Search result for

สแกนเนอร์

(16 entries)
(0.043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สแกนเนอร์-, *สแกนเนอร์*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
scannerสแกนเนอร์,เครื่องกราดตรวจ
อุปกรณ์สำหรับอ่านข้อมูลประเภทหนึ่งซึ่งมีหลายลักษณะ ลักษณะหนึ่งคล้ายปืนแสงมีใช้ตามห้างสรรสินค้าขนาดใหญ่ หรือร้านขายของที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกการขาย พนักงานเก็บเงินใช้ปืนแสงยิงลำแสงสีเขียวไปยังรหัสแท่ง (bar code) ที่ติดอยู่บนฉลากสินค้า แสงจะสะท้อนกลับไปและทำให้สแกนเนอร์รู้ว่าฉลากสินค้านั้นพิมพ์หมายเลขอะไรไว้ อีกลักษณะหนึ่งคล้ายกับแบบแรกแต่ไม่มีแสงเลเซอร์ยิงออกมาและใช้วางทาบกับเอกสารเพื่ออ่าน ภาพลักษณ์ หรือ Image ของเอกสารเข้าไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ภาพลักษณ์นี้จะเปลี่ยนเป็นข้อความได้ก็โดยใช้โปรแกรม OCR และอีกลักษณะหนึ่งเป็นเหมือนกล่องแบนๆ เล็กๆ ขนาดเท่ากับกระดาษ A4 เมื่อต้องการอ่านภาพลักษณ์ของเอกสารแผ่นใดก็ให้นำเอกสารนั้นวางคว่ำหน้าลงกล่อง ปิดฝาแล้วกดปุ่ม เครื่องฉายจะกราดแสงไปบนเอกสารแล้วรับภาพสะท้อนนั้นไปเก็บในคอมพิวเตอร์เป็น ภาพลักษณ์ [คอมพิวเตอร์]
scannerสแกนเนอร์, อุปกรณ์รับเข้าข้อมูล ซึ่งทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยส่งแสงไปที่เอกสารเพื่อให้ตัวรับแสง อ่านเอกสารแล้วเก็บข้อมูลเป็นรูปภาพดิจิทัล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We got a hit on the police scanner. Something going down at 1st and Santee.เราได้ตีสแกนเนอร์ตำรวจ บางสิ่งบางอย่างไปลงที่ 1 และสันติ Showtime (2002)
Trusting a hippie girl with my scanner. Why did I do that?ฝากสแกนเนอร์กับสาวฮิปปี้ คิดได้ยังไงเนี่ย The Pursuit of Happyness (2006)
The only resource I would have for six months would be my six scanners, which I could still try to sell.ทรัพยากรสำคัญสำหรับ 6 เดือนนี้ คือสแกนเนอร์ 6 เครื่อง ที่ผมยังคงพยายามขายอยู่ The Pursuit of Happyness (2006)
After four months, we had sold all our scanners.ผ่านไป 4 เดือน เราขายสแกนเนอร์หมดเกลี้ยง The Pursuit of Happyness (2006)
- I gotta go work on the scanner...- พ่อไปซ่อมสแกนเนอร์ก่อน... The Pursuit of Happyness (2006)
But that's why I gotta work on the scanner.พ่อก็เลยจะซ่อมสแกนเนอร์ก่อนไง The Pursuit of Happyness (2006)
All the scanners were behaving strangely for a moment.ระบบสแกนเนอร์ทั้งหมด ดูเหมือนจะผิดปกติไปชั่วครู่ Holocron Heist (2009)
We use retinal scanners.ม่านตาดำสแกนเนอร์เพื่อการใช้งาน. Angels & Demons (2009)
How in God's name would anyone create a sculpture about air?ม่านตาดำสแกนเนอร์เพื่อการใช้งาน. Angels & Demons (2009)
Use your scanners toใช้สแกนเนอร์ของเจ้า Voyage of Temptation (2010)
Use your scanners.ใช้สแกนเนอร์เจ้าสิ Voyage of Temptation (2010)
...Shotgun in one of those trucks, he had, like, a scanner....ปืน ในหนึ่งของรถบรรทุกพวกนั้น เขามี, เหมือน, เครื่องสแกนเนอร์ Super 8 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สแกนเนอร์[n.] (sakaēnnoē) EN: scanner   FR: scanner [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flatbed scannerเครื่องกราดภาพแบบระนาบหมายถึง เครื่องจับภาพ หรือบางทีก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า "เครื่องสแกนเนอร์ "เครื่องจับภาพแบบระนาบนี้ใช้ได้กับ กระดาษ ขนาดที่ไม่โตกว่า 8.5 x 11 นิ้ว โดยจับคว่ำหน้า ให้ด้านที่มีข้อความ หรือภาพที่ต้องการลงบนแผ่นกระจก ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์สั่งให้มีลำแสงผ่าน ก็จะมองเห็นภาพที่เหมือนกับภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบบนจอภาพ ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ภาพที่ได้ มานี้ สามารถนำมาตบแต่งแก้ไขได้ จะเก็บลงจานบันทึก ในลักษณะ ของแฟ้มข้อมูล ก็ได้ จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง พิมพ์ หรือจะโอนไปแฟ้มข้อมูลอื่นก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top