Search result for

สูบ

(81 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูบ-, *สูบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูบ[V] suck, See also: draw into, pump, Syn. ดูด
สูบ[V] smoke, See also: take smoke into, Syn. ดูด
สูบ[V] pump, See also: drain, Syn. ดูด, สูด, Example: น้ำดิบที่สูบขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาต้องผ่านการบำบัด และตรวจมาตรฐานก่อนที่จะสูบจ่ายบริการให้แก่ประชาชน, Thai definition: ดูดเข้าไป, ดูดออกมา
สูบยา[V] smoke, Syn. สูบบุหรี่, ดูดยา, Example: ขณะที่ทิดเพิ่มนั่งสูบยาอยู่ริมฝั่ง เขามองเห็นเกศพระพุทธรูปโผล่ขึ้นปริ่มน้ำ
สูบลม[V] pump the air into, See also: inflate, Example: เขาก้มหน้าก้มตาสูบลมรถจักรยานอย่างจริงจัง, Thai definition: ดูดลมเข้าไปให้เต็ม
สูบฉีด[V] pump, See also: draw, siphon, Example: เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายโดยไหลลงสู่หัวใจห้องซ้ายล่าง, Thai definition: อาการที่เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกาย
สูบน้ำ[V] pump, Syn. ดูดน้ำ, Example: ก่อนที่จะสูบน้ำออกให้ประชาชนใช้ การประปาจะใส่คลอรีนลงไปก่อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai definition: ดูดน้ำขึ้นมาโดยใช้เครื่อง
สูบเลือด[V] suck blood, Syn. ดูดเลือด, Example: หมอสูบเลือดของเขาไปหนึ่งหลอดแก้วเล็ก เพื่อตรวจดูว่ายังคงมีเชื้อไวรัสอยู่หรือไม่, Thai definition: ดูดเอาเลือดออกมาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์เป็นต้น
สูบบุหรี่[V] smoke, See also: inhale, suck, Syn. ดูดบุหรี่, Example: พวกวัยรุ่นออกมาสูบบุหรี่ที่ระเบียงกันเป็นแถว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สูบน. เครื่องสำหรับดูดของเหลวเช่นนํ้าให้เคลื่อนจากระดับเดิมไปสู่ระดับใหม่, เครื่องสำหรับดูดหรืออัดลม.
สูบก. ดูดเข้าไป เช่น สูบบุหรี่ สูบกัญชา, ดูดออกมา เช่น สูบส้วม สูบน้ำออกจากนา.
สูบดู กระสูบ.
สูบเลือด, สูบเลือดสูบเนื้อก. เรียกเอาเงินหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยอาการขูดรีดหรือเอารัดเอาเปรียบอย่างยิ่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air Contrast, Doubleสูบลมเข้าไปแทน [การแพทย์]
Aspirateสูบ, ดูด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thanks. But they don't let you smoke inside.ขอบคุณแต่\ เค้าไม่ได้อนุญาตให้สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลนี่ Birthmarks (2008)
Cuddy doesn't smoke.คัดดี้ไม่สูบบุหรี่ Last Resort (2008)
But he does.แต่เขาสูบ Last Resort (2008)
- No, I-I don't.- ไม่ ผมไม่สูบ Last Resort (2008)
Look, sir, I've never smoked in my life, okay?ดูผมไม่เคยสูบบุหรี่ มาก่อนเลยในชีวิต Last Resort (2008)
It's using her intestine as a blood supply.มันใช้ลำไส้เธอเป็นที่สูบเลือด Dying Changes Everything (2008)
Back at you, piston head.เอากลับไป เจ้าหัวลูกสูบ Downfall of a Droid (2008)
Smoking is against school policy. Students must not smoke.สูบบุหรี่ ผิกกฎโรงเรียนนะ นักเรียนยังสูบบุหรี่ไม่ได้ Baby and I (2008)
And smokers are twice as likely to get cancer than non-smokers.แล้วคนที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็ง มากกว่าคนที่ไม่สูบถึง 2 เท่า Baby and I (2008)
Especially smokers who start smoking before the age of 20 are more likely to develop lung cancer, laryngeal cancer, oral cancer, oesophageal cancer, bladder cancer, pancreatic carcinoma and other cancer like diseases.โดยเฉพาะคนทีู่สูบก่อนอายุ20 มีโอกาสที่จะเป็น มะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม มะเร็งในช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาำะปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับตับ ตับแข็งและมะ็เร็งอื่นๆอีกด้วย Baby and I (2008)
I didn't beat up anyone. I didn't smoke at school.ผมไม่ได้ชกต่อยกับใครเลย ผมไม่ได้สูบบุหรี่ในโรงเรียน Baby and I (2008)
I want to go to the pub, grab some more smokes.ฉันจะไปผับ ไปหาบุหรี่มาสูบซักหน่อย The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูบ[v.] (sūp) EN: suck ; draw into ; pump   FR: pomper ; aspirer
สูบกล้อง[v. exp.] (sūp klǿng) EN: smoke a pipe   FR: fumer la pipe
สูบน้ำ[v. exp.] (sūp nām) EN: pump water   FR: pomper de l'eau
สูบบุหรี่[v.] (sūp burī) EN: smoke ; smoke cigarettes   FR: fumer (une cigarette)
สูบฝิ่น[v. exp.] (sūp fin) EN: smoke opium ; be an opium addict   FR: fumer de l'opium ; être un opiomane
สูบยา[v. exp.] (sūp yā) EN: smoke tobacco ; smoke opium   
สูบยางล้อ [v. exp.] (sūp yāng lø) FR: gonfler les pneus
สูบลม[v.] (sūp lom) EN: pump the air into ; inflate ; pump air   FR: gonfler ; remplir d'air
สูบลมเข้าไปในล้อรถ [v. exp.] (sūp lom khao pai nai lø rot) EN: pump some air into a tyre   FR: gongler un pneu
สูบหอยโข่ง[n. exp.] (sūp høikhōng) EN: centrifugal pump   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chain-smoke[VT] สูบบุหรี่มวนต่อมวน
chain-smoke[VI] สูบบุหรี่มวนต่อมวน
drag on[PHRV] ดูด, See also: สูบ, Syn. drag at, pull on
draw at[PHRV] สูบผ่าน, See also: ดูดผ่าน, Syn. drag at, drag on
have a smoke[IDM] สูบบุหรี่ ซิการ์หรือไปป์ (ใช้ need หรือ want แทน have ได้)
inflate[VT] ทำให้พอง, See also: สูบลม, ทำให้ขยายตัว, ทำให้เพิ่มขึ้น, Syn. expand, blow up, enlarge
pipe[VI] สูบยา
puff[VI] สูบบุหรี่, Syn. inhale, smoke
puff[VT] สูบบุหรี่, Syn. inhale, smoke
pump[VT] ปั๊มลมหรือของเหลว, See also: สูบฉีด, สูบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetronitrileCH3 CN พบมากในคนที่สูบบุหรี่มาก
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
aspirator(แอส'พะเรเทอะ) n. เครื่องสูบอากาศ,เครื่องช่วยหายใจ,เครื่องดูดของเหลวออกจากร่างกาย
bellows(เบล'โลซ) n. ที่สูบลมที่ใช้มือ,หีบลม,ปอด,หนังหุ้มที่เป็นลูกคลื่น (เช่นของกล้องถ่ายรูป)
bilge pumpn. ท่อสูบน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
burley(เบอ'ลี) n. ยาสูบอเมริกัน
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...
compressor(คัมเพรส'เซอะ) n. ผู้อัด,สิ่งอัด,กล้ามเนื้อที่กดส่วนหนึ่งของร่างกาย,เครื่องยนต์ที่มีลูกสูบหรือเครื่องปั๊ม
cud(คัด) n. ส่วนของอาหารจากกระเพาะที่สัตว์เคี้ยวเอื้องสำรอกออกมาเคี้ยวอีก,เส้นยาสูบที่ใช้เคี้ยว -Id. (chew the cud ครุ่นคิด)

English-Thai: Nontri Dictionary
bellows(n) ลูกสูบ,ที่สูบลม,ปอด,หีบลม
cigarette(n) สายวัด,บุหรี่,ยาสูบ
cylinder(n) กระบอกสูบ,รูปทรงกระบอก,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
cylindrical(adj) ทรงกระบอก,เกี่ยวกับลูกสูบ
four(n) สี่,เลขสี่,เครื่องยนตร์สี่สูบ
harpy(n) คนโหดร้าย,คนโลภ,คนตะกละ,คนสูบเลือดสูบเนื้อ
hose(n) ถุงเท้ายาว,กางเกงขายาว,ท่อสูบน้ำ
imbibe(vt,vi) ดื่ม,กลืน,สูบเข้า,ดูดซึม
inject(vt) ฉีด,พ่น,เป่า,สูบ,สอด,ล่วงล้ำ
leaf(n) ใบไม้,กลีบดอกไม้,แผ่นกระดาษ,บานประตู,ยาสูบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
吸います[すいます, suimasu, suimasu , suimasu] (vt ) สูบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
吸う[すう, suu] Thai: สูบบุหรี่ English: to smoke

German-Thai: Longdo Dictionary
verbieten(vt) |verbot, hat verboten| ห้ามไม่ให้ทำ เช่น Rauchen verboten! ห้ามสูบบุหรี่, Betreten verboten! ห้ามเข้า, See also: S. untersagen, A. erlauben,
gelegentlich(adj adv) บางครั้งบางคราว, ในบางโอกาส เช่น Er raucht gelegentlich, aber ich nie. เขาสูบบุหรี่เป็นบางครั้ง แต่ฉันไม่สูบเลย, See also: S. manchmal,
Gewohnheit(n) |die, pl. Gewohnheiten| ความเคยชิน ตัวอย่าง Es raucht aus reiner Gewohnheit. = เขาสูบบุหรี่เพราะความเคยชินโดยแท้
gefallen(vi vt) |gefällt, gefiel, hat gefallen| ถูกใจ, พึงพอใจ, ชอบ เช่น 1° Es gefällt mir nicht, wenn du noch eine rauchst! = ฉันไม่ชอบนะ ที่คุณจะสูบบุหรี่อีก 2° Wie gefällt Ihnen der Film The Beach? = คุณชอบหนังเรื่อง เดอะ บีช อย่างไร (ถามแบบต้องการให้อธิบายความเห็น )
Nichtraucher(n) |der, pl. Nichtraucher| คนที่ไม่สูบบุหรี่, See also: Related: Nichtraucherin
rauchen(vi vt) |rauchte, hat geraucht| สูบบุหรี่ เช่น Dass du rauchst, stört ihn. = ที่เธอสูบบุหรี่นะ รบกวนเขานะ
saugen(vt) |saugte/sog, hat gesaugt/gesogt, etw.(A)| ดูด สูบ
rauchfrei[เร๊าค-ไฟร] (adj) ปราศจากการสูบบุหรี่ ปลอดจากการสูบบุหรี่
kiffen(vt) |kiffte, hat gekifft| สูบยาเสพติด(ที่เป็นควัน), ดูดกัญชาหรือปุ๊น เช่น Du nimmst einiges in Kauf, um kiffen zu können. Für deine Gesundheit bist du aber selbst verantwortlich.

French-Thai: Longdo Dictionary
fumer(vi vt) 1.(personne) สูบ,สูบบุหรี่,(émettre de la fumée)พ่นควัน,ปล่อยควัน 2.(émettre de la vapeur) พรมน้ำ,ฉีดละอองน้ำ 3.(cigarette) สูบบุหรี่ 4.(GASTR) อบควัน,รมควัน
défense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!
fumeur,-euse(n) le fumeur, la fumeuse = ผู้สูบบุหรี่, บุคคลที่สูบบุหรี่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top