Search result for

สิ่งของ

(76 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิ่งของ-, *สิ่งของ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
อาวุธ[อา วุด] สิ่งของ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งของ[N] thing, See also: article, matter, Syn. วัตถุ, Example: กรมประชาสงเคราะห์รับบริจาคหนังสือ สิ่งของ ให้เด็กนักเรียนในชนบทที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน, Count unit: ชิ้น, อัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิ่งของน. วัตถุต่าง ๆ เช่น ก่อนลงจากรถควรตรวจสิ่งของให้ครบถ้วน, ของ หรือ ข้าวของ ก็ว่า.
ขวัญสิ่งของที่ให้แก่เจ้าของขวัญเมื่อเสร็จพิธีทำขวัญแล้ว หรือสิ่งของที่ให้กันในเวลาอื่นเป็นการถนอมขวัญหรือเพื่ออัธยาศัยไมตรี เรียกว่า ของขวัญ
ของกลางสิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดหรืออายัดไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา.
ของขวัญสิ่งของที่ให้กันในเวลาอื่นเป็นการถนอมขวัญหรือเพื่ออัธยาศัยไมตรี เช่น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด.
ขา ๑สิ่งของซึ่งมีลักษณะคล้ายขาสำหรับยันหรือรองรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ขาโต๊ะ ขาเก้าอี้ ขาตั้ง
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมะสิ่งของ เช่น เครื่องไทยธรรม.
ส่วย ๑สิ่งของพื้นเมืองที่เมืองหลวงเรียกเกณฑ์จากหัวเมืองเป็นประจำเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chose (Fr.)สิ่งของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
things personalสิ่งของส่วนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
เครื่องสุกำศพสิ่งของที่ใช้ในการทําสุกําศพ มีผ้าขาว ด้ายดิบ กระดาษฟาง นํ้ายาฟอร์มาลิน [ศัพท์พระราชพิธี]
Grave goodsสิ่งของที่ฝังร่วมกับศพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gonna give you anything worthwhile?มันทำให้บางสิ่งของคุณมีค่า Adverse Events (2008)
...use telekinesis, has superstrength.ใช้พลังเคลื่อนย้ายสิ่งของ มีพละกำลังที่เข้มแข็ง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Because we need the 3-d elements to moveเพราะเราต้องการให้สิ่งของที่เป็น 3 มิติ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And you know the thing that they have in common?แล้วแกรู้อะไรมั้ย มันก็แค่สิ่งของทั่วไป The Dark Knight (2008)
People would resort to... things like pulling fingernails...แล้วอุณหภูมิก็จะช็อตมันเอง แล้วคนก็จะเอา สิ่งของนิ้วหรือเล็บทิ่มลงไป.. Taken (2008)
I mend my own things. I grow my own food.ฉันซ่อมสิ่งของของฉันเอง ฉันปลูกอาหารของฉันเอง The Happening (2008)
Clothes, food, stuff.เสื้อผ้า อาหาร สิ่งของต่างๆ Chapter Ten '1961' (2009)
You're willing to give away your money for things that you don't need, so why not try giving away the things you don't need for no money.คุณต้องการใช้จ่ายเงิน/Nเพื่อสิ่งของ ที่คุรไม่ต้องการ/N แล้วทำไมไม่ลองเอาของ ที่คุรไม่ต้องการ/Nไปแจกคนอื่นละ Confessions of a Shopaholic (2009)
Now I want you to pack it with all the stuff that you have in your life.ตอนนี้ผมอยากให้คุณใส่สิ่งของที่คุณมีในชีวิตของคุณลงไป Up in the Air (2009)
Start with the little things, the things on shelves and in drawers the knick-knacks, the collectibles.คุณเริ่มด้วยสิ่งของชิ้นเล็กๆ ของบนชั้นวาง ในตู้เสื้อผ้า ของกระจุกกระจิก ของสะสม Up in the Air (2009)
Now I want you to pack it with all the stuff that you have in your life.ทีนี้ผมต้องการให้คุณบรรจุกระเป๋า ลงไปด้วยทุกสิ่งของที่คุณมีในชีวิต Up in the Air (2009)
Start with the little things - the things on shelves and in drawers.เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ - สิ่งของจากชั้นวางของและลิ้นชัก Up in the Air (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิ่งของ[n.] (singkhøng) EN: thing ; article ; matter ; belongings; stuff   FR: chose [f] ; objet [m] ; substance [f]
สิ่งของต้องห้าม[n. exp.] (singkhøng tǿng hām) EN: prohibited goods   

English-Thai: Longdo Dictionary
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
article[N] สิ่งของ, See also: เครื่องใช้, ของ, สิ่ง, พัสดุ, วัสดุ, วัตถุ, ผลิตภัณฑ์, ข้าวของ, Syn. item, object, substance
beetle[N] สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายค้อน, See also: ไม้ตี
bomb[N] คนเยี่ยมยอด (คำสแลง), See also: สิ่งของที่เยี่ยมยอด (ภาษาสแลง)
care package[N] สิ่งของสำหรับเพื่อนหรือญาติที่อยู่ห่างไกล
carving[N] สิ่งของแกะสลัก
charity[N] เงินบริจาค, See also: สิ่งของที่บริจาค, Syn. donation, alms
cloud[N] สิ่งของจำนวนมากที่อยู่รวมกัน
collection[N] สิ่งของที่รวบรวมไว้, See also: สิ่งของที่นำมากองรวมกันไว้, Syn. assemblage, heap, accumulation, agglomeration, pile, aggregation
disc[N] สิ่งของที่มีลักษณะกลมแบน
donation[N] การบริจาค, See also: สิ่งของที่บริจาค, Syn. bestowal, endowment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
anachronism(อะแนค' โรนิสซึม) n. บุคคลหรือสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ผิดยุคสมัย, การผิดยุคสมัย -anachronistic, anachronous adj.
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly)
asset(แอส'เซท) n. ทรัพย์สิน,บุคคล (หรือสิ่งของ) ที่มีค่า,ประโยชน์ -assets (pl.) ทรัพย์สิน, Syn. property, advantage ,treasure)
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน,ทรัพย์สมบัติ,สิ่งของที่มีอยู่,ของประกอบ,ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship,possessions,assets
beneficence(บะเนฟ'ฟิเซินซฺ) n. การทำความดี,การกุศล,คุณความดี,การบริจาค,สิ่งของที่บริจาค,เงินบริจาค, Syn. virtue

English-Thai: Nontri Dictionary
article(n) บทความ,สิ่งของ,คำนำหน้านาม
inventory(n) บัญชีสิ่งของ,สินค้าคงคลัง,รายการสินค้า
invoice(n) บัญชีรายชื่อสิ่งของ,ใบส่งของ
material(n) สิ่งของ,วัตถุ,เนื้อหา,ส่วนประกอบ,ปัจจัย,สิ่งทอ
matter(n) วัตถุ,สสาร,สิ่งของ,สาระ,เรื่อง
object(n) วัตถุ,สิ่งของ,กรรม,วัตถุประสงค์,เป้าหมาย
stuff(n) สิ่งของ,เนื้อแท้,ปัจจัย,วัตถุดิบ,ความเชี่ยวชาญ
thine(pro) สิ่งของท่าน,สิ่งที่เป็นของคุณ
thing(n) สิ่งของ,เรื่อง,แบบ,กรณี,จุดประสงค์,การกระทำ
yours(pro) สิ่งของของท่าน,สิ่งของของคุณ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in kindสิ่งของ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
彫刻[ちょうこく, choukoku] สิ่งของแกะสลัก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[もの, mono] Thai: สิ่งของ English: thing

German-Thai: Longdo Dictionary
Sache(n) |die, pl. Sachen| สิ่งของ, เรื่อง, กิจ, ธุระ
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
jmd./etw. ist jmdm. ein Stachel im Fleische.(idomatisch) บุคคลหรือสิ่งของเป็นเหตุให้คนอีกคนโกรธ
unterstützen(vt) |unterstützte, hat unterstützt| สนับสนุน, ช่วยเหลือโดยให้สิ่งของ เช่น Meine Eltern haben mich finanziell während meines Studium unterstützt. พ่อแม่ของผมช่วยผมด้านการเงินช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย, See also: Related: helfen
Wagen(n) |der, pl. Wagen| รถยนต์, รถเข็นสำหรับคนหรือสิ่งของ
Schatz(n) |der, pl. Schätze| สิ่งของมีค่า, ทรัพย์สิน เช่น Ihre Großmutter besitzt einen Schatz von ein paar Millionen Euro. ยายของเธอเป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายล้านยูโร
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ทำลายเผาไหม้ด้วยไฟ, เผา(คน, สัตว์, สิ่งของ) เช่น Er hat Bücher verbrannt., Viele Bücher sind in der Bibliothek verbrannt.
stoßen(vi) |stößt, stieß, ist gestoßen, + an/gegen jmdn./etw.| เดินหรือเคลื่อนไหวไปชนคนหรือสิ่งของอย่างแรงโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น Ich bin gegen ihm im Gang gestoßen. ฉันเดินชนเขาอย่างจังตรงทางเดิน
Spedition(n) |die, pl. Speditionen| บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ, การขนส่งของ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
spekulationsobjektสิ่งของที่นำไปเล่นพนัน Wohnung ist keine Spekulationsobjekt.

French-Thai: Longdo Dictionary
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
aérer(vt) ถ่ายเทอากาศ, นำสิ่งของออกมาตาก(กับอากาศ) เช่น Les draps sont bien aérés., See also: S. ventiler,
tenir à qqn(phrase) ให้ความสำคัญ รักใคร่ ใส่ใจ ในบุคคล(หรือสิ่งของ) นั้นๆ (เป็นสำนวน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top