Search result for

ส่งผ่าน

(40 entries)
(0.408 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่งผ่าน-, *ส่งผ่าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งผ่าน[V] transmit, See also: transfer, Syn. มอบผ่าน, Example: เลนส์แก้วตาไม่สามารถที่จะส่งผ่านแสงไปยังเรตินาได้เท่ากันหมด, Thai definition: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนพ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้ถึงผู้รับหรือเป้าหมาย โดยใช้สื่อกลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transmitส่งผ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transmitส่งผ่าน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Remember, Gideon, the time I tied strings on you... and passed you off as a puppet?โปรดจำไว้ว่าพ้นเวลาที่ฉันผูก สตริง กับคุณและคุณส่งผ่านออกมา เป็นหุ่นเชิดหรือไม่? Pinocchio (1940)
-You want anyone sent over here?- คุณอยากให้ใครส่งผ่านที่นี่? The Godfather (1972)
that was a static-filled, triple-scrambled microwave transmission between 2 soldiers talking in mandarin chinese.พวกนั้นใส่สัญญาณรบกวน ส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟ 3 ชั้นเลยนะ แถมยังใช้ภาษาจีนกลางด้วย Spies Like Us (1985)
For 2000 years knowledge passed from father to son father to son.สำหรับปี 2000 ... ... ความรู้ที่ส่งผ่านจากพ่อถึงลูกชาย ... ... พ่อถึงลูกชาย Bloodsport (1988)
By the time I grew up, there was $30 billion a year in cargo... moving through Idlewild Airport... and believe me, we tried to steal every bit of it.ในเวลานั้นที่ผมโตขึ้น มีสินค้าปีละ3หมื่นล้าน ขนส่งผ่าน สนามบินอิเดิลไวด์ และเชื่อผมเถอะ เราพยายามจะขโมยมันทุกอย่าง Goodfellas (1990)
So, our pact was passed down to the next generation.เพราะงั้น คำสัญญาของเราจึงต้องส่งผ่านไปถึงคนรุ่นถัดไปน่ะสิ My Little Bride (2004)
No, the picture is sent over radio waves.ไม่ , ภาพนี้ถูกส่งผ่านคลื่นวิทยุ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
"Hey, if television can break up a photograph into millions and millions of tiny pieces and send it whizzing through the air then reassemble it on the other end why can't I do the same with chocolate?เฮ้ ถ้าทีวีสามารถแบ่งภาพ อกเป้นล้านๆชิ้น แล้วก็ส่งผ่านอากาศ มาประกอบรวมที่อีกด้านหนึ่ง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
You know, I had people work with me as a kid and they made a difference in my life, and I was just hopin' to pass that on to somebody else.มีคนทุ่มเทกับผมตอนเป็นเด็ก และทำให้ชีวิตผมเปลี่ยน ไป ฟิลม์สารคดี ทีมฟุตบอลมัสแตง และผมแค่หวังว่าจะส่งผ่าน ให้คนอื่นแบบนั้นบ้าง Gridiron Gang (2006)
So... think of it as a passing remark and deliver it to him.ดังนั้น คิดเหมือนว่าได้ยินมันมา แล้วส่งผ่านมันไปให้เค้า Almost Love (2006)
This morning, the one parted on the right is Kaoru, and the one parted on the left is Hikaru! Hey, good morning!คุณบอกว่า ถ้าคุณเก็บรอยยิ้มเอาไว้ มันจะถูกส่งผ่านไปข้างบน Ouran High School Host Club (2006)
You know I like to be hands-on.คุณรู้ไหม ฉันชอบให้สัมผัส(ส่งผ่านGrin and Bear It (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่งผ่าน[v. exp.] (song phān) EN: transmit ; transfer   FR: transmettre ; passer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear[VT] ส่งผ่าน(ความคิด), Syn. transmit
communicate[VT] ส่งต่อ, See also: ส่งผ่าน, Syn. convey, transmit
emanate[VT] ส่งผ่าน (คำทางการ), See also: กระจายออกมา, Syn. emit, radiate, send out
pass[VT] ส่งต่อไป, See also: ส่งผ่าน, ยื่นให้, ส่งให้, Syn. carry
pipe[VT] ส่งทางท่อ, See also: ส่งผ่านท่อ
pipeline[VT] ส่งผ่านทางท่อ
pipe in[PHRV] ลำเลียงผ่าน, See also: ส่งผ่าน (ของเหลวหรือเสียงเพลง)
play upon[PHRV] ส่งผ่าน, See also: นำไปบน, ส่องผ่าน, ฉายไปบน, Syn. play along, play over
relay[VT] ถ่ายทอด, See also: ส่งผ่าน, Syn. pass on, send
transfer[VT] ส่งผ่าน, See also: ถ่ายทอด, ถ่ายเท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า e-mail หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก
ethernet(อีเทอร์เนท) เครือข่ายการสื่อสารที่ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้โคแอคเซียลเคเบิลสายเดียวเดินผ่านไปตามเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่าย ซึ่งใช้สัญญาณความถี่คลื่นวิทยุที่ส่งผ่านสายเคเบิล บริษัทซีร็อกซ์ (Xerox) เป็นผู้เริ่มพัฒนานำมาใช้ก่อน
modem(โม' เดม) n. โมเด็ม อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งแปลงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นสัญญาณที่ส่งผ่านสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์กลับเป็นสัญญาณสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ย่อมาจาก MOdulator-DEModulator ความเร็วในการทำงานของโมเด็มมีตั้งแต่ 1,200, 2,400, 9,600 และ 14,400 การจะใช้โมเด็มนั้น ต้องใช้ซอฟต์แวร์ร่วมด้วย การรับข้อมูลจากระบบเครือข่ายก็ต้องมีโมเด็ม โมเด็มนั้นอาจจะทำติดมาอยู่ภายในตัวเครื่อง หรือนำมาติดเพิ่มภายหลังก็ได้
passalong(แพส'ซะลอง) n. การส่งผ่าน
satellite computerคอมพิวเตอร์บริวารหมายถึงคอมพิวเตอร์เครื่องเล็ก ที่ใช้สนับสนุนเครื่องใหญ่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เป็นต้นว่า กำหนดให้ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งผ่านทางสถานีปลายทาง (terminal) ให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งเข้าไปประมวลผลในเครื่องใหญ่ต่อไป
tcp/ipทีซีพี/ไอพี <คำอ่าน>ย่อมาจากคำว่า transmission control protocol / internet protocol แปลว่า กฏเกณฑ์การควบคุมการส่งผ่านตามมาตรฐานอินเตอร์เน็ต หมายถึง มาตรฐานที่สร้างขึ้นในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องปลายทาง (terminal) ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือตัวเลียนแบบ
transit(แทรน'ซิท) vt.,vi.,n. (การ) ผ่าน,ส่งผ่าน,โคจรผ่าน. vi. ผ่าน,ส่งผ่าน,โคจรผ่านมการเปลี่ยนแปลง,การส่งข้ามเขตแดน,สภาพหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: transitable adj., Syn. transportation,transition
transition(แทรนซิซ'เชิน,-เ?ิน) n. การผ่าน,การส่งผ่าน,การนำส่ง,การเปลี่ยนแปลง,ภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อ,การเปลี่ยนแปลงลำดับ., See also: transitional adj. transitionary adj. transitionally adv., Syn. change,flux
transmission(แทรนซฺ มิส'เชิน,แทรนซิส'เชิน) vt. การส่งผ่าน,การส่งต่อ,สายพาน,การถ่ายทอด,การแพร่เชื้อ,การกระจาย,การกระจายเสียง,การส่งสัญญาณ., See also: transmissive adj., Syn. passage
transmission control prottransmission control protocol / internet protocol กฏเกณฑ์การควบคุมการส่งผ่านตามมาตรฐานอินเตอร์เน็ตใช้ตัวย่อว่า TCP/IP (อ่านว่า ทีซีพี/ไอพี) หมายถึง มาตรฐานที่สร้างขึ้นในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องปลายทาง (terminal) ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือตัวเลียนแบบ

English-Thai: Nontri Dictionary
transmission(n) การส่งผ่าน,การสื่อสาร,เครื่องถ่ายทอดไฟฟ้า,การแพร่เชื้อ
transmit(vt) ส่งผ่าน,เป็นสื่อ,ถ่าย,แพร่เชื้อ,กระจายเสียง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pass back and forthส่งผ่านกลับไปกลับมา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伝える[つたえる, tsutaeru] Thai: ส่งผ่าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top