Search result for

สำนัก

(142 entries)
(0.175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำนัก-, *สำนัก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน (n phrase ) Office Equipment Usage
สำนักงาน6) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (n org ) Department of Disaster Prevention and Mitigation
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (org ) Thailand Research Fund (TRF)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (n name org uniq ) Provincial Industry Office
สำนักงานเทศบาล (org ) Municipal Office
สำนักงานเทศบาลตำบลSubdistrict-Municipal Office
สำนักงานเทศบาลนครCity-Municipal Office

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สนขสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (n ) National Office of Buddhism

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานอัยการพิเศษSpecial public prosecutor office

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนัก    [N] residence, See also: abode, Syn. ที่ทำการ, ที่อยู่อาศัย, Count unit: สำนัก
สำนัก    [N] school, See also: institute, academy, institution, college, Example: เพื่อนร่วมสำนักของท่านถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเส้นโลหิตสมองแตก, Count unit: สำนัก, Thai definition: ที่อยู่อาศัย, ที่ทำการ, แหล่งศึกษาอบรม
สำนักงาน    [N] office, Syn. ที่ทำการ, ที่ประกอบการ, Count unit: แห่ง
สำนักงาน    [N] office, See also: bureau, Syn. ออฟฟิศ, ที่ทำการ, Example: ปัญหาเช่นนี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสำนักงานของเรา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่สำหรับทำงานของเอกชน
สำนักข่าว    [N] news agency, See also: press agency, press association, information service, Example: ทุกสำนักข่าวเฝ้าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบว่ารัฐบาลของสหรัฐจะดำเนินการอย่างไร, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลหรือรายละเอียดของข่าวต่างๆ
สำนักสงฆ์    [N] house of priest, Count unit: แห่ง
สำนักสงฆ์    [N] temple without royal bound Buddhist stone (leave), Example: ชาวบ้านได้ร่วมกันมอบพื้นที่ป่าจำนวน 25,000 ไร่ให้เป็นที่ตั้งสำนักสงฆ์และเขตอภัยทาน, Count unit: สำนัก, Thai definition: วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา
สำนักพิมพ์    [N] press, Syn. สถานที่พิมพ์, Count unit: แห่ง
สำนักพิมพ์    [N] printing press, Example: ผมฝึกฝนตัวเอง โดยการติดต่องานหางานพิมพ์เข้าโรงพิมพ์ในสำนักพิมพ์ใหม่ที่ผมไปทำงานอยู่, Count unit: สำนักพิมพ์, Thai definition: ที่ทำการของผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์
สำนักงานสาขา    [N] branch office, See also: branch, Syn. สาขา, Count unit: แห่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สำนักน. ที่อยู่อาศัย เช่น อยู่สำนักวัดมหาธาตุ, ที่ทำการ เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักแหล่งศึกษาอบรม เช่น สำนักวิปัสสนาวัดปากน้ำ สำนักทิศาปาโมกข์.
สำนักก. อยู่ เช่น เวลานี้สำนักที่ไหน.
สำนักงานน. สถานที่ทำการของรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทห้างร้านเป็นต้น เช่น สำนักงานสลากกินแบ่ง สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน สำนักงานทนายความ.
สำนักงานวางทรัพย์น. สถานที่ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เอาเงินหรือทรัพย์ไปวางไว้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้.
สำนักพิมพ์น. สถานที่ดำเนินธุรกิจจัดพิมพ์และจำหน่ายตำราหรือหนังสือ สารคดี นวนิยาย เป็นต้น.
สำนักสงฆ์น. วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bureauสำนัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Cominformสำนักข่าวสารคอมมิวนิสต์ (รัสเซีย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rating bureauสำนักคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
boardสำนักงาน (คณะกรรมการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bureauสำนักงาน, สำนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee officeสำนักงานคณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Claims Bureauสำนักงานจัดการค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
employment agencyสำนักงานจัดหางาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registryสำนักงานทะเบียน, หอทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Land Registryสำนักงานทะเบียนที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
University pressสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Publisherสำนักพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Publisherสำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์ (Publisher) คือ ผู้ที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ รวมทั้งสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่จะตีพิมพ์ กำหนดแนวทางหนังสือที่จะพิมพ์ วางมาตรฐานการพิมพ์ของหนังสือ การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับตรวจอ่านต้นฉบับ กำหนดรูปเล่ม ราคา จำนวนพิมพ์ และอาจได้ลิขสิทธ์เป็นผู้พิมพ์จำหน่าย

ประเภทของสำนักพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สำนักพิมพ์ของเอกชน และ สำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ

1. สำนักพิมพ์ของเอกชน หมายถึง สำนักพิมพ์ที่มีเอกชนเป็นเจ้าของจัดดำเนินกิจการเพื่อธุรกิจการค้า สำนักพิมพ์บางแห่งอาจมีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง เช่น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง เป็นต้น สำนักพิมพ์ของเอกชน แบ่งออกเป็น

1.1 สำนักพิมพ์ทั่วไป หมายถึง สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือหลายประเภท หลายสาขาวิชา ส่วนมากเป็นสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ ตัวอย่างสำนักพิมพ์ทั่วไปในต่างประเทศ เช่น Doubleday, Harper and Row, Macmillan เป็นต้น ในประเทศไทย เช่น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง บริษัทนานมีบุ๊คส์ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น เป็นต้น

1.2 สำนักพิมพ์เฉพาะ หมายถึง สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือเฉพาะบางประเภท หรือเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ตำรา แบบเรียน หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ประวัติศาสตร์ และแผนที่ เป็นต้น ตัวอย่างสำนักพิมพ์เฉพาะสาขาวิชาหรือประเภทของหนังสือที่จัดพิมพ์ในต่างประเทศ เช่น Elsevier B.V. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. สำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน แถลงนโยบาย และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สิ่งพิมพ์เหล่านี้มีทั้งจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย หรือแจกจ่ายให้แก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือห้องสมุด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

2.1 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จัดพิมพ์ตำรา เอกสารประกอบการเรียน และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

2.2 สำนักพิมพ์ของหน่วยราชการ หน่วยราชการในกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น เช่น สถาบัน องค์การ และสมาคม

บรรณานุกรม

สำนักหอสมุดแห่งชาติ. (2553). คู่มือคัดเลือก จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนัก. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

University pressสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย (University press) เป็นสำนักพิมพ์ประเภทหนึ่ง จัดอยู่ในสำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จัดพิมพ์ตำรา เอกสารประกอบการเรียน และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย อาจจัดเป็นสำนักพิมพ์เฉพาะได้ แต่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมีลักษณะแตกต่างจากสำนักพิมพ์อื่น ดังนี้

1. จัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทางวิชาการในสาขาวิชาการต่าง ๆ กว้างขวางกว่าสำนักพิมพ์เฉพาะ

2. ส่วนมากได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย

3. ไม่ต้องเสียภาษี

4. ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อแสวงหาผลกำไร

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง เช่น

Cambridge University Press และ Oxford University Press ของอังกฤษ

Columbia University Press และ University of Chicago Press ของสหรัฐอเมริกา

ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยบางแห่งมีทั้งสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดจำหน่ายโดยเฉพาะ เช่น

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (ฝ่ายโรงพิมพ์)

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สำนักพิมพ์ และโรงพิมพ์ ใช้ชื่อเดียวกัน) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณานุกรม

สำนักหอสมุดแห่งชาติ. (2553). คู่มือคัดเลือก จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนัก. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Multilateral Investment Guarantee Agencyสำนักประกันการลงทุนพหุภาคี [เศรษฐศาสตร์]
National Science and Technology Development Agencyสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rejectionสำนักงานสิทธิบัตรปฏิเสธ ไม่ยอมรับคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Preliminary Examination สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด, สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด
เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ถึงความเหมาะสมและจัดทำรายงานสรุปออกมา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
The Office of the Securities and Exchange Commissionสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อปฏิบัติการใด ๆ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ [ตลาดทุน]
Accounting firmsสำนักงานทางการบัญชี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- In the outer office.- ในสำนักงานด้านนอกครับ The Great Dictator (1940)
I called the Weather Bureau this morning.ฉันเรียกว่าสำนักสภาพอากาศในเช้าวันนี้ 12 Angry Men (1957)
It's all right. I left the office at 8.30 and went straight home and to bed.มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด ผมออกจากสำนักงานที่ 8.30 และเดินตรงไปที่บ้านและไปที่เตียง 12 Angry Men (1957)
Headquartered in Paris.สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส The Ugly American (1963)
- Oh! Get me the home office.ได้รับฉันสำนักงานที่บ้าน Help! (1965)
The lower-middle and working classes receiving the King's Commission?ต่ำกว่าชนชั้นกลางและการ ทำงาน ขณะนี้ได้รับการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ชั้นเรียนเหล่านี้ไม่เหมือน เช่นเดิม How I Won the War (1967)
I want you to find Santino. Tell him to come to the office.ฉันต้องการให้คุณได้พบกับตือ บอกให้เขามาที่สำนักงาน The Godfather (1972)
We got him outside his office about an hour after we picked you up.เรามีเขาอยู่นอกสำนักงานของเขาประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เราเลือกคุณขึ้น The Godfather (1972)
My sister knew an official in the Controller's officeพี่สาว,น้องสาวของฉันที่รู้ official in สำนักงานของผู้ควบคุม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You can't be like this anymore once you reach Chong Yang Palace understand?เจ้าห้ามทำเช่นนี้อีกเมื่อเจ้าเข้าไปอยู่ในสำนักช้วนจิน เข้าใจมั้ย? Return of the Condor Heroes (1983)
Why do you need to send me to Chong Yang Palace?ทำไมท่านถึงอยากส่งข้าไปที่สำนักช้วนจินล่ะ? Return of the Condor Heroes (1983)
Do you know that Wang Chong Yang, the founder of Quan Zhen Sect has the best martial arts in the world?เจ้ารู้หรือไม่ปรมาจารย์เฮ้งเต้งเอี้ยง, ผู้ก่อตั้งสำนักช้วนจิน เป็นผู้มีวิทยายุทธสูงสุดในยุทธภพ? Return of the Condor Heroes (1983)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำนัก[n.] (samnak) EN: office ; bureau ; institute ; agency ; place ; house ; residence ; center   FR: bureau [m] ; agence [f] ; maison [f] ; lieu d'activité [m]
สำนัก[n.] (samnak) EN: school   FR: école [f]
สำนักข่าว[n. exp.] (samnak khāo) EN: news agency ; press agency   FR: agence de presse [f]
สำนักความคิด[n. exp.] (samnak khwām khit) EN: school of thought   FR: école de pensée [f]
สำนักงาน[n.] (samnakngān) EN: office ; bureau ; institute ; agency   FR: bureau [m] ; agence [f] ; office [m]
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท)[org] (Samnakngān Khanakammakān Pǿngkan Lae Prāpprām Kān Thutjarit Nai Phāk Rat) EN: Department of Special Investigation (DSI)   
สำนักงานจองตั๋ว[n. exp.] (samnakngān jøng tūa) EN: booking office   FR: bureau de location [m]
สำนักงานจัดหางาน[n. exp.] (samnakngān jathā ngān) EN: employment agency   FR: agence de l'emploi [f]
สำนักงานทนายความ[n. exp.] (samnakngān thanāikhwām) EN: law affice ; law firm   
สำนักงานท่องเที่ยว[n. exp.] (samnakngān thǿngthīo ) EN: tour operator   

English-Thai: Longdo Dictionary
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
swamp(vi slang) ท่วมท้นด้วยงาน (เป็นภาษาพูดในอเมริกา) เช่น Some offices will be swamped next week. อาทิตย์หน้าบางสำนักงานจะมีงานท่วมหัว
nstda(org) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
Reuters(n. name.) สำนักข่าว รอยเตอร์
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
DEA(n) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ปปส., S. Drug Enforcement Administration,
government accountability office(org ) สำนักงานบัญชีกลาง
colophon(n ) ข้อมูลทางบรรณานุกรม, ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbey    [N] วัด, See also: สำนักสงฆ์
agency    [N] สำนักงานตัวแทน, See also: หน่วยงานบริการ
authority    [N] ฝ่ายบริหาร, See also: สำนักงาน, เจ้าหน้าที่บริหาร
bureau    [N] สำนักงาน, See also: ทบวง, Syn. office
Bureau of the Crown Property    [N] สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Bureau of the Royal Household    [N] สำนักพระราชวัง
convent    [N] สำนักแม่ชี, Syn. cloister, nunnery
courthouse    [N] สำนักงานศาล, Syn. court
episcopate    [N] ตำแหน่งของสังฆนายก, See also: สำนักงานของสังฆนายก
FBI    [N] สำนักงานสืบสวนของสหรัฐอเมริกา, See also: เอฟบีไอ (คำย่อของ FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
almonry(แอล' เมินรี, อา' เมินรี) n. สำนักงานสงเคราะห์, สำนักงานแจกของสงเคราะห์
apostolate(อะพอส'ทะเลท) n. เกียรติยศหรือสำนักงานของ apostle. -apostolic (al) adj. -apostolicism n. (office of an aposte)
aulic(ออ'ลิค) adj. เกี่ยวกับราชสำนัก
automated officeสำนักงานอัตโนมัติหมายถึงสำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน เช่น การเก็บข้อมูล การพิมพ์เอกสาร ฯ บางทีใช้ office automation
building(บิล'ดิง) n. สิ่งก่อสร้าง,การก่อสร้างอาคาร,ตึก,สำนักงาน
bureau(บิว'โร) n. สำนักงาน,สำนักข่าว,สำนัก -pl. bureaus,bureaux -Conf.bureaux

English-Thai: Nontri Dictionary
chamber(n) ห้องนอน,ห้องพัก,ห้องโถง,สภา,สำนักงานทนายความ
convent(n) สำนักนางชี
court(n) ศาล,ลาน,สนาม,ราชสำนัก,พระราชฐาน,สภา,การเกี้ยว,การจับ
courthouse(n) ศาลากลาง,สำนักงานศาล
divan(n) ราชสำนัก,ห้องรับแขกใหญ่,ห้องประชุม,เก้าอี้นวม
headquarters(n) กองบัญชาการ,สำนักงานใหญ่,ค่ายแม่ทัพ
hermitage(n) สำนักฤาษี,การถือสันโดษ,การจำศีล
house(n) บ้าน,ที่พัก,สำนัก,สถานที่,ครอบครัว,รัฐสภา
household(n) สมาชิกในบ้าน,ครอบครัว,บ้านช่อง,ราชสำนัก
mayoralty(n) ตำแหน่งนายกเทศมนตรี,สำนักนายกเทศมนตรี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bureau of Woman and Children Anti-traffickingสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
Electronic Government Agency (Public Organization) (abbrev ) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
FCOสำนักงานต่างประเทศและเครือจักรภพ
googleplexสำนักงานใหญ่ของบริษัท Google, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, United States
Immigration Bureau (n ) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
Imperial Household Agency (org ) สำนักพระราชวังหลวง เป็นฝ่ายบริหารจัดการส่วนราชวงศ์ญี่ปุ่น
PIPFBสำนักงานบริหารระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
Public Infrastructure Project Financing Bureau (n ) สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
United Nations Secretariat (org ) สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ
สบทร (n name org uniq ) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร) ภายใต้การกำกับของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
See also: R. GITS

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
事務所[じむしょ, jimusho] (n) สำนักงาน
宮内庁[くないちょう, kunaichou] (n) สำนักพระราชวัง
支部[しぶ, shibu] (n) สำนักงานย่อย, สาขาย่อย, See also: A. 本部,
本部[ほんぶ, honbu] (n) สำนักงานใหญ่
気象庁[きしょうちょう, kishouchou] (n) สำนักงานอุตุนิยมวิทยา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
置屋[おきや, ] (n) สำนักเกอิชา
警視庁[けいしちょう, ] (n) สำนักงานตำรวจนครบาล , See also: R. 警察
農地[のうち, ] สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[のうち, ] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[のうち, ] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
入国管理局[にゅうこくかんりきょく, ] (n) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กองตรวจคนเข้าเมือง
出張所[しゅっちょうじょ, ] (n ) สำนักงานสาขา
事身所[じみしょ, jimisho, ] (n ) สำนักงาน
駐在事務所[ちゅうざいじむしょ, ] (n ) สำนักงานผู้แทน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本局[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office
発行所[はっこうしょ, hakkousho] Thai: สำนักพิมพ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Amt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยงาน, สำนักงานของรัฐ
Tschüß!(phrase) ลาก่อน, บ๊ายบาย (ข้อแตกต่างจาก Auf Wiedersehen! คือ Tschüß! สามารถใช้พูดได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นสู่เพื่อน, คนสนิทหรือคนที่ทำงานที่เจอกันเกือบทุกวัน, หรือตามร้านค้าสำนักงาน), See also: S. Ciao!, Auf Wiedersehen!,
Büro(n) |das, pl. Büros| สำนักงาน, ห้องทำงานในตึกสำนักงานหรือสถาบันหนึ่งๆ
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| สำนักงานทะเบียนราษฎร์(ทั่วไปตั้งอยู่ที่ทำการเมือง)
Filiale(n) |die, pl. Filialen| สำนักงานสาขา เช่น Eine neue Filiale unserer Bank liegt am Hauptbahnhof. สำนักงานสาขาใหม่ของธนาคารเราอยู่ติดกับสถานีรถไฟ
Staatsanwaltschaft(n) |die, pl. Staatsanwaltschaften| สำนักงานอัยการของรัฐ

French-Thai: Longdo Dictionary
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top