Search result for

สูญสิ้น

(36 entries)
(0.0699 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูญสิ้น-, *สูญสิ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูญสิ้น    [V] exhaust, See also: use up, Syn. หมด, ว่างเปล่า, ล่มจม, หมดสิ้น, Example: เมื่อพุทธกาลล่วงไปราว 1,400 ปี พุทธศาสนาในอินเดียก็สูญสิ้นไป, Thai definition: ไม่มีอีกต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สูญสิ้นก. หมดไปโดยไม่มีอะไรเหลือ เช่น เขาสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นทาสการพนัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And in this maelstrom of decay ordinary men were battered and smashed.ในวังวนแห่งความยุ่งเหยิงนี้... ...คนทั่วไป ต่างถูกกระทำจนสูญสิ้น The Road Warrior (1981)
"Whatever moral ascendancy the West held was lost here today.ความเฟื่องฟูที่ตะวันตกเคยมี ได้สูญสิ้นไปแล้วที่นี่ในวันนี้ Gandhi (1982)
So young, and you have lost hope.เธอยังหนุ่ม และสูญสิ้นความหวัง An American Tail (1986)
You starve and near exhaust meเธอทำให้ฉันสูญสิ้น Labyrinth (1986)
It would if you realized... everything you ever knew was gone.เกิดแน่ ถ้าคุณรับรู้ว่า ทุกๆสิ่งที่คุณเคยรู้จักได้สูญสิ้นไปหมดแล้ว In the Mouth of Madness (1994)
You're feeling premature enlightenment.ต่อเมื่อเราสูญสิ้นความหวังทั้งหมดนั่นแหละ Fight Club (1999)
But his rule is failing and our people lose faith.แต่การปกครองของท่านนั้นล้มเหลว ประชาชนของเราสูญสิ้นความศรัทรา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I do not know what strength is in my blood but I swear to you, I will not let the White City fall nor our people fail.ข้าไม่รู้ว่ามีความแข้งแกร่งในเลือดของข้าสักแค่ไหน ...แต่ข้าสัญญษต่อเจ้าว่า ข้าจะไม่ให้นครขาวต้องพ่ายแพ้ ...และจะไม่ชาติเราต้องสูญสิ้น The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I finally went beyond fear into total insanity.ในที่สุดผมก็เลิกกลัว สติของผมสูญสิ้น Frailty (2001)
But if Western civilization is finished...เมื่อไหร่ที่อารยธรรมตะวันตกสูญสิ้น... The Day After Tomorrow (2004)
Manseh high school's Taekwondo history is all gone.ประวัติอันดีในเรื่องเทควันโดของโรงเรียนมันเซต้องมาสูญสิ้นไป Spin Kick (2004)
You brought me a reason to live... to me who lost everything.เจ้าคือเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่สำหรับข้า... สำหรับข้าคนที่สูญสิ้นทุกอย่าง Shadowless Sword (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dead and buried    [IDM] สูญสิ้น, See also: หมดไป
down the drain    [IDM] สูญเปล่า (คำสแลง), See also: สูญสิ้น
yield up the ghost    [IDM] ตาย, See also: สูญสิ้น, Syn. give up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bereave(บิรีฟว') {bereave/bereft,bereaved/bereft,bereaving,bereaves} vt. ทำให้สูญสิ้น,ทำให้หมด,เอาไปด้วยกำลัง,ปลิดชีพ,คร่าไปเสีย, See also: bereavement n. ดูbereave, Syn. deprive
burnoutn. การไหม้เกลี้ยง,การดับเพราะเชื้อเพลิงหมด,การสูญสิ้น
consume(คันซูม') {consumed,consuming,consumes} vt. บริโภค,ผลาญ,กิน,กลืนใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ครอบงำ. vi. สูญสลาย,สิ้นเปลือง,สูญสิ้น
extinct(อิคซฺทิงทฺ') adj. สูญพันธุ์,สูญสิ้น,หมด,ดับลง,ไม่มีอยู่., See also: extinction n.
fritter(ฟริท'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) สูญสิ้น,สิ้นเปลือง,แตกหรือแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,หดตัว,เสื่อม,ลดน้อยลง n. เศษเล็กเศษน้อย., See also: fritterer n., Syn. shrink,degenerate
unlive(อันลิฟว') vt. ยกเลิก,เพิกถอน,สละ,ทำให้สูญสิ้น,ขจัดร่องรอย,อยู่ชดเชย, Syn. undo
unman(อันแมน') vt. ทำให้หมดกำลังใจ,เอาคนออก,ตอน,ทำให้ลักษณะความเป็นชายสูญสิ้นไป, Syn. unnerve
vanish(แวน'นิ?) vi. หายไป,อันตรธาน,สูญสิ้น,จากไป,ไม่มีอยู่,กลายเป็นศูนย์ vt. ทำให้หายไป. n. ส่วนท้ายสุดของเสียงสระที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจากเสียงหลัก., See also: vanisher n. vanishingly adv. vanishment n., Syn. disappea
wipe(ไวพฺ) vt.,n. (การ) เช็ด,เช็ดให้สะอาด,ถู,ลบ,ป้าย,ขจัด,ทำให้สูญสิ้น,คนเช็ด,ที่ปัดน้ำฝน,ผ้าเช็ดหน้า, -Phr. (wipe out ทำลายให้สิ้น,ฆ่า,กระทำฆาตกรรม), Syn. brush,rub,mop,swipe

English-Thai: Nontri Dictionary
bereave(vt) เสียไป,ทำให้สูญสิ้น,หมดไป,ปลิดชีพ
dead(adj) ตาย,ดับ,สิ้นลม,สูญสิ้น,แน่นอน,ทั้งสิ้น,ตายด้าน,เป็นหมัน
death(n) ความตาย,ความสูญสิ้น,การดับสูญ,มรณกรรม
evaporate(vi) สูญสิ้นไป,กลายเป็นไอ,ระเหยเป็นไอ
extinct(adj) สูญพันธุ์,สูญสิ้น,หมดสิ้น,ดับสูญ
extinction(n) การสูญพันธุ์,การสูญสิ้น,การดับ,การทำลาย
extinguisher(n) เครื่องดับเพลิง,ผู้ยกเลิก,ผู้ทำให้สูญสิ้น
lose(vi,vt) เสียไป,พลาดไป,สูญสิ้น,ทำหาย,แพ้,หลง,ขาดทุน
perdition(n) ความหายนะ,นรก,ความตาย,ความสูญสิ้น,ความฉิบหาย
perish(vi) เน่าเปื่อย,ย่อยยับ,สูญสิ้น,ตาย,เน่าสลาย,แตกดับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top