Search result for

สืบสาว

(23 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สืบสาว-, *สืบสาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบสาว[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, สืบ, สืบสวน
สืบสาว[V] investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, Example: สุนทรภู่บ้านช่องอยู่ที่ไหน เราไม่สามารถจะสืบสาวได้, Thai definition: สืบถามให้ได้เรื่อง
สืบสาวราวเรื่อง[V] trace, See also: search, probe, seek, Syn. สืบเสาะ, สืบ, สืบสาว, สืบสวน, Example: เราต้องสืบสาวราวเรื่องย้อนหลังขึ้นไปให้ไกลพอที่จะรู้ข้อเท็จจริงอย่างแน่ชัด, Thai definition: ติดตามค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้ทราบชัดเจน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สืบสาวก. สืบให้ได้เรื่องถึงที่สุด เช่น เรื่องนี้จะต้องสืบสาวหาตัวคนผิดให้ได้.
สืบสาวราวเรื่องก. ค้นคว้าให้ได้เรื่อง เช่น ไฟไหม้ครั้งนี้สืบสาวราวเรื่องได้ว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- And if INS starts digging?- และหน่วยงานความมั่นคงสืบสาวต่อไหม Fa Guan (2009)
My guy shows up, the judge doesn't spook they'll start digging into Mahmoud's Asian contacts.ผู้พิพากษาไม่กลัว พวกเขาเริ่มสืบสาวมาถึงตัว มาห์มูดผู้ประสานงานกลุ่มคนเอเชีย Fa Guan (2009)
We're getting to the bottom of this...เรากำลังจะทำการสืบสาวไปถึงต้นตอของเรื่องนี้... The Hidden Enemy (2009)
How the gilberts came over on the "mayflower" stuff, all that family lineage from way back.อย่างตระกูลกิลเบิร์ตมา ได้อย่างไร? ในข้าวของที่เขียนว่า ดอกไม้บานในเดือนพฤษภา สายตระกูลทั้งหมด สืบสาวไปได้ถึงนั่น History Repeating (2009)
The Sherwood ID he used? It's clean. All of it attached to a dead address.ชื่อเชอร์วู๊ดที่เขาใช้ไม่มีอะไรให้สืบสาวได้ ทุกอย่างเจอทางตันหมด The International (2009)
What? For sensible shoes FBI lady?อะไร เพื่อหารองเท้าแบรนเนม ให้นักสืบสาวเหรอ Love Machine (2011)
Youngest woman in the NYPD to make detective.นักสืบสาวที่อายุน้อยที่สุดในกรมตำรวจนิวยอร์ค Rise (2011)
If you'd come forward, cleared your brother's name, she might not have spent the last two years hiding.ถ้าหากนายไม่เลิกสืบสาวเรื่องของพี่ชาย หล่อนคงไม่ต้องใช้เวลาถึง 2 ปี เพื่อซ่อนตัว Ghosts (2011)
If you dig deeper into those two leads, do you think you'll find something?ถ้าเราสืบสาวเรื่องให้ลึกกว่านี้ ในที่สุดเราคงจะหาเบาะแสเพิ่มได้ใช่ไหม Poseidon (2011)
Since it is the very first time, I won't investigate anything. Okay?นี่เป็นครั้งแรกที่คุณทำผิด ฉันจะไม่สืบสาวเอาเรื่องอะไร Episode #1.8 (2011)
She wants to pull on that thread until it unravels everything, and if that were to happen...เธอต้องการที่จะสืบสาวราวเรื่อง ทุกอย่างเพื่อให้มันคลี่คลาย และถ้านั่นมันเกิดขึ้น.. Infamy (2012)
So when you guys investigate these hauntings..พวกคุณไปสืบสาวเรื่องราวของภูติผี The Conjuring (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สืบสาวราวเรื่อง[v.] (seūpsāorāoreūang) EN: investigate   

English-Thai: Longdo Dictionary
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affiliate[VT] สืบสาวต้นตอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
smell(สเมล) {smelt/smelled,smelling,smells} vt. ดม,ดมกลิ่น,ตรวจสอบ,สังเกต,สืบสาว,ทดสอบจากกลิ่น vi. ได้กลิ่น,กลิ่นฟุ้ง,มีกลิ่น,มีกลิ่นเหม็น,ปล่อยกลิ่น,มีร่องรอย,มีนัย, -Phr. (smell a rat สงสัย.) n. กลิ่น,ประสาทกลิ่น,นาสิกประสาท,ความสามารถในการดมกลิ่น,สิ่งที่ใช้ดมกลิ่น,การดมกลิ่น,รสชาด,อิทธิพล

English-Thai: Nontri Dictionary
investigate(vt) สืบสวน,สืบสาว,สอบสวน,ไต่สวน,สำรวจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top