Search result for

สุขุม

(51 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุขุม-, *สุขุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุขุม[ADJ] mild, See also: soft, Syn. อ่อนโยน
สุขุม[V] keep cool, See also: to be calm, Syn. เยือกเย็น, สำรวม, Ant. โวยวาย, ตีโพยตีพาย
สุขุม[ADJ] prudent, See also: careful, cautious, wise, discreet, vigilant, wary, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: เขาอาศัยนิสัยใจคออันสุขุมเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์จนกระทั่งสนิทสนมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่, Thai definition: เกี่ยวกับการคิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขุม[V] be prudent, See also: be careful be cautious, be wise, be discreet, be wary, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: ความคิดของท่านสุขุมและเยือกเย็นกว่าหนุ่มสาว, Thai definition: คิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขุม[ADV] prudently, See also: carefully, cautiously, wisely, discreetly, vigilantly, warily, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: แผนการนี้ได้ถูกวางไว้อย่างสุขุมโดยท่านแม่ทัพ, Thai definition: คิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุขุมว. ประณีต, ลึกซึ้ง, รอบคอบ, ไม่วู่วาม, เช่น เขาจะไม่ด่วนตัดสินใจ ก่อนที่จะพิจารณาอย่างสุขุมทั้งทางได้และทางเสีย เขามีปัญญาสุขุม, บางครั้งใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น สุขุมคัมภีรภาพ สุขุมรอบคอบ สุขุมลึกซึ้ง.
สุขุมาล(สุขุมาน) ว. ละเอียดอ่อน, อ่อนโยน, นุ่มนวล
สุขุมาลผู้ดี, ตระกูลสูง.
สุขุมาลชาติ(สุขุมานละชาด) ว. มีตระกูลผู้ดี, มีตระกูลสูง, โดยปริยายหมายความว่า มีลักษณะอย่างผู้ดี เช่น เขาเป็นคนสุขุมาลชาติ กิริยามารยาทเรียบร้อย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're gonna come down quick and hard on the criminal gangs that control the flow of heroin on the estate.เราจะจัดการกับพวก แกงค์อาชญากรอย่างสุขุม แกงค์พวกนี้ควบคุม การค้าเฮโรอีนในแฟลต Harry Brown (2009)
Thanks to your calm leadership the crisis is passedขอบคุณสำหรับความเป็นผู้นำแสนสุขุมของท่าน วิกฤตการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว Hostage Crisis (2009)
I'll need you levelled-headed if we're gonna pull this off.ข้าต้องการให้เจ้าสุขุมเข้าไว้ ถ้าเราอยากจะให้เรื่องนี้สำเร็จ Storm Over Ryloth (2009)
If you need a replacement, I've been told that I have a dusky alto.นี่ถ้าเธอจะหาคนใหม่นะ ฉันบอกแล้วว่าฉันมีเสียงที่สุขุมนุ่มลึก Boom Crunch (2009)
You're discreet, efficient and you have a network of loyal customers with enormous disposable income.นายสุขุม มีคุณภาพ และนายมีเน็ตเวิร์คของความภักดีต่อลูกค้า พร้อมทั้งรายได้มหาศาล It Hurts Me Too (2010)
That's why you're going to take care of it.ความเงียบ, ความสุขุมรอบคอบ \ มันคือสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ Everything Is Broken (2010)
Ms. Corcoran, you are as wise and magnanimous as you are beautiful.คุณช่างสุขุม และใจกว้าง เหมือนความสวยของคุณ Funk (2010)
I know you've never met him before, but be cool.ฉันรู้นายไม่เคยเจอเขามาก่อน แต่สุขุมไว้ Batman: Under the Red Hood (2010)
We're being discreet, sir. I promise.เราสุขุมรอบคอบอย่างมาก สัญญาได้ The Garden of Forking Paths (2010)
I remember because I'm determined, self-possessed, and mendacious.ไม่มั้ง ฉันน่าจะเป็นงูมากกว่า ผมจำได้เพราะผมเป็นคนใจเพชร สุขุม และชอบโกหก Mixology Certification (2010)
He's not slow and deliberate. This guy's pissed.เขาไม่ช้าและสุขุม เขาโมโห The Internet Is Forever (2010)
It is not to be entered into unadvisedly or lightly, but reverently, discreetly, advisedly, and solemnly.มันไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การไม่ตักเตือนหรือการไม่เอาใจใส่ แต่โดยแสดงความเคารพนับถือ อย่างสุขุมรอบคอบ อย่างพิจารณาแล้ว และ เอาจริงเอาจัง Cloverdale (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุขุม[v.] (sukhum) EN: keep cool ; be calm ; be composed ; be sober   
สุขุม[adj.] (sukhum) EN: wise ; prudent ; profound   FR: avisé ; prudent
สุขุมพันธุ์ บริพัตร = ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร[n. prop.] (Sukhumphan Boriphat) EN: Sukhumbhand Paribatra ; MR Sukhumbhand   
สุขุมวิท[prop.] (Sukhumwit) EN: Sukhumwit   FR: Sukhumwit

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deliberate[ADJ] ซึ่งทำอย่างรอบคอบและตั้งใจ, See also: สุขุมรอบคอบ, Syn. planned, purposed, aforethought, reasoned, cohcious, Ant. accidental, unintentional
discreet[ADJ] สุขุมรอบคอบ, See also: ระมัดระวัง, Syn. cautious, prudent, tactful, Ant. indiscreet, rash
judicious[ADJ] สุขุม, See also: รอบคอบ, Syn. sensible: careful, prudent, Ant. injudicious
levelheaded[ADJ] สุขุม, See also: รอบคอบ, Syn. sensible
mellow[ADJ] สุขุม, See also: สุภาพเยือกเย็น, นุ่มนวล, Syn. calm, cool-headed, stable, Ant. unstable, ill-tempered, hot tempered
standoffish[ADJ] ใจเย็น, See also: สุขุม, เยือกเย็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
apollonian(แอพพะโล'เนียน) adj. เกี่ยวกับเรื่องของ Apollo, สุขุม, มีระเบียบ (serene)
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
discreet(ดิสครีท') adj. พิจารณารอบคอบ,สุขุม,ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ระมัดระวัง., See also: discreetness n. ดูdiscreet
discretion(ดิสเครช'เชิน) n. ความสุขุม,การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ความระมัดระวัง., See also: discretionary adj. ดูdiscretion discretional adj. ดูdiscretion
forethought(ฟอร์'ธอท) adj. ซึ่งได้คิดล่วงหน้าไว้,รอบคอบ,สุขุม., See also: forethoughtfully adv. forethoughtfulness n., Syn. prudence

English-Thai: Nontri Dictionary
cool(adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์
coolness(n) ความเย็น,ความเยือกเย็น,ความสุขุม,ความใจเย็น,ความเฉยเมย
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
discretionary(adj) ด้วยความสุขุม,ด้วยความรอบคอบ,เกี่ยวกับการตัดสินใจ
forethought(n) การคิดล่วงหน้า,ความสุขุม,ความรอบคอบ
imperturbable(adj) ไม่ตื่นเต้นง่าย,สุขุม,ใจเย็น
imprudent(adj) ไม่ฉลาด,ไม่ระมัดระวัง,เลินเล่อ,ไม่รอบคอบ,ไม่สุขุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top