Search result for

ส่วนท้าย

(33 entries)
(0.2268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนท้าย-, *ส่วนท้าย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หางส่วนท้ายหรือปลาย เช่น หางเชือก หางแถว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medullaส่วนท้ายสมอง, สมองส่วนใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know you're not in the muscle end of the family, so don't be scared.ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในส่วนท้ายของกล้ามเนื้อของครอบครัวจึงไม่ต้องกลัว The Godfather (1972)
Now the stern section kind of bobs there like a cork for a couple of minutes... floods, and finally goes under about 2:20 a. m... two hours and 40 minutes after the collision.ส่วนท้าย ลอยเหมือนจุกขวดอยู่ 2-3 นาที น้ำท่วมมิดลำเวลา 2.20 นาฬิกา 2 ชั่วโมง 40 นาที หลังจากชนน้ำแข็ง Titanic (1997)
- Damn, I always get the ass end.- ให้ตายดิ ฉันได้ส่วนท้ายตลอดเลย It's Alive! (2007)
See, if I could just get onto that terminal, I could set off the fire alarm, I couldcrash the power, create a diversion.เห็นมั้ย, ถ้าผมได้เข้าไปยังส่วนท้าย ผมจะกดสัญญาณเตือนไฟ ผมอาจตัดไฟได้ เพื่อหันเหความสนใจ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
I got him a deal on a split rear exhaust for his '93 gt.ผมทำข้อตกลงกับเขาเรื่องการแยกท่อไอเสียส่วนท้าย สำหรับรถมัสแตงปี 93 จีที The No-Brainer (2009)
I was hiding at the end of the hallชั้นขออยู่ที่ส่วนท้ายของ ฮอล เลยนะ Slack Tide (2009)
Which is at the foot of mount sky mallซึ่งอยู่ที่ส่วนท้ายๆของ SkyMall The Psychology of Letting Go (2010)
I followed him to the back of the plane, he got us down into the baggage compartment.ผมตามเขาไปส่วนท้ายของเครื่องบิน เขาพาเราลงไปในช่องสัมภาระ Mai Ka Wa Kahiko (2012)
I'll cut that shit off and make a headband.ฉันว่าจะตัดส่วนท้าย แล้วกินส่วนหัวมันว่ะ This Is the End (2013)
Quince's office at the end of the hall.สำนักงาน Quince ของ ที่ส่วนท้ายของห้องโถง. 2 Guns (2013)
They perform a short play at the end of every term.พวกเขาดำเนินการเล่นสั้น ที่ส่วนท้ายของระยะทุก The Invisible Woman (2013)
These were some of the last photos taken of Manny at the party.นี่เป็นรูปบางส่วนท้ายๆ ที่พาแมนนี่ออกไปจากงาน The Friend in Need (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afterdeck[N] ส่วนท้ายของดาดฟ้าเรือ
ending[N] ส่วนท้ายของคำ, See also: คำหรือหน่วยคำที่เติมท้ายคำ
fastback[N] ส่วนท้ายของรถที่ลาดลงมา, See also: รถยนต์ที่มีส่วนท้าย
tail[N] ส่วนท้าย (เครื่องบิน, เรือ), See also: ส่วนท้าย, ตอนหลัง, Syn. tailpiece
tail end[N] ส่วนท้ายสุด, See also: ส่วนท้าย, Syn. extremity, tip, end
terminal[N] ส่วนท้าย, See also: ส่วนปลาย, Syn. limit, extremity, terminus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buttock(บัท'เทิค) n. ก้น,ตะโพกข้างหนึ่ง,ส่วนท้าย,ท้ายเรือ,การพาดไหล่ทุ่ม vt. พาดไหล่ทุ่ม, Syn. rump
dessert(ดิเซิร์ท') n. ผลไม้และขนมหวานหลังอาหาร (อังกฤษ) ,ขนมหวาน,ไอศกรีมที่เป็นส่วนท้ายของมื้ออาหาร (สหรัฐอเมริกา)
heelpiecen. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย
rump(รัมพฺ) n. ตะโพกสัตว์,เนื้อตะโพก,ตะโพก,บั้นท้าย,ส่วนที่เหลือ,ส่วนท้าย,ส่วนที่ไม่สำคัญ,สมาชิกที่เหลืออยู่ของสภา, Syn. posterior,buttocks
stern(สเทิร์น) adj. เข้มงวด,กวดขัน,พิถีพิถัน,เคร่งครัด,รุนแรง,ไม่ผ่อนผัน,บูดบึ้ง n. ส่วนหลังของเรือ,ท้ายเรือ,ส่วนหลัง,ส่วนท้าย,บั้นท้าย,ตะโพก,ก้น,หาง, See also: sternly adv. sternness n., Syn. austere,severe
tail(เทล) n.,adj. หาง,ปลาย,ท้าย,ส่วนท้าย,ส่วนใน,ส่วนที่ไม่ต้องการ,เปีย (ผม) ,ด้านก้อยของเหรียญ,การสังวาสหญิง. vt. เป็นส่วนหาง,เป็นส่วนปลาย,ใส่หาง,ตัดหาง,ตามหลัง. vi. ตามหลัง,ล้าหลัง,ลากหาง,ค่อย ๆ หายไป, (ท้ายเรือ) เกยตื้น.
terminal(เทอ'มะเนิล) adj. ปลาย,ท้าย,กำลังสิ้นสุด,สรุป,ลงเอย,มีกำหนดเวลา,เกี่ยวกับสถานีรถไฟ,เกี่ยวกับขอบเขต,สุดเขต,เกี่ยวกับเครื่องหมายของเขต,บั้นปลายชีวิต. n. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย,ส่วนหาง,สุดเขต,ขั้วปลายสายไฟ,สถานีปลายทาง,สถานีชุมทาง,ปลายทาง,คำที่อยู่ท้ายคำ,ปัจจัย.
termination(เทอมะเน'เชิน) n. การสิ้นสุด,การยุติ,การลงเอย,การลงท้าย,การจบลง,จุดหมาย,ปลาย,สุดเขต,ขอบเขต,ส่วนท้าย,ส่วนปลาย,ข้อสรุป,ผล,คำลงท้าย,ปัจจัย., See also: terminational adj., Syn. discontinuation
terminus(เทอ'มะนัส) n. ปลายทาง,สุดทาง,สถานีปลายทาง,สุดเขต,ส่วนท้าย,จุดหมาย,จุดประสงค์,เครื่องหมายเขต,เสาเขต,ขอบเขต, See also: Terminus n. เทพเจ้าโรมันแห่งเขตแดน pl.termini,terminuses
train(เทรน) n. รถไฟ,ขบวน,ผลลัพธ์,ส่วนท้าย vt.,vi. ฝึก,ฝึกหัด,ลาก,ดึง,เส้น, See also: trainable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
buttocks(n) สะโพก,ก้น,ส่วนท้าย
terminus(n) สถานีปลายทาง,ขอบเขต,เสาเขต,จุดประสงค์,ส่วนท้าย

German-Thai: Longdo Dictionary
Ende(n) |das, pl. Enden| ตอนจบ, ส่วนท้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top