Search result for

สำคัญมาก

(33 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำคัญมาก-, *สำคัญมาก*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Were more important than her children.สำคัญมากกว่าลูกๆของเธอ Chuck in Real Life (2008)
It's important.มันสำคัญมากนะ There Might be Blood (2008)
You know, friends are important.เพื่อนสำคัญมาก Not Cancer (2008)
Your friendship matters more to me than this patient.มิตรภาพของนายสำคัญมากกว่าคนไข้คนนี้ Dying Changes Everything (2008)
Very important cargo.สินค้าที่สำคัญมาก Pilot (2008)
This time of ours is really important to me.เวลาของเราสองคนสำคัญมากสำหรับฉันนะ Akai ito (2008)
Rodia is very important to the Republic, and of course I'd come to help you.โรเดียนั้นสำคัญมากต่อสาธารณรัฐ ด้วยเหตุนี้ ข้าจึงได้มาช่วยท่าน Bombad Jedi (2008)
It's very important.เรื่องสำคัญมาก The Bank Job (2008)
I'm fine. Just go.โอ เอ่อ เราคอยได้ มันสำคัญมาก The Eye (2008)
-This summit is too important.-การประชุมสุดยอดนี่สำคัญมาก Vantage Point (2008)
Eric, it's really important that we mean to revisit your experience.อ๊ริค,มันสำคัญมากนะที่เราต้อง ทบทวนเหตุการณ์กันอีกครั้ง Passengers (2008)
It's very important, I wouldn't come here like this if it wasn't.สำคัญมาก ไมอยางนันพอคงไมมาในสภาพนี Rambo (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำคัญมาก[adj.] (samkhan māk) EN: very important ; vital ; crucial   FR: très important ; primordial ; capital ; vital ; crucial

English-Thai: Longdo Dictionary
a big cheese(slang) เป็นสำนวนแปลว่า คนที่สำคัญมาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bread-and-butter[ADJ] สำคัญมาก, See also: เป็นพื้นฐาน
crucial[ADJ] สำคัญมาก, Syn. importance, decisive, critical
major[ADJ] สำคัญมาก, Syn. important, crucial, Ant. minor
portentous[ADJ] สำคัญมาก, Syn. extraordinary, significant
principal[ADJ] สำคัญมากกว่าอย่างอื่น, See also: เป็นส่วนใหญ่, Syn. first, foremost, highest, Ant. unimportant
vital[ADJ] สำคัญมาก, Syn. essential, crucial, needed, Ant. throwaway, unnecessary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capital(แคพ'พิเทิล) n. เมืองหลวง,ตัวเขียนใหญ่,ทุน,พวกนายทุน,หัวเสา,ยอดเสา adj. เกี่ยวกับทุน,สำคัญมาก,พื้นฐาน,เกี่ยวกับเมืองหลวง,เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต,มีโทษถึงตาย -Conf. capitol
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
gospel(กอส'เพิล) n.,adj. คำสั่งสอนหรือเรื่องราวของพระเยซูคริสต์,ลัทธิหรือความเชื่อที่มีความสำคัญมาก.
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.
grand-Pref. "ยิ่งใหญ่,มหึมา,สำคัญมาก"
heavy(เฮฟ'วี) adj. หนัก,ขนาดหนัก,ใหญ่มาก,เพียบ,หนา,ดก,อุ้ยอ้าย,จำนวนมาก,มาก,สำคัญมาก,ลึกซึ้ง,รุนแรง (พายุ) ,เป็นภาระมาก,ดีมาก
magnate(แมก'เนท) n. ผู้มีอิทธิพลมาก,ผู้มีความสำคัญมาก,นักธุรกิจที่มีอิทธิพลมาก., See also: magnateship n.
momentous(โมเมน'เทิส) adj. มีความหมายสำคัญมาก,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,ร้ายแรง,เอาจริงเอาจัง, See also: momentousness n., Syn. far-reaching
much(มัชฺ) n. จำนวนมาก,ปริมาณที่มาก,สิ่งที่สำคัญมาก adj. มาก,หลาย,ใหญ่,นัก,ไม่น้อย adv. อย่างมาก,อย่างใหญ่,เกือบจะ,โดยประมาณ, Syn. great ###A. little

English-Thai: Nontri Dictionary
crucial(adj) สำคัญมาก,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,ถึงพริกถึงขิง,รุนแรง,ร้ายแรง
precious(adj) ล้ำค่า,เป็นที่รัก,มีค่ามาก,สำคัญมาก,อย่างยิ่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
spießig(adj) เป็นคำขยายคนที่ชอบทำตัวเป็นนักอนุรักษ์นิยมหรือคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นสำคัญมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top