Search result for

สิ่งรบกวน

(30 entries)
(0.2987 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิ่งรบกวน-, *สิ่งรบกวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งรบกวน    [N] disturbance, See also: troublesomeness, intrusion

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We will squash the infestation. We will wipe out the RPF rebels.พวกเราจงทำลายสิ่งรบกวนนี้.เราจงเคลียร์พื้นที่จากกบฏแนวร่วมรักชาติ รวันดา เผ่าทุตซี่ (RPF) Hotel Rwanda (2004)
Far from all the sorts of noise of the cityออกห่างจากสิ่งรบกวนในเมือง Hot Fuzz (2007)
Something has disturbed his dream time.มีบางสิ่งรบกวนฝันของเค้า Chapter Eight 'Villains' (2008)
And a lot of distractions to keep people away from what was really going on, which was, we were just really trting to play this,. you know.และมีสิ่งรบกวนมากมาย ที่ดึงดูดความสนใจของผู้คน ไปจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่ง เราพยายามที่จะ เล่นเพลงแบบนี้ It Might Get Loud (2008)
# All these distractions Our future's coming soonสิ่งรบกวนทั้งหลาย อนาคตของเรากำลังจะมาถึง High School Musical 3: Senior Year (2008)
You're as concerned about the glee club succeeding As I am, and she's a distraction. Look at her.นายสนใจความสำเร็จของชมรม เหมือนฉัน และหล่อนคือสิ่งรบกวน Hairography (2009)
Maybe-maybe there's too much interference with all the enemy fire on the shields?บางที บางที มันอาจ มีการสิ่งรบกวนบ้าง กับการที่ศัตรู ยิงใส่เกราะ Divided (2010)
I've seen some pretty disturbing things in my timeฉันเคยเห็นสิ่งรบกวนนี้มาก่อน ในครั้งนั้น Jacksonville (2010)
1.6 seconds exactly.ใช่ ไม่มีสิ่งรบกวน เหมือนในเหตุการณ์ลอบสังหารจริง The Proof in the Pudding (2010)
There's a lot of interference, but do your best.มีสิ่งรบกวนจำนวนมาก แต่ทำให้ดีที่สุดนะ R2 Come Home (2010)
In the isolation tank, you'll be freed from sensory distractions, and so the part of your brain which enables you to travel between universes should be more accessible.ในถังคัดแยก คุณจะรุ้สึกเป็นอิสระจากสิ่งรบกวน แล้วหลังจากนั้นส่วนนึงในสมองของคุณ Amber 31422 (2010)
Hardison, just ignore the distractions. Work the problem.อย่าไปสนใจสิ่งรบกวนพวกนั้นสิ นั่นเป็นกฎข้อแรกของการขโมยรถนะ The Boost Job (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pain in the neck    [IDM] คน (หรือสิ่ง) น่ารำคาญ, See also: สิ่งรบกวน
interference    [N] สิ่งรบกวน, See also: เหตุขัดข้อง, อุปสรรค, Syn. hindrance, impediment, obstruction
irritant    [N] สารที่ทำให้ร่างกายเกิดอาการคันหรือปวดแสบปวดร้อน, See also: สิ่งรบกวน
ruffle    [N] สิ่งรบกวนใจ, See also: สิ่งน่ารำคาญ, สิ่งที่ก่อให้เกิดความรำคาญ, Syn. annoyance, irritation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interference(อินเทอเฟีย'เรินซฺ) n. การแทรกแซง,การสอดแทรก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,สิ่งขัดขวาง., See also: interferential adj., Syn. intrusion,intervention,hindrance
irritant(เออ'ริเทินทฺ) adj. ซึ่งระคายเคือง,ไวต่อการกระตุ้น,ซึ่งทำให้ระคายเคือง. n. สิ่งที่ทำให้ระคายเคืองหรือฉุนเฉียว,สิ่งกระตุ้น,สิ่งรบกวน., See also: irritancy n., Syn. provoking
quiet(ไค'อิท) adj.,vt.,vi. (ทำให้) เงียบ,สงบ,สงัด,ปราศจากสิ่งรบกวน,เรียบ ๆ ,อยู่เฉย,นิ่งเฉย n. ความเงียบ,ความสงบ,การปราศจากสิ่งรบกวน,ความสงัด,สันติ, See also: quietly adv. quietness n., Syn. tranquillity,calm,serene
ruffle(รัฟ'เฟิล) vt. ทำให้ไม่เรียบ,ทำให้ขรุขระ,ทำให้สาก,ทำให้หยาบ, (นกหรือไก่) พองขนรอบคอ,กระเพื่อม,พับเป็นจีบ,ทำให้ย่น vi. กระเพื่อม,ย่น,เป็นคลื่น,ฉงนสนเท่ห์,เคืองใจ n. การเป็นคลื่น,การกระเพื่อม,สิ่งที่คล้ายขนปุยรอบคอนก,ความยุ่งเหยิง,สิ่งรบกวนใจ,ความเคืองใจ
startle(สทาร์'เทิล) vi.,vt. (ทำให้) สะดุ้งตกใจ. n. สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,สิ่งรบกวน., See also: startlingly adv.
still(สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา
trouble(ทรัพ'เบิล) n. ความยุ่งยาก,ความยากลำบาก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,อุปสรรค,ความเป็นทุกข์,ความเจ็บปวด,ความขัดแย้ง,ความไม่สบาย vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ลำบาก. -Phr. (in trouble ยุ่งยาก,ตั้งครรภ์ก่อนสมรส), See also: troubledly adv. troub

English-Thai: Nontri Dictionary
bother(n) สิ่งรบกวน,ความรำคาญ,ความน่าเบื่อ
irritant(n) สิ่งที่ทำให้โกรธ,สิ่งที่ทำให้คัน,สิ่งรบกวน,สิ่งกระตุ้น
nuisance(n) ความรำคาญ,สิ่งรบกวน
pest(n) โรคระบาด,โรคติดต่อ,สิ่งรบกวน,ตัวมาร
ruffle(n) ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,สิ่งรบกวน
startle(n) สิ่งรบกวน,ความสะดุ้ง,ความตกใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top