Search result for

สิ

(180 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิ-, *สิ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
กองกิจการนิสิStudent Affairs

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Contra-indicationสิ่งขัดแย้ง, ข้อบ่งห้าม(ใช้)

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
formschluessig[ฟอร์ม-ชะ-ลุส-สิช] (adj ) form-fit/interlocking/positive-locking/positive fit

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
latter-day saints (n ) สิทธิชนยุคสุดท้าย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
patentability [พาเทนท์ไลบิลิตี้] สิทธิบัตร
พิชญ์สินิตา[พิด-สิ-นิ-ตา] หญิงสาวงามผู้ฉลาด ,นิสิตสาวงามผู้ฉลาด

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Sing[สอ-อิ-งอ=สิงห์] (uniq ) สิงห์
มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญานี้ทุกประการ (phrase ) with all the rights, privileges and honors appertaining thereto

Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tahi (n ) สิ่งสกปรก, ปุ๋ย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประสิทธิ์[たっせい] (n vi vt modal ver) ประสบผลสำเร็จ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ[N] ten, Syn. 10, Example: เขามีพี่น้องสิบคน ตายไปแล้ว 2 คน ที่เหลือก็กระจัดกระจายกันไป, Thai definition: จำนวนเก้าบวกหนึ่ง
สิ[N] pimple, See also: papule, pustule, Example: พี่สาวฉันจะไปกดสิวที่คลินิกทุกอาทิตย์เลย, Count unit: เม็ด, Thai definition: ตุ่มเม็ดเล็กๆ ที่มีหนองเป็นไตสีขาวๆ อยู่ข้างใน ขึ้นตามหน้า
สิ[V] be possessed, See also: haunt, Syn. สึง, อยู่, เข้าอยู่, อาศัย, Example: เสียกบาลเป็นชื่อของอุบายวิธี เพื่อขับไล่ผีร้ายที่เข้ามาสิงอยู่ในคน, Notes: (เขมร)
สิ[N] name of a species of snake, Syn. งูสิง, ตาโต, ตะลาน, ตาลาน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูชนิดหนึ่ง ตัวยาวประมาณ 1 เมตร ตาโต เลื้อยเร็ว ออกหากินเวลากลางวัน ไม่มีพิษ
สิขร[N] peak, Syn. ยอดเขา, สิงขร, Notes: (บาลี)
สิขร[N] top, See also: summit, peak, pinnacle, zenith, Syn. จอม, ยอด, หงอน
สิ่ง[N] thing, See also: article, matter, Syn. ของ, สิ่งของ, Example: ในภาคใต้นี้เงินมีส่วนสำคัญเพราะข้าวปลาอาหารเป็นสิ่งที่ต้องซื้อหาทั้งสิ้นไม่สามารถปลูกได้พอกินเช่นภาคอื่นๆ, Count unit: อย่าง, อัน
สิ่ง[N] thing, See also: matter, Example: เมื่อสติปัญญาของคนเริ่มพัฒนามากขึ้นมนุษย์ก็เริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งต่างๆ รอบตัวเขาเกิดขึ้นได้อย่างไร, Thai definition: คำใช้แทนคำนามทั่วๆ ไป โดยไม่จำกัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
สิ้น[V] be finished, See also: come to an end, terminate, Syn. หมด, จบ, Example: จงใช้มันต่อๆ ไปด้วยความภาคภูมิใจจนสิ้นอายุขัยของมัน
สิริ[V] total, See also: summate, tote, aggregate, Syn. รวม, Example: ท่านตายด้วยโรคหัวใจ สิริอายุได้ 67 ปี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิคำประกอบท้ายประโยคเพื่อเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด เป็นต้น, โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือรับคำ เป็นต้น เช่น ไปสิ มาสิ, ซิ ซิ่ หรือ ซี ก็ว่า.
สิกขมานาน. สามเณรีที่มีอายุครบ ๑๘ ปี ก่อนอุปสมบทเป็นภิกษุณีจะต้องรักษาสิกขาบท ๖ ประการ เป็นเวลา ๒ ปี.
สิกขาน. ข้อที่จะต้องศึกษา, ข้อที่จะต้องปฏิบัติ ได้แก่ ศีล เรียกว่า ศีลสิกขา สมาธิ เรียกว่า จิตสิกขา และปัญญา เรียกว่า ปัญญาสิกขา รวมเรียกว่า ไตรสิกขา
สิกขาการศึกษา, การเล่าเรียน, เช่น ปริยัติสิกขา ปฏิบัติสิกขา.
สิกขากาม-(-กามะ-) ว. ผู้ใคร่ต่อการศึกษา, ผู้นับถือข้อบัญญัติโดยเคร่งครัด, สิกขกาม ก็ว่า เช่น สิกขกามบุคคล หมายถึง บุคคลที่ใคร่ต่อการศึกษา.
สิกขาบทน. ข้อศีล, ข้อวินัย, บทบัญญัติในพระวินัยที่พึงศึกษาปฏิบัติ.
สิกข์, สิน. ชื่อศาสนาหนึ่งในอินเดีย มีปฐมศาสดาชื่อ คุรุนานัก
สิกข์, สิชื่อชาวอินเดียพวกหนึ่งที่นับถือศาสนาสิกข์ ส่วนมากอยู่ในแคว้นปัญจาบ ประเทศอินเดีย
สิกข์, สิซิก หรือ ซิกข์ ก็ว่า.
สิขร(-ขอน) น. จอม, ยอด, หงอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dogmatismสิทธันตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dogmaสิทธันต์, คำสอนต้องเชื่อ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dogmaสิทธานต์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rightสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rightสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right of fisheryสิทธิการประมง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fishery, right ofสิทธิการประมง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future leaseสิทธิการเช่าในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus tertii (L.)สิทธิของบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
third-party rights in landสิทธิของบุคคลภายนอกในที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Patentสิทธิบัตร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Government publicationสิ่งพิมพ์รัฐบาล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Irregular serialสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสาร มีกำหนดออกไม่สม่ำเสมอ

สิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสารที่มีกำหนดออกเผยแพร่ที่ไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก หรือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน

โดยปกติวารสารแต่ละชื่อ มีกำหนดการออกทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน คือ

รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง

รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง

รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง

รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง

รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ

รายหกเดือน (Two times a year ) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

รายไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก กล่าวคือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน (Irregular) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Publicationสิ่งพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Serial publicationสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Serial publication
ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าปกสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

คือ สิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดการออกอย่างต่อเนื่อง ภายในชื่อเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้ส่วนใหญ่มักมีหมายเลขแสดงลำดับที่การออกในแต่ละช่วงปีที่ดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ เช่น วารสาร Nature Medicine ซึ่งมีกำหนดออกรายเดือน ฉบับประจำเดือน พ.ค. 2554 คือ May 2011, Volume 17 No 5 pp515-632

ตัวอย่างกำหนการออก

รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง

รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง

รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง

รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง

รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ

รายสี่เดือน (Quarterly) คือ 4 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 3 ฉบับ

รายหกเดือน (Two times a year) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

รายปี (Annually) คือ 1 ปี : ครั้ง เช่น รายงานประจำปี

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องนี้รวมถึง วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์รายปี เช่น รายงานประชุมปี รายงานการสำรวจ สถิติ เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Textileสิ่งทอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เครื่องสุกำศพสิ่งของที่ใช้ในการทําสุกําศพ มีผ้าขาว ด้ายดิบ กระดาษฟาง นํ้ายาฟอร์มาลิน [ศัพท์พระราชพิธี]
สิ้นพระชนม์ตาย (ใช้แก่เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และสมเด็จพระ-สังฆราช) [ศัพท์พระราชพิธี]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็น บำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา, ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราช-อิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำ ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
CHECK - 10,000,000 YEN MINAMI SHIRAKAWA(เช็คจำนวนสิบล้านเยน ชิราคาวะ มินามิ) Emotions (2017)
Finding something that I love and then losing it,กับการที่ได้พบสิ่งที่ฉันรัก แล้วก็ต้องสูญเสียมันไป Emotions (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...การที่บอกว่านายเสียใจ เพราะว่าคนในครอบครัวเป็นฆาตกร หรือรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบ การตายของคนที่เคยอยู่ด้วย หรือทำอะไรเพียงเพราะว่า เป็นสิ่งที่ควรจะทำ Emotions (2017)
He must have been surprised.เขาน่าจะตกใจเหมือนกันสินะ Emotions (2017)
Of course!ได้สิครับ Emotions (2017)
Just how far will your zealousness take you?ความทะเยอทะยานของคุณ จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนกันนะ Emotions (2017)
Don't make me sound like a nut case.อย่าพูดเหมือนฉันเป็นคนบ้าสิคะ Confrontation (2017)
You're the one who must decide.คุณต้องตัดสินใจแล้วล่ะ Confrontation (2017)
I got this for you.ฉันเตรียมสิ่งนี้มาให้คุณ Confrontation (2017)
Who knows?ก็ไม่รู้สินะ Confrontation (2017)
The mission for creators like us is not to make what we want, but to deliver what audiences want.หน้าที่ของคนสร้างสรรค์ผลงานอย่างเรา ไม่ใช่การทำสิ่งที่เราต้องการ แต่เป็นการทำสิ่งที่ผู้ชมต้องการ Confrontation (2017)
Feelings and emotions are imprecise, so when we get caught up in them, that's when things go wrong.อารมณ์และความรู้สึกนั้นไม่แน่นอน ถ้าเราหลงยึดติดกับสิ่งเหล่านั้น อะไร ๆ ก็จะผิดพลาดได้ Confrontation (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิ[X] (si) EN: [softened imperative, emphatic word]   FR: [indicateur de l'impératif attenué ou particule utilisée pour renforcer une réponse]
สิ[v.] (sing) EN: dwell ; live   FR: demeurer ; habiter
สิ[v.] (sing) EN: haunt ; inhabit ; be haunted ; be possessed   FR: hanter
สิ่ง[n.] (sing) EN: thing ; piece ; object ; article ; matter   FR: chose [f] ; objet [m] ; machin [m] ; truc [m] ; bidule (fam.) [m] ; entité [f]
สิ่งกรอง[n. exp.] (sing krøng) EN: filtrate   
สิ่งก่อสร้าง[n.] (sing køsāng) EN: construction   FR: construction [f]
สิ่งของ[n.] (singkhøng) EN: thing ; article ; matter ; belongings; stuff   FR: chose [f] ; objet [m] ; substance [f]
สิ่งของต้องห้าม[n. exp.] (singkhøng tǿng hām) EN: prohibited goods   
สิงคโปร์[n. prop.] (Singkhapō) EN: Singapore   FR: Singapour [m]
สิ่งจำเป็น[adj.] (sing jampen) EN: necessities   FR: choses indispensables [m] ; le strict nécessaire [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
lance corporal(n) สิบตรี
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
franchise(n vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
free trial(n) สินค้าหรือบริการตัวอย่างที่ให้ลองใช้ฟรี, การให้ทดลองใช้ฟรี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abate[VI] สิ้นสุด
abomination[N] สิ่งที่น่าเกลียดชัง, See also: สิ่งที่เลวทราม
abyss[N] สิ่งที่ลึกมาก
access[N] สิทธิ์ในการเข้าพบ
access[N] สิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
accidental[N] สิ่งที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: สิ่งที่เกิดโดยบังเอิญ
accompaniment[N] สิ่งที่เพิ่มเติม, See also: สิ่งที่เสริมเข้ามา
acne[N] สิ
acquirement[N] สิทธิในการครอบครอง, See also: กรรมสิทธิ์
acquisition[N] สิ่งที่เพิ่มเติม, Syn. addition, accession, appendix

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิ
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
ab(ออบ) n. เดือนที่สิบเอ็ดของปฏิทินยิว abbr. antibody,abortion
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abbacy(แอบ' บะซี) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
abiosis(เอ' ไบโอ' ซิส) n. การไร้ชีวิต, ภาวะที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต. -abiotic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
abrasive(n) สิ่งที่ใช้ขัดถู
absorbent(n) สิ่งที่สามารถดูดซึม,สิ่งดึงดูด
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
abutment(n) ตัวค้ำ,สิ่งรองรับ,สิ่งที่จดกัน
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน,การไปด้วยกัน,สิ่งเสริม
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
acne(n) สิ
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
-lif[ลิฟ] (suf ) สิบ
-lif[ลิฟ] สิบ
-teen[ทีน] (suf ) สิบ
-teen[ทีน] สิบ
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
All that glitters is not gold (Idioms ) สิ่งที่สวยงามน่าหลงใหล อาจไม่ใช่สิ่งที่มีค่า
bad trip[แบด-ทริป] สิ่งที่ไม่ดีที่เคยเกิดขึ้น
beyond hopeสิ้นหวัง
brevetสิ่งประดิษฐ์
building structuresสิ่งปลูกสร้าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人生最悪[じんせいさいあく, jinseisaiaku] (n) สิ่งเลวร้ายที่สุดในชีวิต
[じゅう, juu] (n) สิ
十一[じゅういち, juuichi] (n) สิบเอ็ด
十七[じゅうなな, juunana] (n) สิบเจ็ด
十三[じゅうさん, juusan] (n) สิบสาม
十九[じゅうきゅう, juukyuu] (n) สิบเก้า
十二[じゅうに, juuni] (n) สิบสอง
十五[じゅうご, juugo] (n) สิบห้า
十八[じゅうはち, juuhachi] (n) สิบแปด
十六[じゅうろく, juuroku] (n) สิบหก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
対価[たいか, taika] (n) สิ่งตอบแทน
売れ筋[うれすじ, uresuji] (n) สินค้าขายดี รายการสินค้ายอดนิยม , See also: A. 死に筋,
死に筋[しにすじ, shinisuji] สินค้าขายไม่ออก , See also: A. 売れ筋,
設備[せつび, setsubi] (n) สิ่งอำนวยความสะดวก, อุปกรณ์, เครื่องมือ
[たがね, tagane] (n) สิ่ว
実権[じっけん, jikken] สิทธิ์ขาด อำนาจที่แท้จริง
建物正面[たてものしょうめん, tatemonoshoumen] สิ่งก่อสร้างแนวหน้า
彫刻[ちょうこく, choukoku] สิ่งของแกะสลัก
สิ[にきび, nikibi] (n) สิ
結界[けっかい, kekkai] (n) สิ่งกีดขวาง, สิ่งยับยั้ง (มักใช้กับเวทมนตร์หรือจิตวิญญาณ)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
被写体[ひしゃたい, hishatai] Thai: สิ่งที่เป็นแบบในการถ่ายภาพ English: (photographic subject
女権[じょけん, joken] Thai: สิทธิสตรี English: women's rights
後天的[こうてんてき, koutenteki] Thai: สิ่งที่เกิดภายหลังจากที่ถือกำเนิดมา English: a posteriori
異物[いぶつ, ibutsu] Thai: สิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างไป English: foreign substance
事物[じぶつ, jibutsu] Thai: สิ่งต่าง ๆ English: things
[もの, mono] Thai: สิ่งของ English: thing
証し[あかし, akashi] Thai: สิ่งที่ใช้พิสูจน์ความถูกต้องหรือความจริง English: proof
絶える[たえる, taeru] Thai: สิ้นสุด English: to die out
品薄[しなうす, shinausu] Thai: สินค้ามีน้อยจนดูท่าทางไม่พอกับความต้องการ
生物[せいぶつ, seibutsu] Thai: สิ่งมีชีวิต English: creature

German-Thai: Longdo Dictionary
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิงหาคม
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
Sache(n) |die, pl. Sachen| สิ่งของ, เรื่อง, กิจ, ธุระ
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การพิพากษา, การตัดสิ
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การตัดสินใจ
Verfügung(n) |die| การตัดสิ
Wahl(n) |die, pl. Wahl| ทางเลือก, สิ่งที่เลือก
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
die Gleichberechtigung, -en (n ) สิทธิความเท่าเทียม, สิทธิความเสมอภาค
Fertigware {f}สินค้าสำเร็จรูป สินค้าพร้อมส่ง
See also: S. finished product,
Höhepunkt {m} | Höhepunkte {pl} (n) สิ่งสำคัญ จุดสำคัญ
spekulationsobjektสิ่งของที่นำไปเล่นพนัน Wohnung ist keine Spekulationsobjekt.

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
finir(vt) |je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent| เสร็จ, ทำให้เสร็จ, จบ, สิ้นสุด เช่น Vous finissez presque votre étude? คุณใกล้จะเรียนจบหรือยัง
quatorze(numéro) สิบสี่, 14
onze(numéro) สิบเอ็ด, 11
seize(numéro) สิบหก, 16
vingt( numéro) ยี่สิบ, 20
soixante-dix(numéro) เจ็ดสิบ, 70
dix(numéro) สิบ, 10

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entitlement (n) สิทธิหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายหรือสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสวัสดิการสังคม (welfare) จากรัฐ
See also: S. claim, right,
je-ne-sais-pas-quoi (n) สิ่งที่ระบุไม่ได้, สิ่งที่บอกชื่อไม่ได้, อะไรบางอย่าง
See also: R. quelque chose que l'on ne peut identifier
RAPEEPORN[ระ-พี-พร] (n ) สิ่งมีชีวิต เคลื่อนไหวได้ มีความเป็นปัจเจกสูง ชอบทานมาม่าดิบ
ปัญหา (n) สิ่งที่เป็นอุปสรรคและต้องพิจารณาแก้ไข

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top