Search result for

สิ่งเตือนความทรงจำ

(5 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิ่งเตือนความทรงจำ-, *สิ่งเตือนความทรงจำ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา สิ่งเตือนความทรงจำ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *สิ่งเตือนความทรงจำ*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
memorial[N] สิ่งเตือนความทรงจำ, See also: ที่ระลึก, อนุสรณ์, Syn. remembrance, testimonial
monument[N] อนุสาวรีย์, See also: อนุสรณ์, ปูชนียสถาน, สิ่งเตือนความทรงจำ, Syn. memorial, shrine, token, headstone

English-Thai: Nontri Dictionary
memorial(n) อนุสรณ์,สิ่งเตือนความทรงจำ,อนุสาวรีย์,ที่ระลึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top