Search result for

สิ่งกีดขวาง

(46 entries)
(13.2238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิ่งกีดขวาง-, *สิ่งกีดขวาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งกีดขวาง[N] barrier, See also: roadblock, obstacle, barricade, Syn. เครื่องกีดขวาง, อุปสรรค, ขวากหนาม, สิ่งขัดขวาง, กำแพง, Example: เขาไม่เคยอ่อนข้อให้กับสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่จะเป็นตัวถ่วงความสำเร็จของเขา, Thai definition: สิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือติดขัดจนไม่สามารถลุล่วงไปได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barriers, Surfaceสิ่งกีดขวางที่พื้นผิว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)
I respectfully report I've been given orders to clear the bundles from the road... so there will be no obstructions to the thoroughfare.ผมได้รับสั่งให้เคลียร์... สิ่งกีดขวางบนถนน Schindler's List (1993)
Like I said, I was just worried about you, that's all.และกระจายไปข้างหน้าและจากนั้น ไปตามทางเดินที่มีสิ่งกีดขวางน้อย Deja Vu (2006)
We will eliminate all obstacles for you.เราจะกำจัดสิ่งกีดขวางทั้งหมดให้คุณ Eagle Eye (2008)
My job is to help you slash past every defense, every excuse, every,"why don't you meet my friend" trick that they're gonna throw at you.หน้าที่ของผมคือช่วยคุณ ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางทุกอย่าง ทุกข้ออ้าง ทุกมุข "ทำไมคุณไม่มารู้จักเพื่อนฉันล่ะ" ที่พวกเธอจะโยนใส่คุณ 52 Pickup (2008)
Obstruction ahead, obstruction ahead!มีสิ่งกีดขวางข้างหน้า ย้ำ มีสิ่งกีดขวางข้างหน้า The Dark Knight (2008)
Poverty rebellion is an obstruction to the country's current policies.การประท้วงเรื่องความจน เป็นสิ่งกีดขวาง นโยบายของประเทศในปัจจุบัน Episode #1.9 (2008)
Underwater ridge ahead.มีสันดอนใต้น้ำข้างหน้า! เรากำลังเจอสิ่งกีดขวาง กัปตัน! 2012 (2009)
Get behind the barricade.ได้หลังสิ่งกีดขวาง Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
We need this barricade up before any more creatures can come through.เราต้องการสิ่งกีดขวาง ก่อนที่จะมีสัตว์ประหลาดออกมาอีก Episode #3.1 (2009)
- lundy was an obstacle.-ลันดี้ เสมือนสิ่งกีดขวาง Dirty Harry (2009)
And the newest among us cannot be shackled with the same burden we've borne- wandering like Nomads.และคนใหม่ๆ ที่เข้ามา ต้องไม่เป็นสิ่งกีดขวาง หรือเป็นภาระเดียวกันกับ ที่พวกเราได้แบกรับมันอยู่แล้ว ร่อนเร่ เหมือนคนพเนจร Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
block[N] สิ่งกีดขวาง, Syn. obstruction
encumbrance[N] สิ่งกีดขวาง, See also: สิ่งที่เป็นภาระ, Syn. burden, hindrance, impediment
hazard[N] สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ เช่นหลุมทราย ทะเลสาบ
hindrance[N] เครื่องกีดขวาง, See also: สิ่งกีดขวาง, ข้อขัดข้อง, เหตุขัดข้อง, Syn. barricade, impediment, obstacle, Ant. aid, assistance, opening
stumbling-block[IDM] สิ่งกีดขวาง, See also: สิ่งขัดขวาง
impediment[N] สิ่งกีดขวาง, See also: อุปสรรค, Syn. hindrance, obstacle
jump[N] สิ่งกีดขวาง, Syn. barrier, obstacle
obstacle[N] อุปสรรค, See also: สิ่งกีดขวาง, Syn. hindrance, barrier, bar, Ant. clearance
obstruction[N] สิ่งกีดขวาง, Syn. bar, barrier
roadblock[N] สิ่งกีดขวาง, See also: อุปสรรค, Syn. barricade, barrier

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barricade(บาร์'ริเคด) {barricaded,barricading,barricades} n. สิ่งกีดขวาง,สิ่งกั้น. vt. กีดขวาง,กั้น, See also: barricader n. ดูbarricade, Syn. blockade,barrier
barrier(แบร์'รีเออะ) n. สิ่งกีดขวางทางผ่าน,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstacle
bunker(บัง'เคอะ) {bunkered,bunkering,bunkers} n. ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ถ่านหิน,หีบหรือลังใส่ถ่านหิน,สิ่งกีดขวาง (ในสนามกอล์ฟ) ป้อมปราการใต้ดิน vt. ตีลูกกอล์ฟเข้าสิ่งกีดขวาง
dike(ไดคฺ) {diked,diking,dikes} n. เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,หญิงที่รักร่วมเพศ,เลสเบี้ยน,vt. สร้างเขื่อน,ยับยั้ง,ป้องกัน, Syn. dyke
drawback(ดรอ'แบค) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,จุดบกพร่อง,การถอนคืน,การถอนเงิน,การคืนภาษี,การคืนเงิน, Syn. hindrance
encumbrance(เอนคัม'บรันซฺ) n. สิ่งกีดขวาง,เครื่องถ่วงความเจริญ,ผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ,การเรียกร้องสิทธิในทรัพย์ สิน,การติดพัน, Syn. incumbrance
hang upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
hang-upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
hazard(แฮซ'เซิร์ด) n. อันตราย,การเสี่ยง,สิ่งที่เป็นอันตราย,สิ่งที่ทำให้เกิดความลำบาก,ความไม่แน่นอน,เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ,สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ vt. ทำให้เสี่ยง,เสี่ยง,ทำให้ประสบอันตราย, Syn. risk,danger,peril
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้,ขอบแดน,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,การวางเดิมพัน,คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,กั้น,วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence

English-Thai: Nontri Dictionary
barricade(n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค
barrier(n) สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ด่านศุลกากร
dike(n) เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง
hedge(n) รั้ว,แนวพุ่มไม้,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,ขอบแดน
hindrance(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สิ่งกีดกั้น
impediment(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สัมภาระ
incumbrance(n) ความลำบาก,เครื่องถ่วงความเจริญ,ภาระ,สิ่งกีดขวาง
obstruction(n) การขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
結界[けっかい, kekkai] (n) สิ่งกีดขวาง, สิ่งยับยั้ง (มักใช้กับเวทมนตร์หรือจิตวิญญาณ)

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhinderung(n) |die, pl. Verhinderungen| อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งกีดกั้น, See also: S. Verwehrung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top