Search result for

สูญสิ้น

(36 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูญสิ้น-, *สูญสิ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูญสิ้น[V] exhaust, See also: use up, Syn. หมด, ว่างเปล่า, ล่มจม, หมดสิ้น, Example: เมื่อพุทธกาลล่วงไปราว 1,400 ปี พุทธศาสนาในอินเดียก็สูญสิ้นไป, Thai definition: ไม่มีอีกต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สูญสิ้นก. หมดไปโดยไม่มีอะไรเหลือ เช่น เขาสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นทาสการพนัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
lost it all?สูญสิ้นทุกอย่างหรือ ? The Secret of Moonacre (2008)
Then why was it me who was the only one who lost everything?นั่นแหละ ทำไมถึงเป็นฉัน, ใครคือคนเดียวที่จะสูญสิ้นทุกสิ่งไป? The Dark Knight (2008)
"While the terrible monster himself disintegrated and was no more.""จากนั้น อสุรกายยักษ์ก็สลาย และสูญสิ้นไป Inkheart (2008)
Well, we're an endangered species.ก็คงเพราะเราเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้สูญสิ้นมั๊ง Chapter Five 'Exposed' (2009)
We're gonna lose our restaurant! A guy threatens to kill your son,เราจะสูญสิ้นร้านอาหารของเรา ผู้ชายคนนั้นขู่ฆ่าลูกชายแม่ Home Is the Place (2009)
in hope that he will... ravish her, quite literally devour her, until she's lost into oblivion.ด้วยความหวังว่าเขาจะ.. ปลุกปล้ำเธอ ก็คือให้กลืนกินเธอนั่นแหละ จนหล่อนสูญสิ้นไป Frenzy (2009)
To rescue her from social extinction.ให้ช่วยเธอรอดพ้นการสูญสิ้นไปจากวงสังคม The Freshmen (2009)
Just as he did that, the guy suddenly lost his life.แค่เพียงพระองค์ทำแบบนั้น ผู้ชายคนนั้นก็สูญสิ้นชีวิตทันที Orutorosu no inu (2009)
We are at the brink.เผ่าพันธ์มนุษย์ใกล้สูญสิ้นแล้ว Terminator Salvation (2009)
No animals have survived, and all the crops are long gone.ไม่มีสัตว์เลี้ยงรอดชีวิต พืชพันธุ์สูญสิ้นไปหมด The Road (2009)
I was lost long before the Wall fell.ผมสูญสิ้นทุกอย่างก่อนหน้านั้นแล้ว The International (2009)
There's a warrant for your arrest for failure to appear on a public nudity charge.การนอนอย่างมีความสุขของพวกเขาสูญสิ้นไปเพราะการแร็ปของจองกุก Our Family Wedding (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dead and buried[IDM] สูญสิ้น, See also: หมดไป
down the drain[IDM] สูญเปล่า (คำสแลง), See also: สูญสิ้น
yield up the ghost[IDM] ตาย, See also: สูญสิ้น, Syn. give up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bereave(บิรีฟว') {bereave/bereft,bereaved/bereft,bereaving,bereaves} vt. ทำให้สูญสิ้น,ทำให้หมด,เอาไปด้วยกำลัง,ปลิดชีพ,คร่าไปเสีย, See also: bereavement n. ดูbereave, Syn. deprive
burnoutn. การไหม้เกลี้ยง,การดับเพราะเชื้อเพลิงหมด,การสูญสิ้น
consume(คันซูม') {consumed,consuming,consumes} vt. บริโภค,ผลาญ,กิน,กลืนใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ครอบงำ. vi. สูญสลาย,สิ้นเปลือง,สูญสิ้น
extinct(อิคซฺทิงทฺ') adj. สูญพันธุ์,สูญสิ้น,หมด,ดับลง,ไม่มีอยู่., See also: extinction n.
fritter(ฟริท'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) สูญสิ้น,สิ้นเปลือง,แตกหรือแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,หดตัว,เสื่อม,ลดน้อยลง n. เศษเล็กเศษน้อย., See also: fritterer n., Syn. shrink,degenerate
unlive(อันลิฟว') vt. ยกเลิก,เพิกถอน,สละ,ทำให้สูญสิ้น,ขจัดร่องรอย,อยู่ชดเชย, Syn. undo
unman(อันแมน') vt. ทำให้หมดกำลังใจ,เอาคนออก,ตอน,ทำให้ลักษณะความเป็นชายสูญสิ้นไป, Syn. unnerve
vanish(แวน'นิ?) vi. หายไป,อันตรธาน,สูญสิ้น,จากไป,ไม่มีอยู่,กลายเป็นศูนย์ vt. ทำให้หายไป. n. ส่วนท้ายสุดของเสียงสระที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจากเสียงหลัก., See also: vanisher n. vanishingly adv. vanishment n., Syn. disappea
wipe(ไวพฺ) vt.,n. (การ) เช็ด,เช็ดให้สะอาด,ถู,ลบ,ป้าย,ขจัด,ทำให้สูญสิ้น,คนเช็ด,ที่ปัดน้ำฝน,ผ้าเช็ดหน้า, -Phr. (wipe out ทำลายให้สิ้น,ฆ่า,กระทำฆาตกรรม), Syn. brush,rub,mop,swipe

English-Thai: Nontri Dictionary
bereave(vt) เสียไป,ทำให้สูญสิ้น,หมดไป,ปลิดชีพ
dead(adj) ตาย,ดับ,สิ้นลม,สูญสิ้น,แน่นอน,ทั้งสิ้น,ตายด้าน,เป็นหมัน
death(n) ความตาย,ความสูญสิ้น,การดับสูญ,มรณกรรม
evaporate(vi) สูญสิ้นไป,กลายเป็นไอ,ระเหยเป็นไอ
extinct(adj) สูญพันธุ์,สูญสิ้น,หมดสิ้น,ดับสูญ
extinction(n) การสูญพันธุ์,การสูญสิ้น,การดับ,การทำลาย
extinguisher(n) เครื่องดับเพลิง,ผู้ยกเลิก,ผู้ทำให้สูญสิ้น
lose(vi,vt) เสียไป,พลาดไป,สูญสิ้น,ทำหาย,แพ้,หลง,ขาดทุน
perdition(n) ความหายนะ,นรก,ความตาย,ความสูญสิ้น,ความฉิบหาย
perish(vi) เน่าเปื่อย,ย่อยยับ,สูญสิ้น,ตาย,เน่าสลาย,แตกดับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top