Search result for

สูง

(111 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูง-, *สูง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทำงานบนที่สูง (n modal verb )
เครื่องสูง (n ) regalia
โลกส่วนตัวสูง[Lok Suan Tua Sung] (n adj ) private person, introvert
See also: S. คนเก็บตัว,คนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน, R. คนมีโลกส่วนตัวสูง

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หอง (Adj ) สูง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูง[V] be high, See also: be tall, Ant. เตี้ย, ต่ำ
สูง[V] be tall, See also: be high, Example: พระสยามเทวาธิราชเป็นเทวรูปขนาดเล็ก หล่อด้วยทองคำทั้งองค์ สูง 8 นิ้ว ลักษณะงดงามมาก, Thai definition: ตรงขึ้นไปตามทางตั้งฉากกับพื้น
สูง[ADJ] high-pitched, See also: piercing, sharp, Ant. ต่ำ, Example: เสียงสูงของซอนี้ไม่ชัด, Thai definition: แหลม, ระดับเหนือเสียงกลาง
สูง[ADJ] high, See also: a lot, Ant. ต่ำ, Example: นักวิจัยพบว่า บุคคลที่มีความวิตกกังวลสูง จะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่ำ, Thai definition: เหนือระดับปกติ
สูง[ADV] high, See also: loftily, Ant. ต่ำ, เตี้ย, Example: มนุษย์เริ่มสังเกตเห็นว่า ควันไฟลอยสูงขึ้นในอากาศในราว พ.ศ. 2326, Thai definition: ไม่ต่ำ
สูง[ADJ] tall, See also: high, Ant. ต่ำ, เตี้ย, Example: บ้านที่เราที่อยู่กันในทุกวันนี้เป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง, Thai definition: ไม่ต่ำ
สูงค่า[ADJ] priceless, Ant. ด้อยค่า, ต่ำค่า, Example: ชุดไทยชุดนี้ช่างงามสูงค่า เหมาะกับผู้มีราศีอย่างท่าน, Thai definition: ที่มีค่ามาก
สูงค่า[V] have immeasurable; have value, Ant. ด้อยค่า, ต่ำค่า, Example: พระราชวังพระนครคีรีสูงค่าด้วยศิลปะหลายรูปแบบที่สวยงามน่าชม, Thai definition: มีค่ามาก
สูงชัน[V] be steep, See also: be precipitous, Syn. ชัน
สูงชัน[ADJ] steep, See also: sharply-sloping, Ant. ราบต่ำ, Example: ตามเส้นทางที่คุณขับรถไป จะมีจุดที่สามารถพักเพื่อชมความงามของทัศนียภาพบนภูเขาอันสูงชัน, Thai definition: ลักษณะที่สูงตรงขึ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สูงว. มีระยะที่วัดตรงขึ้นไปตามแนวตั้งฉากกับพื้น เช่น ต้นไม้สูง ภูเขาสูง
สูงเหนือระดับปรกติ เช่น อุณหภูมิสูง ไข้สูง ความสามารถสูง
สูงแหลม เช่น เสียงสูง, ระดับเหนือเสียงกลาง เช่น อักษรสูง
สูงตรงข้ามกับ ต่ำ เช่น จิตใจสูง.
สูงค่าว. มีค่ามาก เช่น แจกันลายครามใบนี้สูงค่ามากเพราะเป็นสมบัติตกทอดมาหลายชั่วอายุคนแล้ว, มีค่าสูง, มีราคาสูง, เช่น แหวนเพชรวงนี้สูงค่ามาก.
สูงชั่วนกเขาเหิน, สูงเท่านกเขาเหินว. สูงระดับที่นกเขาบิน.
สูงศักดิ์ว. มียศศักดิ์หรือตระกูลสูง เช่น เจ้านายเป็นบุคคลที่สูงศักดิ์ เขาสืบเชื้อสายมาจากขุนนางผู้สูงศักดิ์.
สูงส่งว. ที่ยกย่องกันว่าดีเด่น เช่น วรรณคดีเรื่องนี้ยกย่องกันว่ามีค่าทางวรรณศิลป์สูงส่ง.
สูงสุดว. มากที่สุด เช่น ตัวเลขสูงสุด เขาได้คะแนนคณิตศาสตร์สูงสุดในชั้น.
สูงสุดสอย, สูงสุดเอื้อมว. สูงเกินกว่าที่จะสอยหรือเอื้อมได้, โดยปริยายใช้หมายถึงหญิงสูงศักดิ์ที่ยากเกินกว่าที่คนธรรมดาสามัญจะเอามาเป็นภรรยาได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
superiorสูงกว่า, เหนือกว่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
superiorสูงกว่า, เหนือกว่า, อยู่เหนือ, ขึ้นบน, บน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
above parสูงกว่ามูลค่าที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ageing; agingสูงวัยขึ้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
aging; ageingสูงวัยขึ้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elongation, Verticalสูงมากกว่าปกติ [การแพทย์]
Falsely Highสูงผิดความจริง [การแพทย์]
Increase, Absoluteสูงจริงๆ [การแพทย์]
Increase, Relativeสูงแบบสัมพันธ์ [การแพทย์]
Maximumสูงสุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And a hundred other highly competitiveและคนอื่นๆอีกเป็นร้อย กับการแข่งขันที่สูงในครั้งนี้ New Haven Can Wait (2008)
Evaluating colleges based on secret societiesการประเมิณผลมีพื้นฐานจากความลับของชนชั้นสูง New Haven Can Wait (2008)
And you tackled senator schumer's daughterและเธอได้รับมือกับลูกสาวของชูเมอร์ สมาชิกสภาสูง New Haven Can Wait (2008)
Into the scandalous lives of manhattan's elite.ที่จะพาไปเจาะลึกเรื่องอื้อฉาวของสังคมชั้นสูงในแมนฮัตตัน Pret-a-Poor-J (2008)
I think we've worked together, 'cause I kind of recognize the top of your head. jenny, and yeah, 'cause I think I recognize your feet.เพราะฉันจำมุมสูงจากหัวเธอได้ ใช่ เพราะฉันคิดว่าฉันก็จำเท้าเธอได้เหมือนกัน Pret-a-Poor-J (2008)
When she realized she couldn't ride this thoroughbred,เธอนึกได้ว่า ไม่คู่ควรกับชั้นสูงอย่างฉัน There Might be Blood (2008)
I'm--i'm gonna go look for nate. He's taller and easier to spot.ผมจะไปตามหาเนท เขาตัวสูงแล้วก็มองเห็นง่าย There Might be Blood (2008)
And there's symmetrical 45 degree scarring on these walls.และมีเส้นสูง 45 องศาอยู่บนกำแพงด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Up above the world so highลอยสูงเหนือพื้นโลกห่างไกล Dead Space: Downfall (2008)
Up above the world so highลอยสูงเหนือพื้นโลกห่างไกล Dead Space: Downfall (2008)
We use the same high pressure water jet We use to test cardiac workload.เราใช้วิธีเหมือนเครื่องฉีดน้ำแรงสูง เราใช้การทดสอบการทำงานการเต้นของหัวใจ Not Cancer (2008)
That team if I don't know everything about them?เพื่อประโยชน์สูงสุดของทีม Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูง[v.] (sūng) EN: be high ; be tall   FR: mesurer ... (de haut) ; être haut de
สูง[adj.] (sūng) EN: tall, high   FR: élevé ; haut ; grand
สูงกว่า[X] (sūng kwā) EN: above ; more than   FR: supérieur ; au-dessus
สูงกว่าค่าเฉลี่ย[X] (sūng kwā khāchalīa) EN: above average   
สูงกว่าระดับเฉลี่ย[X] (sūng kwā radap chalīa) EN: above average ; more than the average   
สูงกว่ารายได้เฉลี่ย[X] (sūng kwā rāidāi chalīa) EN: above average   
สูงกว่าเฉลี่ย[X] (sūng kwā chalīa) EN: above average   
สูงขึ้น[v. exp.] (sūng kheun) EN: be higher   FR: monter ; s'élever
สูงค่า[adj.] (sūngkhā) EN: priceless ; valuable   FR: qui n'a pas de prix
สูงชัน[adj.] (sūngchan) EN: steep ; sharply-sloping   FR: escarpé ; à pic

English-Thai: Longdo Dictionary
WMD(n) อาวุธอานุภาพทำล้ายล้างสูง, Weapon of mass destruction
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
Perl(n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
above[ADV] เหนือกว่า, See also: สูงกว่า, Syn. overhead, up, higher, Ant. below
above[PREP] เหนือกว่า, See also: สูงกว่า, Syn. over
aged[ADJ] สูงอายุ, See also: สูงอายุ, อายุมาก, อาวุโส, ชรา, สูงวัย, แก่เฒ่า, Syn. old, elderly
aloft[ADV] สูงขั้นไป, Syn. overhead, over
alt[ADJ] สูง (เสียง)
be up[PHRV] สูงขึ้น, See also: เพิ่มขึ้น, Syn. keep up, remain up
elderly[ADJ] สูงวัย (คำสุภาพสำหรับ old), See also: สูงวัย, อาวุโส, อายุมาก, แก่, Syn. aged
exalted[ADJ] สูงส่ง, See also: มีจิตใจสูงส่ง, มีจิตใจดี, Syn. grand, noble
exorbitant[ADJ] มากเกินไป, See also: สูงเกินไป, Syn. excessive, extravagant, inordinate
go up[PHRV] เพิ่มขึ้น, See also: สูงขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ
acme(แอค' มี) n. จุดสูงสุด,จุดสุดยอด. -acmic, acmatic adj., Syn. peak, summit
acrophobia(แอคโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง (dread of high places)
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry

English-Thai: Nontri Dictionary
above(adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน
acme(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,ขีดสูงสุด
aloft(adv) เบื้องบน,สูงขึ้น,บนสวรรค์
altitude(n) ความสูง,ระดับสูง,เบื้องบน,ยอด
ambition(n) ความทะเยอทะยาน,ความมักใหญ่ใฝ่สูง
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน,มักใหญ่ใฝ่สูง
aristocracy(n) พวกขุนนาง,ชนชั้นสูง,พวกผู้ดี
aristocrat(n) ขุนนาง,ชนชั้นสูง,ผู้ดี
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง
ascendant(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
最高[さいこう, saikou] (n) สูงที่สุด, มากที่สุด, ที่สุด, เยี่ยมยอด, ดีที่สุด
高い[たかい, takai] (adj) สูง,แพง

German-Thai: Longdo Dictionary
Höhe(n) die| ความสูง
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
groß(adj) |größer, größt-| ใหญ่, สูง เช่น Ich bin ein Meter sechzig groß. ฉันสูงหนึ่งเมตรหกสิบ, See also: A. klein
größt-(adj) ใหญ่ที่สุด เช่น Da stehen drei Männer. Der größte ist mein Bruder. ตรงนั้นมีผู้ชายยืนอยู่สามคน คนที่สูงที่สุดคือพี่ชายของฉันเอง, See also: groß
hoch(adj) สูง (ใช้บอกระยะแนวขึ้นข้างบน) ถ้าบอกความสูงของคนใช้ groß ไม่ใช้ hoch
Fieber(n) |das, nur Sing.| ไข้, การที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ
voraussichtlich(adj adv) เป็นไปได้สูง เช่น Ich komme voraussichtlich am Wochenende zur Arbeit. ฉันคงมาทำงานวันเสาร์อาทิตย์ค่อนข้างแน่, See also: S. sehr wahrscheinlich,
Gipfel(n) |der, pl. Gipfel| การเจรจาระหว่างผู้นำชั้นสูงระดับประเทศ เช่น Gipfeltreffen
erweitern(vt) |erweiterte, hat erweitert| ขยายกว้างขึ้น เช่น Der Kundenkreis erweitert sich. ลูกค้าขยายวงกว้างขึ้น หรือ จำนวนลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น, See also: S. ausdehnen
Schwindel(n) |der, nur Sg.| อาการเวียนศรีษะ เช่น เวลาขึ้นที่สูงๆ, See also: S. Schwindelgefühl, R. schwindelig

French-Thai: Longdo Dictionary
grand(adj) |-e| ใหญ่, สูง เช่น Mon copain est trés grand. แฟนฉันนะ สูงเชียวล่ะ, See also: A. petit
aiguille(n) n.f. เข็ม หรือสิ่งที่มีส่วนปลายแหลมคล้ายเข็ม ex: aiguille à tricoter = เข็มเย็บผ้า, talon aiguille = รองเท้าส้นสูง
aussi(adv) เท่ากับ(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est aussi grand que moi. เขาสูงเท่ากับฉัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top