Search result for

สำนึก

(53 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำนึก-, *สำนึก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนึก[V] realize, See also: appreciate, Syn. รู้ตัว, รับรู้
สำนึก[N] sense, See also: conscience
สำนึก[V] be aware of, See also: be conscious of, be mindful of, be conversant with, be familiar with, Syn. รู้สึก, รับรู้, Example: ทุกคนสำนึกอยู่ในใจดีว่า การที่ครูสั่งสอนเอาจริงเอาจังก็เพราะต้องการให้ได้ดี
สำนึก[V] realize, See also: be penitent, be remorseful, be regretful, feel repentant, be apologetic, Syn. สำนึกผิด, รู้สึกผิด, Example: คนทำผิดแล้วสำนึกตน เป็นคนที่น่าให้อภัย, Thai definition: รู้ตัวว่าผิดแล้วไม่คิดจะทำต่อไปอีก
สำนึกตัว[V] repent, See also: be penitent, atone, Syn. สำนึกผิด, สำนึก, Example: ผมสำนึกตัวได้แล้ว และไม่มีวันที่ผมจะกลับไปเสพยานรกพวกนั้นอีก, Thai definition: รู้ตัวว่าผิดแล้วไม่คิดจะทำต่อไป
สำนึกผิด[V] accept a mistake, Example: ผู้นำทำเนียบขาวสำนึกผิดต่อความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น, Thai definition: รู้ตัวว่าผิดแล้วไม่คิดจะทำต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สำนึกก. รู้สึกซาบซึ้ง เช่น สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์.
สำนึกผิดก. รู้สึกตระหนักในความผิดที่ได้ทำไป เช่น ผู้ร้ายสำนึกผิดจึงได้สารภาพ, บางทีก็ใช้ว่า สำนึก เช่น ทำผิดถูกลงโทษแล้วยังไม่สำนึกอีก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, uh, good luck with the guiltless rich.งั้น อืม โชคดีกับเด็กที่รวยไม่มีสำนึกนะ Chuck in Real Life (2008)
Oh, my god, you're right.สามัญสำนึก โอ้.. พระเจ้า.. Joy (2008)
His subconscious craved it, needed it.จิตใต้สำนึกเขากระหายมัน ต้องการมัน Joy (2008)
He'll crash. He'll lose consciousness.เขาถูกทำร้าย เขาเสียสามัญสำนึก The Itch (2008)
And you won't have to feel guilty for the rest of your life.และคุณไม่ต้องสำนึกผิด ไปตลอดชีวิตที่เหลือ The Itch (2008)
Makes a lot of sense.มีสามัญสำนึกมากเลยนะ Last Resort (2008)
Your conscience bleeds more freely than my head.เลือดของควา่มสำนึกผิดของนาย มากกว่าของฉันหรือ Dying Changes Everything (2008)
Shit. He's gettin'chewed up by that guilt.ไร้สาระ เขาเริ่มเป็นกังวล ด้วยความสำนึกผิดนั่น Pilot (2008)
Remorse is a dangerous thing.ความสำนึกผิดเป็นสิ่งที่อันตราย Pilot (2008)
You are a court painter who knows the morals and laws of paintingจิตรกรราชสำนักอย่างเจ้าควรมี สามัญสำนึกและอยู่ภายใต้กฎระเบียบ Portrait of a Beauty (2008)
and without any reverse back he even killed his motherและโดยไม่สำนึกเสียใจ ก่อนหน้านั้น เขาฆ่ากระทั่งแม่เขาเอง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Didn't you ever learn to use your head!เธอจะต้องร้องเพลงทุกวัน เธอโตมาแบบไร้สำนึกหรือไง Scandal Makers (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with   FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สำนึกตัว[v.] (samneuk tūa) EN: repent ; be penitent ; atone   FR: se repentir ; s'en vouloir
สำนึกบุญคุณ[v. exp.] (samneuk bunkhun) EN: appreciate ; be appreciative ; thank ; welcome   
สำนึกผิด[v. exp.] (samneuk phit) EN: accept a mistake   FR: regretter ; avoir des remords

English-Thai: Longdo Dictionary
civil society(n) ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น Civil society is much talked about, but rarely understood. John Edwards explores the practical and theoretical significance of civil society.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciate[VT] สำนึกบุญคุณ, See also: เห็นคุณค่า, สำนึกคุณค่า, Syn. thank, welcome, be appreciative
contrite[ADJ] สำนึกผิด, See also: รู้สึกผิด, Syn. remorseful, ruthful, sorry
recognise[VT] สำนึก, Syn. perceive
recognize[VT] สำนึก, Syn. perceive
repent[VI] สำนึกผิด, See also: รู้สึกผิด, Syn. be penitent, be sorry
repent of[PHRV] เสียใจกับสิ่งที่ทำ, See also: สำนึกผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apperceive(แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend)
automatic(ออโทแมท'ทิค) adj. อัตโนมัติ,เกิดขึ้นอย่างอิสระ,เป็นกลไก,ไร้จิตสำนึก. -n. เครื่องมืออัตโนมัติ. -automaticity n., Syn. involuntary, spontaneous, reflex)
coconsciousnessn. จิตร่วมสำนึก
common sensen. สามัญสำนึก, See also: commonsensical adj. ดูcommon sense commonsensible adj. ดูcommon sense, Syn. judgment -Conf. commonsense
conscious(คอน'เชิส) adj. ซึ่งมีจิตสำนึก,มีสติ,มีเจตนา,พิชาน, Syn. sensible,aware
consciousness(คอน'เชิสเนส) n. ความมีสติ,ความมีจิตสำนึก,ความคิดและความรู้สึกรวมกัน,ภาวะจิต,ความตระหนัก, Syn. knowledge
contrite(คันไทรท',คอน'ไทรทฺ) adj. ซึ่งสำนึกผิด,ด้วยความเสียใจ., See also: contriteness n. ดูcontrite
contrition(คันทริช'เชิน) n .ความสำนึกผิด,ความเสียใจในความผิดที่กระทำไป,ความโศกเศร้า
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense,tort,violation
criminal(คริม'มะเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชญากรรม,เกี่ยวกับอาญา,มีความผิดทางอาญา,ไร้ความสำนึก,โง่ n. อาชญากร, Syn. culpable,disgraceful

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
COMMON common sense(n) สามัญสำนึก,ไหวพริบ
conscientious(adj) มีสติ,ระมัดระวัง,รอบคอบ,รู้สำนึก
conscious(adj) มีสติอยู่,ได้สติ,รู้สึกตัว,ซึ่งมีจิตสำนึก
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
contrite(adj) เสียใจ,โศกเศร้า,สำนึกผิด
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
convince(vt) ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้แน่ใจ,ทำให้เชื่อ,ทำให้สำนึก
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
良心[りょうしん, ryoushin] Thai: สำนึกที่ดี English: conscience

German-Thai: Longdo Dictionary
dankbar(adj) รู้สึกสำนึกในบุญคุณ, รู้สึกขอบคุณ เช่น Ich bin dafür sehr dankbar, was du für mich getan hast. ผมรู้สึกสำนึกในบุญคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำให้ผมนะครับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top