefrontal area...ในทางกลับกัน... ส่วนที่ทำงานหนักกลับกลายเป็นสมองส่วนหน้า Episode #1.3 (2009)
...the frontal lobe, an area associated with emotions, issues orders and exerts perfect control over some 50 or so muscles in the face a natural smile is formed.สมองส่วนหน้านั้นะถ้ามีบางอย่างเข้ามาในใจเธอ ก็จะส่งคำสั่งออกมา ควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ บนใบหน้าประมาณ 50 มัด ให้เกิดรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติขึ้นมา Episode #1.7 (2009)
The brain's frontal cortex, which deals with emotion takes delicate control of the facial muscles to create a natural smile.เยื่อหุ้มส่วนหน้าของสมอง จะทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก ควบคุมกล้ามเนื้อของใบหน้า ที่มีความละเอียดซับซ้อน เพื่อสร้างรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติ Episode #1.8 (2009)
In order to smile naturally the frontal lobe, which controls emotion, creates it.เพื่อที่จะยิ้มได้อย่างเป็นธรรมชาติ... .... ส่วนหน้าเยื่อหุ้มสมองส่วนนอก จะควบคุมความรู้สึกและสร้างมันขึ้น Episode #1.8 (2009)
The prefrontal area is starting to function well...ฝ่ายส่วนหน้ากำลังเริ่มทำหน้าที่ได้ดี Episode #1.8 (2009)
Front end's damaged.ส่วนหน้าเสียหาย Out of Time (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนหน้า[n.] (suan nā) EN: front ; front part   FR: front [m] ; partie frontale [m]
ส่วนหน้า[adj.] (suan nā) EN: front ; frontal   FR: frontal

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facade[N] ด้านหน้าของตึกที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม, See also: ส่วนหน้าของอาคาร, Syn. frontage, exteriority
forecastle[N] ส่วนหน้าหรือหลังเรือใช้เก็บของ เครื่องจักร หรือที่พักทหารเรือ
foredeck[N] ส่วนหน้าของดาดฟ้าเรือ
forehand[N] ส่วนหน้าของตัวม้า (อยู่ข้างหน้าผู้ขี่)
forepart[N] ส่วนหน้า, See also: ตอนหน้า
forepeak[N] ส่วนหน้าสุดของหัวเรือ
proscenium[N] ส่วนหน้าของเวที
prow[N] หัวเรือ, See also: ส่วนหน้าของเรือ, Syn. head, bowsprit
toe[N] ส่วนหน้าของเท้าสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore)
arcus(อาร์'คัส) n., (pl. -cus) เมฆหน้ารูปโค้งที่อยู่ส่วนหน้าที่ต่ำลงของกลุ่มเมฆ cumulonimbus (roll cloud)
belly(เบล'ลี) bellied,bellying,bellies} n. พุง,ท้อง,ช่องท้อง,กระเพาะ,มดลูก,ความอยากอาหาร,ส่วนภายใน,ส่วนยื่น,ส่วนหน้า vt.,vi. ยื่นออก, Syn. stomach
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
bregman. จุดเชื่อมระหว่างรอยประสานกึ่งกลางกับรอยประสานกับรอยประสานส่วนหน้าของกะโหลกศีรษะ
corsage(คอร์ซาจฺ') n. เสื้อรัดอกของหญิง,เสื้อยกทรง,ช่อดอกไม้ที่ประดับที่ส่วนหน้าอกหรือที่เอวหรือที่ไหล่ของเสื้อสตรี, Syn. retinue
cowl(คาวล์) {cowled,cowling,cowls} n. เสื้อพระที่มีส่วนคลุมศีรษะ,ส่วนคลุมศีรษะของเสื้อคลุมดังกล่าว,ฝาครอบ,ที่ครอบ,ยอดปล่องไฟ,ส่วนหน้าของรถยนต์ที่อยู่ใต้กระจกหน้าเป็นส่วนที่อยู่ของคันเหยียบคันเร่งและคลัตซ์. vt. ส่วนที่คลุมศีรษะ,ครอบ คำที่มีความหมายเหมือนกั
facade(ฟะซาด') n. ส่วนหน้าของอาคาร,สิ่งที่ตกแต่งภายนอก,ลักษณะภายนอก, Syn. front,show -pl. facades
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
facial nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 7 ที่ไปเลี้ยงลิ้นส่วนหน้าทำให้รู้รส ควบคุมการหดตัวและคลายตัวกล้มเนื้อบริเวณหน้า ทำให้มีการแสดงสีหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
facade(n) หน้าตึก,ส่วนหน้า,ลักษณะภายนอก
fore(n) ตอนหน้า,ส่วนหน้า,ด้านหน้า,ข้างเรือ
forefront(n) สิ่งที่อยู่หน้าสุด,หัวแถว,ตอนหน้า,แถวหน้า,ส่วนหน้า
foreground(n) พื้นหน้า,ส่วนหน้า,ตอนหน้า,ภาพที่อยู่ใกล้
forepart(n) ตอนหน้า,ส่วนหน้า,ช่วงหน้า
front(n) หน้าผาก,ตอนหน้า,แนวหน้า,แนวรบ,ส่วนหน้า,โฉมหน้า
frontal(adj) เกี่ยวกับหน้าผาก,ซึ่งอยู่ตอนหน้า,ซึ่งอยู่ส่วนหน้า,ซึ่งอยู่ข้างหน้

German-Thai: Longdo Dictionary
Brust(n) |die, nur Sg.| หน้าอก, ส่วนหน้าอกของร่างกาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top