Search result for

สำรวจ

(60 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำรวจ-, *สำรวจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรวจ[V] survey, See also: explore, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจ
สำรวจ[V] survey, See also: inspect, explore, ascertain, scrutinize, observe, view, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจค้น, Example: พวกเราภาคภูมิใจที่ได้มาสำรวจเส้นทางสายนี้, Thai definition: ดูทั่วๆ อย่างถี่ถ้วน
สำรวจหา[V] survey, See also: examine, study, Syn. สำรวจ, ตรวจหา, ค้นหา, Example: เรากำลังสำรวจหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ตามถ้ำต่างๆ
สำรวจตลาด[V] survey the market, Example: ผมรับจ้างสำรวจตลาดให้บริษัทแห่งหนึ่ง, Thai definition: สำรวจความต้องการทางด้านการตลาดสินค้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สำรวจ(สำหฺรวด) ก. ตรวจสอบ เช่น สำรวจสำมะโนครัว สำรวจพฤติกรรม, ตรวจหา เช่น สำรวจแหล่งแร่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
botanise; botanizeสำรวจพรรณพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanize; botaniseสำรวจพรรณพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biochemical Surveyสำรวจทางชีวเคมี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archeologist, or Unitologist.เจน เป็นนักธรณีวิทยา นักสำรวจ ไม่ใช่นักมนุษย์วิทายา นักโบราณคดี หรือ ยูนิสโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
Are you checking me out?คุณกำลังสำรวจผมอยู่รึไง ฉลาดนี่ Not Cancer (2008)
Because they've hired me to investigate the wrong person.เพราะเค้าจ้างชั้น เพื่อจะสำรวจคนที่ผิด Not Cancer (2008)
There's no way to know unless we get him in for an MRI on his head or exploratory surgery so we can biopsy his bowels, which he won't let us do.เราไม่มีทางรู้เลย จนกว่าเราจะนำหัวของเขา ไปตรวจ MRI หรือผ่าตัดเพื่อสำรวจ ดังนั้นเราเก็บชิ้นเนื้อลำไส้ของเขาไป The Itch (2008)
Preferably one with experience spelunking.โดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์ในการสำรวจถ้ำ Dying Changes Everything (2008)
Lookee, lookee, it's a swamp planet just like home. Meesa have to get going.ดูซี่ ดูซี่ ดาวหนองน้ำนี่น่าอยู่เป็นบ้าเลย ข้าซ่าต้องลงไปสำรวจซักหน่อย Bombad Jedi (2008)
Approval ratings won't mean anything if I lose to your strong policies.ผลการสำรวจว่าผมสู้คุณไม่ได้หน่ะ มันไม่ได้หมายถึงทุกอย่างนะครับ Beethoven Virus (2008)
Francisco de Orellana, the conquistador.ฟรานซิสโก เดอ โอรีเลนา เป็นอัศวินนักสำรวจ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He was a conquistador. He came here for the gold.เขาเป็นอัศวินนักสำรวจ ผู้ตามหาทองคำ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
An entire city of gold. It's what the conquistadors were after.เมืองแห่งทอง ที่นักสำรวจทุกคนอยากไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's a completely unexplored part of the canopy.ยังไม่มีการสำรวจ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Have to let you inspect the room first before you turn your nose at whatever it is.เธอต้องขึ้นไปสำรวจห้องก่อน แล้วค่อยคิดหันเหไปทางอื่น The Secret of Moonacre (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at   FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue
สำรวจความคิดเห็น[n. exp.] (samrūat khwām khithen) EN: polling   FR: sonder l'opinion ; prendre le pouls (fig.)
สำรวจความเสียหาย[v. exp.] (samrūat khwāmsīahāi) EN: survey   
สำรวจตลาด[v. exp.] (samrūat talāt) EN: survey the market ; research the market   FR: étudier le marché ; prospecter le marché
สำรวจหา[v.] (samrūat-hā) EN: survey ; examine ; study   FR: étudier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
census[VT] สำรวจจำนวนประชากร
check[VT] สำรวจให้แน่ใจ, See also: ดูให้แน่ใจ, Syn. ensure, see
examine for[PHRV] สำรวจ, See also: ค้นหา
dowse[VI] ใช้ไม้กระทุ้งหาแหล่งน้ำ, See also: สำรวจแหล่งน้ำ / เกลือแร่, Syn. prospect
explore[VI] สำรวจ, See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา, Syn. discover
explore[VT] สำรวจ, See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา, Syn. discover
go over[PHRV] ตรวจตรา, See also: สำรวจ, ตรวจอย่างละเอียด, Syn. go through, look over, run over
go round[PHRV] สำรวจไปรอบๆ
inspect[VT] ตรวจสอบ, See also: สำรวจ
introspect[VT] สำรวจจิตใจหรือความรู้สึกของตัวเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquanaut(แอด'วานอท) n. นักสำรวจใต้ทะเล, นักประดาน้ำ (skin diver)
census(เซน'ซัส) {censused,censusing,censuses} n. การสำรวจสำมะโนครัวประชากร vt. สำรวจสำมะโนครัว -pl censuses -Conf. consensus
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
conspectusn. ปริทรรศน์,การมองหรือความเห็นอย่างกว้าง ๆ ,การสำรวจ,ข้อสรุป,บทสรุป
exploration(เอคซฺพละเร'เชิน) n. การสำรวจค้น,การสำรวจ,การตรวจ,การวินิจฉัย,สอบสวน
explorative(เอคซฺพลอ'ระทอรี,-ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น
exploratory(เอคซฺพลอ'ระทอรี,-ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น
explore(เอคซฺพลอร์') (explored,exploring,explores} v. สำรวจตรวจค้น,สำรวจ,ตรวจ,วินิจฉัย
explorer(เอคซฺพลอ'เรอะ) n. ผู้สำรวจ,นักสำรวจ,ผู้สำรวจตรวจค้น,ผู้วินิจฉัย,ผู้สอบสวน,เครื่องตรวจ
field workn. การวิจัยค้นคว้าหรือสำรวจในสถานที่จริง., See also: fieldworker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aquanaut(n) นักประดาน้ำ,นักสำรวจใต้ทะเล
census(n) การสำรวจสำมะโนประชากร
CROSS cross section(n) การสำรวจทางสถิติ,การตัดขวาง,ภาพตัดขวาง,แผนภาพ,แผนภูมิ,รูปตัด
exploration(n) การสำรวจ,การตรวจค้น,การสอบสวน,การวินิจฉัย
explore(vt) สำรวจ,ตรวจค้น,ตรวจ,วินิจฉัย,วิเคราะห์
explorer(n) นักสำรวจ,ผู้สอบสวน,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องตรวจ
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
inspect(vt) ตรวจ,สำรวจ,ตรวจตรา,ตรวจสอบ
inspection(n) การตรวจ,การสำรวจ,การตรวจพล
investigate(vt) สืบสวน,สืบสาว,สอบสวน,ไต่สวน,สำรวจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調べる[しらべる, shiraberu] Thai: สำรวจ English: to investigate
極める[きわめる, kiwameru] Thai: สำรวจอย่างถี่ถ้วน English: to investigate thoroughly
究明[きゅうめい, kyuumei] Thai: สำรวจให้รู้แจ้งเห็นจริง English: investigation
見渡す[みわたす, miwatasu] Thai: สำรวจดู English: to survey (scene)
研究[けんきゅう, kenkyuu] Thai: สำรวจค้นคว้า English: investigation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top