Search result for

ส่งเสริม

(58 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่งเสริม-, *ส่งเสริม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (n org ) ...(ชื่อตำบล)..Subdistrict Health Promotion Hospital

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งเสริม[V] promote, See also: raise to, advance to, Syn. สนับสนุน, เกื้อหนุน, ช่วยเหลือ
ส่งเสริม[V] permit, See also: allow, Syn. สนับสนุน, Example: กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาศึกษาทดลองด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น, Thai definition: เกื้อหนุน, สนับสนุนด้วยความเต็มใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่งเสริมก. เกื้อหนุน, ช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้น, เช่น ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการศึกษา.
เชียร์ส่งเสริมหรือสนับสนุน เช่น เชียร์ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง.
หนุนส่งเสริม เช่น หนุนให้สอบชิงทุนรัฐบาล, เพิ่มเติม เช่น หนุนทัพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjuvant Activityส่งเสริมการทำงานของระบบ [การแพทย์]
ส่งเสริมสุขภาพจิตส่งเสริมสุขภาพจิต, มุมมองการดำเนินงานที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีหรือ กลุ่มคนทั่วไปให้มีอยู่อย่างสมำเสมอเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปัญหาสุขภาพจิต ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยการดำเนินงานนี้มิได้กระทำเพียงผู้ดำเนินงานสุขภาพจิตเท่านั้น หากแต่ยังมีเครือข่ายสุขภาพจิต [สุขภาพจิต]
Moral Buildingส่งเสริมศีลธรรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But even if it's doing what it's supposed to be doing,แต่ถ้ามันออกฤทธิ์อะไรส่งเสริมให้มันออกฤทธิ์ Adverse Events (2008)
Welcome to my ashram, the Ecumenical Intuitive Enlightenment Initiative Organization, or E.I.E.I.O.ขอต้อนรับสู่อาศรมของผม สถาบันส่งเสริมการฝึก การรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง หรือ อีไออีไอโอ The Love Guru (2008)
I heard you were getting promoted.ผมได้ยินมาว่าคุณได้รับการส่งเสริมการลงทุน Revolutionary Road (2008)
Regina Kroit, Angela Zeva and Andrea Lumen of jointly aiding and abetting murder in 300 cases.เรจินา ครอยท์, แองเจลา ซีวา และ อันเดรีย ลูมัน ในข้อหาช่วยเหลือและส่งเสริม การฆาตกรรมเป็นจำนวน 300 คดี The Reader (2008)
- I was thinking maybe an organization to encourage literacy.- ผมคิดว่าน่าจะเป็น... องค์กรที่ส่งเสริมการอ่านเขียน The Reader (2008)
I would've died as a wretched peasant.เพราะได้เค้าส่งเสริมข้า Goemon (2009)
Well,your actions supported the hard-liners, who believe you should all be executed.ดี การกระทำของคุณจะยิ่งส่งเสริมพวกหัวรุนแรง ใครที่เชื่อว่าคุณควรโดนกำจัดไปให้หมด Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
To promote our international business alliances.เพื่อเป็นการส่งเสริมพันธมิตร.. ทางธุรกิจของเรา Invictus (2009)
What exactly does he want?และ... เขาช่วยส่งเสริมคุณได้แน่ The Girlfriend Experience (2009)
He had a briefcase full of sales projections stolen last year.เขาถูกขโมยกระเป๋าเอกสารเมื่อปีที่แล้ว ข้างในเป็นพวกแผนส่งเสริมการขายทั้งหมด Duplicity (2009)
That didn't affect my decision to promote him.นั้นมันไม่ได้ส่งผลต่อ การตัดสินใจของผมที่จะส่งเสริมเขา District 9 (2009)
The impossible was upon us.ผมจะไม่หยุดพูด นักบวชแบบเขานั่นแหละ ที่คอยส่งเสริมแนวร่วมที่ห้า V (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่งเสริม[v.] (songsoēm) EN: promote ; encourage ; foster ; support ; back ; incite   FR: encourager ; favoriser ; promouvoir ; inciter
ส่งเสริมการขาย[v. exp.] (songsoēm kān khāi) EN: promote sales   FR: promouvoir les ventes
ส่งเสริมการผลิต[v. exp.] (songsoēm kān phalit) EN: give an impetus to production   
ส่งเสริมการแข่งขัน[v.] (songsoēm kān khaengkhan) EN: promote competition   
ส่งเสริมความสามัคคี[v. exp.] (songsoēm khwām sāmakkhī) EN: promote unity   
ส่งเสริมมิตรภาพ[v. exp.] (songsoēm mittraphāp) EN: improve frienship ; promote friendship   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boost[VT] ส่งเสริม, See also: ยุยง, ยกยอ, Syn. encourage, promote
encourage[VT] ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน
forward[VT] สนับสนุน, See also: ส่งเสริม, Syn. advance, assist, promote
further[VT] สนับสนุน, See also: ส่งเสริม
incite[VT] กระตุ้น, See also: ส่งเสริม, ผลักดัน, Syn. arouse, rouse, provoke
merchandise[VT] ค้าขาย, See also: ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย, Syn. market, peomote, ditribute
merchandize[VT] ค้าขาย, See also: ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย, Syn. market, peomote, ditribute
promote[VT] ช่วยเหลือให้ดีขึ้น, See also: ส่งเสริม, โฆษณา, Syn. push, boost, nourish, nurture, Ant. discourage, weaken
raise[VT] ยกระดับ, See also: ส่งเสริม, เลื่อนขึ้น, Syn. improve
range with[PHRV] สนับสนุน, See also: ส่งเสริม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjunctive(อะจังคฺ' ทิฟว) adj. เป็นสิ่งประกอบหรือส่งเสริม, คำเสริม,ส่วนสังกัด
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
athenaeum(แอธธินี'อัม) n. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้, ห้องสมุด., Syn. atheneum
auxetic(ออเซท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือส่งเสริม auxesis. -n. สารที่ส่งเสริมขบวนการ auxesis (pertaining to auxesis)
boost(บูสทฺ) {boosted,boosting,boosts} vt.,n. (การ) ยกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ส่งเสริม,พูดจาสนับสนุน,เผยแพร่,เลื่อนตำแหน่ง,เพิ่มขึ้น, Syn. lift,raise
complement(คอม'พละเมินทฺ) {complemented,complementing,omplements} vt. ส่งเสริม,องค์ประกอบ,ส่วนประกอบ,สิ่งที่ทำให้เต็มหรือสมบูรณ์,จำนวนองศาที่ทำให้ครบ90องศา, See also: complementary adj. ดูcomplement, Syn. balance,match -Conf. compl
connivance(คะไนฟ'เวินซฺ) n. การยินยอมแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่,การอนุญาตอย่างลับ ๆ ,การส่งเสริมอย่างลับ ๆ, See also: connivan adj. ดูconnivance conniven adj. ดูconnivance, Syn. connivence.
exploitation(เอคซฺพลอยเท'เชิน) n. การใช้หาประโยชน์,การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,การส่งเสริมโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, Syn. manipulation,
facilitate(ฟะซิล'ลิเทท) vt. ทำให้ง่ายขึ้น,ทำให้สะดวก,สนับสนุน,ส่งเสริม,ก่อให้เกิด., See also: facilitation n. facetiousness adj. facilitator n., Syn. expedite
foment(โฟเมนทฺ') vt. ปลุกปั่น,กระตุ้น,ปลุกระดม,ก่อกวน,ส่งเสริม,โลมด้วยน้ำอุ่น -fomenter n., Syn. incite

English-Thai: Nontri Dictionary
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,ยุยง
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ,เป็นปัจจัยส่งเสริม
boost(vt) ยก,ส่งเสริม,ดัน,เลื่อนตำแหน่ง
encourage(vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน
eugenics(n) สุพันธุศาสตร์,วิชาว่าด้วยการส่งเสริมมนุษยชาติให้ดีขึ้น
facilitate(vt) ทำให้สะดวก,ทำให้ง่าย,สนับสนุน,ส่งเสริม
foster(vt) เลี้ยง,อุปถัมภ์,ส่งเสริม,สนับสนุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top