Search result for

สืบหา

(39 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สืบหา-, *สืบหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบหา[V] seek, See also: search, quest, cast about, Syn. สืบแสวงหา, ค้นหา, Example: ท่านกำลังสืบหาข่าวคราวของลูกชายคนโตของท่าน, Thai definition: สอบถามและเที่ยวตามหา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You want to investigate him because he ate a donut?คุณต้องการสืบหาเกี่ยวกับตัวเขา เพราะเขาเคยกินโดนัท Lucky Thirteen (2008)
I'm gonna find her parents.ฉันจะไปสืบหาพ่อแม่เธอ Emancipation (2008)
We tracked the mystery weapon to this system, that is when we found out it was an ion cannon.เราสืบหาร่องรอยของอาวุธลึกลับจนมาถึงระบบนี่ ซึ่งเราพบว่ามันคือปืนใหญ่ไอออน Rising Malevolence (2008)
I have a friend who's really good at finding people.ผมมีเพื่อนคนนึง เชี่ยวชาญเรื่องตามสืบหาคนมาก ชื่อ โฮ ดอง กู Scandal Makers (2008)
Then go and find out what is happening.ถ้าเช่นนั้น จงไปสืบหามาว่าเกิดอะไรขึ้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You want me to find the place where Hong Gil Dong died?เจ้าอยากให้ข้าช่วยสืบหา ว่ากิลดง ตายที่บริเวณไหนงั้นหรือ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I don't want those transactions traceable, Mr. NichoIs.ฉันไม่ต้องการให้มีการสืบหาต้นตอของโอนเงิน คุณนิโคล 24: Redemption (2008)
We then instituted a nationwide search;เราจึงเริ่มสืบหาไปทั่วประเทศ Changeling (2008)
Is looking into Scylla.กำลังหาสืบหา ซิลล่า Eagles and Angels (2008)
Listen, he's on his way here and we need to find out everything that he learned about these weapons.ฟังนะ เขากำลังมาที่นี่ และเราต้องสืบหา ทุกสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับอาวุธพวกนี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Any word of an investigation,และในขณะที่กำลังมีการสืบหากันอยู่นี่ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
I was digging around trying to see what I could come up with and I found this.ผมลองถามไปทั่วเพื่อสืบหาข้อมูล และเจอนี่ Ninja Assassin (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สืบหา[v. exp.] (seūp hā) EN: seek ; look for ; search for ; try and find out   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquire for[PHRV] สืบหา, See also: ถามหา, ค้นหา, ถามถึง, Syn. enquire for
inquire[VI] สืบหาความจริง, See also: ตรวจสอบ, สืบสวน, Syn. examine, inspect, investigate
spy out[PHRV] สืบหาลับๆ, See also: แอบสืบ, ศึกษาลับๆ
trace[VT] สืบหาร่องรอย, See also: สะกดรอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine)
detect(ดิเทคทฺ') vt. พบ,พบเห็น,สืบหา,สืบค้น,ตรวจพบ, See also: detectable,detectible adj.
detection(ดิเทค'เชิน) n. การพบ,การสืบหา,การตรวจพบ
detective(ดิเทค'ทิฟว) n. นักสืบ adj. เกี่ยวกับการสืบหา, Syn. sleuth
ferret(เฟอ'ริท) n. สัตว์คล้ายพังพอน มีสีขาว-ตาแดง-ใช้ไล่กระต่ายและหนูออกจากรู vt. ขับออก,ไล่ออก,ล่าสัตว์โดยใช้ferret,ค้นหา,สืบหา., See also: ferreter n. ferrety adj.
grope(โกรพ) vi. คลำหา,ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ vt. ค้นหา,สืบหา., See also: groper n., Syn. search
prier(ไพร'เออะ) n. ผู้สืบเสาะ,ผู้สืบหา
pryer(ไพร'เออะ) n. ผู้สืบเสาะ,ผู้สืบหา
quest(เควสทฺ) n.,vi. (การ) สืบหา,แสวงหา, See also: quester n. questingly adv., Syn. search
search(เซิร์ชฺ) vt.,vi. ค้น,หา,ตรวจสอบ,สอดส่อง,สอบถาม,สืบหา,สืบสวน,พินิจพิเคราะห์ -Phr. (search me คำอุทานแสดงการปฎิเสธ) n. การค้น,การหา,การตรวจสอบ,การสืบสวน,การสอบสวน., See also: searchable adj. searchness, Syn. probe

English-Thai: Nontri Dictionary
ascertain(vt) ค้นคว้า,สืบหา,สอบถาม
detect(vt) สืบหา,สืบค้น,จับเค้า,ตรวจพบ,ค้นพบ,พบ
detection(n) การสืบหา,การสืบค้น,การตรวจพบ,การพบ,การค้นพบ
detective(adj) เกี่ยวกับการสืบหา,เกี่ยวกับการค้นพบ
detector(n) ผู้สืบหา,เครื่องจับคลื่นเสียง,เครื่องตรวจวัด
ferret(vi) ขับไล่,ค้นหา,ขุดคุ้ย,สืบค้น,คุ้ยเขี่ย,สืบหา
find(vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก
grope(vi,vt) คลำหา,ค้นหา,หา,สืบหา,สืบค้น
quest(n) การค้นหา,การสืบหา,การค้นคว้า
quest(vt) ค้นหา,สืบหา,ค้นคว้า,แสวงหา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
検知[けんち, kenchi] (vt ) สืบหา ค้นพบ , See also: S. 見知,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top