Search result for

สุขภาพ

(82 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุขภาพ-, *สุขภาพ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (n org ) ...(ชื่อตำบล)..Subdistrict Health Promotion Hospital

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุขภาพ[N] health
สุขภาพ[N] health, See also: wellbeing, good condition, Example: บางคนอยากเป็นนักกีฬา แต่เป็นไม่ได้เพราะสุขภาพไม่อำนวย, Thai definition: ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
สุขภาพกาย[N] physical health, Ant. สุขภาพจิต, Example: การมีสุขภาพกายที่ดีไม่ได้รับประกันว่าจะทำให้มีสุขภาพจิตดีเสมอไป, Thai definition: ภาวะความเป็นอยู่ของร่างกาย
สุขภาพจิต[N] mental health
สุขภาพจิต[N] mental health, Ant. สุขภาพกาย, Example: เมื่อใดที่อารมณ์ของเราตึงเครียดมากขึ้น สุขภาพจิตก็จะยิ่งเสื่อมหนักไปอีก, Thai definition: ภาวะของจิตใจ
สุขภาพอนามัย[N] health and sanitation, Syn. พลานามัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุขภาพน. ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oral healthสุขภาพช่องปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
health, oralสุขภาพช่องปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ill-healthสุขภาพไม่ดี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
World health สุขภาพโลก [TU Subject Heading]
Women's health สุขภาพของสตรี [TU Subject Heading]
Animal healthสุขภาพสัตว์ [TU Subject Heading]
Child mental healthสุขภาพจิตเด็ก [TU Subject Heading]
Healthสุขภาพ [TU Subject Heading]
Health and hygieneสุขภาพและอนามัย [TU Subject Heading]
Health in mass mediaสุขภาพในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Mental healthสุขภาพจิต [TU Subject Heading]
Oral healthสุขภาพช่องปาก [TU Subject Heading]
Community Mental Health Centersสุขภาพจิตชุมชน,ศูนย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You want to do a colonoscopy On a healthy four-Year-Old?คุณต้องการทำcolonoscopy ของคนที่สุขภาพดีมา 4 ปี Not Cancer (2008)
She's still healthy.เธอยังคงสุขภาพดี Birthmarks (2008)
Let's make you healthy.ทำให้คุณมีสุขภาพดี Birthmarks (2008)
Why does attempted murder from 25 years ago suddenly become relevant to her health now?ทำไมการพยายามฆาตกรรมเธอเมื่อ25ปีก่อน\ ถึงได้มีผลต่อสุขภาพเธอในปัจจุบัน Birthmarks (2008)
A colleague checking up on a patient?เพื่อนร่วมงานฉันตรวจสุขภาพคนไข้แล้ว Birthmarks (2008)
She just had to give up the baby in order to continue her work on the human genome.เธอก็ยอมแพ้ และสั่งเด็กมาเลี้ยง งานของเธอทำเกี่ยวกับ \"สุขภาพมนุษย์\" Joy (2008)
Blood count's nine out of ten.สุขภาพสมบูรณ์ 90 % Joy (2008)
Daddy's perfectly healthy.ขอโทษ พ่อมีสุขภาพสมบูรณ์ Joy (2008)
Healthy enough to toss you a kidney.สุขภาพดีพอที่จะให้ไตคุณ Joy (2008)
The baby's doing great.เด็กมีสุขภาพเยี่ยม Joy (2008)
His lawyer now holds his health care proxy.ทนายของเขาได้รับมอบฉันทะให้ดูแลสุขภาพเขา The Itch (2008)
She's a picture of emotional health.ลักษณะของเธอน่าจะ เป็นเพราะสุขภาพทางอารมณ์ Emancipation (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุขภาพ[n.] (sukkhaphāp) EN: health ; well-being = wellbeing   FR: santé [f] ; état de santé [m] ; condition physique [f] ; bien-être [f]
สุขภาพกาย[n. exp.] (sukkhaphāp kāi) EN: physical health   FR: santé physique [f] ; condition physique [f]
สุขภาพจิต[n. exp.] (sukkhaphāp jit) EN: mental health   FR: santé mentale [f] ; état mental [m]
สุขภาพสมบูรณ์[v. exp.] (sukkhaphāp sombūn) EN: be healthy ; be in good health ; be fit   FR: être en parfaite santé ; être en excellente santé
สุขภาพอนามัย[n. exp.] (sukkhaphāp anāmai) EN: health and sanitation   FR: santé et hygiène [f]
สุขภาพเลว[n. exp.] (sukkhaphāp lēo) EN: bad health ; poor health   FR: mauvaise santé [f] ; santé médiocre [f]
สุขภาพไม่ดี[v. exp.] (sukkhaphāp mai dī) EN: be in bad health   FR: être en mauvaise santé ; être en mauvaise condition

English-Thai: Longdo Dictionary
shape(n) สภาพ, สุขภาพ เช่น In the middle of a very difficult period of my life, when I was in really, really bad shape, somebody very nice showed up.
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
wellness(n) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น Action for Healthy Kids, with input from our State Teams and Partner organizations, has gathered wellness policies from districts and states across the nation to provide examples of language and guidelines.
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condition[N] สุขภาพ, Syn. physical state, fitness
constitution[N] สุขภาพร่างกาย, Syn. physique, health, physical makeup
get well[PHRV] แข็งแรงขึ้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: สุขภาพดีขึ้น, Syn. look well
health[N] สภาพร่างกาย, See also: สุขภาพ, Syn. condition
hygiene[N] สุขลักษณะ, See also: สุขภาพ, อนามัย
safe and sound[IDM] ปลอดภัย, See also: สุขภาพดี
malnourished[ADJ] สุขภาพไม่ดีเพราะทานอาหารไม่ถูกต้อง
poorly[ADJ] สุขภาพแย่, See also: ไม่ค่อยสบาย, Syn. ailing, unwell
shape[N] สภาพ, See also: สุขภาพ, ความสมบูรณ์
unhealthy[ADJ] สุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง, See also: อ่อนแอ, ติดโรคง่าย, Ant. healthy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a vptre sante(เอวอ' ทระ'ซานเท) fr. เพื่อสุขภาพของท่าน (to your health)
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
alterative(ออลเทอเร' ทิฟว) adj. ซึ่งเปลี่ยนแปลง. -n. ยาบำรุง, ยาที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพ
animal spiritsความีชีวิตชีวาเนื่องจากสุขภาพที่ดี, อารมณ์ดี
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
better(เบท'เทอะ) {bettered,bettering,betters} adj.,adv. ดีกว่า,ดีขึ้น,ส่วนใหญ่,ใหญ่กว่า,สุขภาพดีขึ้น vi. ทำให้ดีขึ้น,ชนะ,ดีกว่า n. สิ่งที่ดีกว่า,การเจริญขึ้น,ภาวะที่ดีขึ้น,ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ, Syn. preferable,superior -Conf. had better,w
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว
calisthenicsn. กายกรรมเพื่อสุขภาพความแข็งแรงและความได้สัดส่วนของรูปร่าง, See also: calisthenic adj. ดูcalisthenics calisthenical adj. ดูcalisthenics, Syn. callisthenics.

English-Thai: Nontri Dictionary
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย
health(n) สุขภาพ,ร่างกาย,ความสมบูรณ์,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
healthful(adj) บำรุงสุขภาพ,ถูกอนามัย,เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
hygiene(n) สุขอนามัย,อนามัย,สุขภาพ
hygienic(adj) มีสุขภาพดี,ถูกสุขอนามัย,เกี่ยวกับสุขภาพ
salubrious(adj) เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,มีสุขภาพดี
salutary(adj) มีประโยชน์,ส่งเสริมสุขภาพ
sane(adj) มีสุขภาพจิตดี,มีสติ,มีเหตุผล
sanitary(adj) เกี่ยวกับสุขภาพ,สุขาภิบาล,สะอาด,ถูกอนามัย,ถูกสุขลักษณะ
sanitation(n) สุขอนามัย,การสุขาภิบาล,การส่งเสริมสุขภาพ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
健康[けんこう, kenkou] Thai: สุขภาพ English: health

German-Thai: Longdo Dictionary
Gesundheit(n) |die, nur Sg.| สุขภาพ
Kur(n) |die, pl. Kuren| การพักฟื้น, การพักอยู่ที่สถานบำรุงสุขภาพ เช่น eine Kur machen
zusammenhängen(vi) |hängt zusammen, hing zusammen, hat zusammengehangen| (mit etw.) เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง เช่น Wie hängt die Flüssigkeitsaufnahme mit der Gesundheit zusammen? หรือ Wie hängen die Flüssigkeitsaufnahme und die Gesundheit zusammen? การดื่มน้ำเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร, See also: Related: der Zusammenhang
gesund(adj adv) แข็งแรง, ที่มีสุขภาพดี เช่น Mein Kind ist nicht so gesund. ลูกของฉันสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่, See also: A. krank,
sich schonen(vt) |schonte sich, hat sich geschont| ดูแลบำรุง(เช่น สุขภาพหลังการผ่าตัด)

French-Thai: Longdo Dictionary
bonne santé(phrase) ขอให้มีสุขภาพที่ดี
avoir la pêcheมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top