Search result for

สาร

(150 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาร-, *สาร*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
กรมสารบัญทหารบก (n ) Adjutant Generals Department
ปลอดสารพิษnontoxic
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (n phrase ) English for Business Communication
สารชีวภาพ (n ) Biochemical
สาระแหน่ (n ) Lemon balm
ส่งเอกสารไปแล้ว (vt ) ส่งเอกสารไปแล้ว

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
metadata[สาน ระ ลัก] (n ) สารลักษณ์, ลักษณะที่อธิบายถึง ข้อมูล(สาร) ที่มี

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - กระเหรี่ยง (KAR) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถังเปล่าใส่สารเคมี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาร[N] festival, See also: religious festival at the tenth lunar month, Example: วัดยังมีความสำคัญเป็นสถานที่สำหรับชุมชนกันในวันเทศกาลตรุษสารท, Thai definition: เทศกาลทำบุญในวันสิ้นเดือน 10
สารถี[N] driver, See also: rider, Syn. คนขับรถ, Example: เขาเป็นสารถีคู่ใจของนายพันมาช้านาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับพาหนะให้เคลื่อนที่ไป
สารบบ[N] table of contents, See also: content, Syn. สารบับ, สารบัญ, สารบาญ, Example: คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นสารบบ, Thai definition: คำบอกเรื่อง, บัญชีเรื่อง
สารคดี[N] non-fiction, Ant. บันเทิงคดี, Count unit: เรื่อง
สารคดี[N] feature, See also: documentary, Example: กำแพงลมเป็นงานเขียนกึ่งสารคดีกึ่งเรื่องสั้นอีกเล่มหนึ่งที่ทำให้คนอ่านหลายคนชื่นชอบ, Thai definition: เรื่องที่เขียนขึ้นจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ
สารตรา[N] official document, Example: เขาเป็นผู้นำสารตราไปประกาศยังหัวเมืองต่างๆ, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือราชการที่เชิญพระบรมราชโองการซึ่งประทับตราใหญ่, Notes: (กฎหมาย)
สารทิศ[ADV] everywhere, See also: all directions, all sides, Syn. ทุกที่, Example: ในงานศพของเขาผู้คนหลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศ, Thai definition: ทั่วทุกทิศ, ทุกทิศทุกทาง
สารบัญ[N] table of contents, See also: content, index, Syn. สารบาญ, Example: การหาเรื่องที่ตนต้องการอ่านด้วยวิธีที่เร็วที่สุดคือเปิดดูที่สารบัญ, Thai definition: รายชื่อเรื่อง, บัญชีเรื่องต่างๆ
สารบาญ[N] table of contents, See also: content, Syn. สารบัญ, Example: รายงานวิชาการต้องมีสารบาญเสมอ เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่าน, Thai definition: รายชื่อเรื่อง, บัญชีเรื่องต่างๆ
สารพัด[ADJ] various, See also: assorted, Syn. สารพัน, สารพัดสารพัน, Example: ปัจจุบันเรามีการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ากับงานสารพัดชนิด, Thai definition: ทั้งหมดทั้งปวง, ทุกสิ่งทุกอย่าง, ที่มีหลากหลาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาร ๑, สาร- ๑(สาน, สาระ-) น. แก่น, เนื้อแท้, มักใช้เข้าคู่กับคำ แก่น เป็น แก่นสาร
สาร ๑, สาร- ๑ข้อความ, ถ้อยคำ, เรื่องราว, เช่น กล่าวสาร สื่อสาร, หนังสือ เช่น นิตยสาร วารสาร, จดหมาย เช่น เขียนสาร สารของนายกรัฐมนตรีถึงเยาวชน.
สาร(สาน) น. สิ่งที่มีองค์ประกอบเป็นอย่างเดียวกัน มีสมบัติเฉพาะของตนเอง และไม่สามารถใช้วิธีกลใด ๆ มาแบ่งแยกให้เป็นส่วนอื่นที่มีองค์ประกอบและสมบัติแตกต่างออกไปได้
สารเรียกธาตุจำพวกหนึ่งและธาตุที่เข้าแทรกในต้นไม้ว่า สาร.
สารน. ช้างใหญ่ ใช้ว่า ช้างสาร.
สารน. ข้าวที่สีหรือตำเอาเปลือกออกแล้ว เรียกว่า ข้าวสาร.
สาร- ๒(สาระ-) คำประกอบหน้าคำ แปลว่า ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทุก, เช่น สารทิศ ว่า ทุกทิศ, สารทุกข์ ว่า ทุกข์ทั้งหมด, สารเลว ว่า เลวทั้งสิ้น.
สารกรม, สารกรมธรรม์(สานกฺรม, สานกฺรมมะ-) ดู กรมธรรม์.
สารคดี(สาระ-) น. เรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ เช่น สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวประวัติ.
สารตรา(สาน-) น. หนังสือราชการที่เชิญพระบรมราชโองการซึ่งประทับตราใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
messageสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
messageสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
messageสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substanceสาร [มีความหมายเหมือนกับ medium ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
messageสาร, สาสน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, vascular; stimulant, vasomotorสารกระตุ้นศูนย์ควบคุมหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, vasomotor; stimulant, vascularสารกระตุ้นศูนย์ควบคุมหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasomotor stimulant; stimulant, vascularสารกระตุ้นศูนย์ควบคุมหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vascular stimulant; stimulant, vasomotorสารกระตุ้นศูนย์ควบคุมหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, cardiac; cardiantสารกระตุ้นหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encyclopediaสารานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstractสาระสังเขป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information scienceสารสนเทศศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Informationสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of illustrationสารบัญภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of contentสารบัญ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Informative abstractสาระสังเขปให้ความรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Encyclopediaสารานุกรม
คำว่า “สารานุกรม” เป็นคำสมาสจากคำ “สาร” และ “อนุกรม” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้นิยามของคำ “สาร” [สาน,สาระ] (น) หมายถึง แก่น, เนื้อแท้ มักใช้เข้าคู่กับคำ แก่น เป็นแก่นสาระ; ข้อความ, ถ้อยคำ, เรื่องราว “อนุกรม” (น) หมายถึง ลำดับ, ระเบียบ, ชั้น, เช่น โดย อนุกรม, นิยมใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส เช่น พจนานุกรม ปทานุกรม นามานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม เมื่อนำคำมาสมาสเป็นคำเดียวคือ “สารานุกรม” (น) หนังสือที่รวบรวมความรู้ทุกแขนงหรือเฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ง มักเรียงตามลำดับอักษร [1]

ดังนั้นอาจกล่าวโดยรวมได้ว่า สารานุกรมเป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องราว ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวาง และให้ความรู้ทั่วๆ ไป เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชานั้นๆ ข้อมูลที่นำเสนอจะอยู่ในรูปบทความ เรียบเรียงตามลำดับอักษรของชื่อเรื่องหรือหัวเรื่องหรือกลุ่มเนื้อหา และมีดัชนีช่วยในการค้นเนื้อหา หนังสือสารานุกรมมีทั้งชนิดเล่มเดียวจบ และเป็นชุดหมายเล่มจบ

ความสำคัญของหนังสือสารานุกรม [2]

1. หนังสือสารานุกรมเป็นหนังสือซึ่งรวมวิชาความรู้ และเรื่องราวต่างๆ ที่มนุษย์เรียนรู้และได้คิดสร้างสรรค์ไว้ทั้งหมดจึงนับเป็นคลังทรัพย์สินทางปัญญาที่บริบูรณ์ในตัวเอง เปิดโอกาสให้ผู้ใฝ่รู้สามารถอ่านเพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ทุกเวลาตามความสามารถของตน เหมือนห้องสมุดขนาดเล็กที่เคลื่อนย้ายได้ตามผู้เป็นเจ้าของความรู้ในหนังสือสารานุกรมที่สร้างขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะทันสมัยที่สุดสำหรับยุคนั้นๆ

2. มีส่วนในการสร้างและพัฒนาวิธีการจัดระบบความรู้ต่างๆ มีการจัดหมวดหมู่ความรู้ เรียงลำดับความสำคัญของความรู้ ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ การสร้างคำแทนเนื้อเรื่อง และการเลือกคำสำคัญที่มีอยู่ในเรื่องแต่ละเรื่องมาจัดทำเป็นดัชนีค้นเรื่อง ท้ายเล่มหรือในเล่มสุดท้ายของชุดทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาเรื่องที่ต้องการ วิธีการเหล่านี้เป็นต้นเค้าส่วนหนึ่งของวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน

ประเภทของสารานุกรม สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1. สารานุกรมทั่วไป (General encyclopedia) คือ สารานุกรมที่มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมทุกสาขาวิชา ใช้ค้นหาเรื่องทั่วไป โดยมีการจัดทำโดยแบ่งกลุ่มกลุ่มผู้อ่านได้แก่สารานุกรมสำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก เช่น

สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2498-ปัจจุบัน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2526-ปัจจุบัน.

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2548-ปัจจุบัน

The Encyclopedia American. New York : American, [c1971].

2. สารานุกรมเฉพาะวิชา (Subject encyclopedia) คือ สารานุกรมที่ให้ความรู้ข้อเท็จจริงเฉพาะสาขาวิชาหนึ่งๆ อย่างลึกซึ่งกว้างขวางกว่าคำอธิบายในเรื่องเดียวกันในสารานุกรมทั่วไป เช่น

สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2535. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535.

เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์, บรรณาธิการ. สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับพุทธศักราช 2552. กรุงเทพฯ : สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (อีซีทีไอ), 2552.

Hunt, William Dudley. Encyclopedia of American architecture. New York : McGraw-Hill, 1980.

สารานุกรมที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ สารานุกรมบริเตนนิกา Encyclopedia Britannica สารานุกรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีการตีพิมพ์ฉบับแรกในภาษาอังกฤษในช่วงปี พ.ศ. 2311-2314 (ค.ศ. 1768–1771) ในเมืองเอดินบะระ สกอตแลนด์ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการตีพิมพ์และจำหน่ายในฉบับซีดี [3]

ภาพตัวอย่างสารานุกรม

<b>สาร</b>านุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการ<b>สาร</b>านุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้<b>สาร</b>านุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

<b>สาร</b>บัญดัชนีเพื่อช่วยในการค้นหา

แหล่งข้อมูล

[1] ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546.

[2] แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. “สารานุกรม.” สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 12 Z2531) : 67-68.

[3] http://th.wikipedia.org/wiki/สารานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Indicative abstractสาระสังเขปชี้แนะ
Indicative abstracts หรือ descriptive abstracts = สาระสังเขปประเภทพรรณนา หมายถึง สาระสังเขปที่เขียนอย่างสั้นๆ เพื่อแนะนำผู้อ่านให้ทราบถึงบทความที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าต้องการอ่านจากต้นฉบับหรือไม่

ตัวอย่าง สาระสังเขปประเภทชี้แนะ

เอกสารฉบับนี้รายงานรายละเอียดของการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค เรื่อง โครงสร้างและวิธีนวัตกรรมสู่ประชากรศึกษา ซึ่งจัดโดยองค์การยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม ค.ศ. 1979 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน จาก 12 ประเภทในเอเชียและแปซิฟิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ประเทศที่มีโครงการประชากรศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเพื่อช่วยให้ประเทศที่เริ่มมีประชากรศึกษา สัมมนาทางโครงสร้างทางเลือกด้านต่างๆ ของโครงการประชากรศึกษา ส่วนแรกของรายงานเป็นบทปริทัศน์และบทวิเคราะห์ของโครงสร้างและวิธีการนวัตกรรมที่แต่ละประเทศใช้อยู่ ตลอดจนข้อเสนอแนะของจตัวแบบและยุทธวิธีที่แต่ละประเทศสามารถนำไปใช้ได้ ส่วนที่สองของรายงานเป็นรายงานเฉพาะประเทศ และส่วนที่สาม เป็นภาคผนวก

รายการอ้างอิง

กุลธิดา บุญอิต. "การทำสาระสังเขป" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 12-15 การวิเคราะห์สารสนเทศฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Table of contentสารบัญ, สารบาญ
หน้าสารบัญ (table of contents)

การนำหัวข้อต่างๆ ในเนื้อเรื่อง มาจัดเรียงลำดับตั้งแต่หัวข้อแรก จนถึงหัวข้อสุดท้ายและกำกับด้วยเลขหน้าที่หัวข้อนั้นๆ ปรากฏอยู่ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาเนื้อเรื่อง ที่ต้องการอ่านในตัวเล่มได้รวดเร็วขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shit!สารเลว! No Regret (2006)
Dribble?ไร้สาระ Burn After Reading (2008)
It's ridiculous. You're funny...มันไร้สาระน่ะ/ คุณนี่ตลกจัง New Haven Can Wait (2008)
A weekend curfew of 1:00 a.M. Is that eastern or pacific?วันเสาร์อาทิตย์ ห้ามกลับบ้านหลังตี 1 Chuck in Real Life (2008)
Poor Chuck. What is life without a friend to share it?ชัคที่น่าสงสาร ชีวิตที่ขาดเพื่อนมันเป็นยังไง Chuck in Real Life (2008)
Pursuing vanessa is beneath us both.สืบเรื่อง เวเนซซ่า มันไร้สาระสำหรับเราสองคน Chuck in Real Life (2008)
Poor chuck bass.ชัค แบส ผู้น่าสงสาร Chuck in Real Life (2008)
Blair loves chuck. she's just been too scared to admit it.แบลร์รักชัค เธอเพิ่งจะสารภาพมัน Pret-a-Poor-J (2008)
Hope you're coming? Well, I'm all for company on a saturday night,ฉันต้องทำงานของบริษัท คืนวันเสาร์ There Might be Blood (2008)
Poor jenny--all that glamour almost led to the slammer.โธ่ ๆเจนนี่ที่น่าสงสาร--ความเย้ายวนใจทั้งหมดเกือบทำต้องเข้าซังเต There Might be Blood (2008)
So, uh, I was thinking you, me, assorted breakfast pastries.เอ่อ ผมกำลังคิดถึงคุณอยู่เลย ถึงสารพัดอาหารเช้า There Might be Blood (2008)
Why don't you send them message by carrier pigeon?ทำไมไม่ส่งสารโดยนกพิราบล่ะ? Odyssey (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาร[n.] (sān) EN: substance ; matter ; material   FR: matière [f] ; substance [f] ; produit [m]
สาร[n.] (sān) EN: message ; letter ; writing ; document   FR: message [m] ; missive [f] ; écrit [m] ; lettre [f] ; pli [m] ; document [m]
สาร-[pref.] (sāra-) EN: [ all, various]   FR: [tous/toutes]
สารกรมธรรม์[n.] (sānkrommathan) EN: contract of voluntary slavery   
สารกันบูด[n.] (sānkanbūt) EN: preservative   
สารกึ่งตัวนำ[n.] (sān keung tūanam) EN: semiconductor   FR: semi-conducteur [m]
สารขัดถู[n. exp.] (sān khatthū) EN: abrasive   FR: abrasif [m]
สารคดี[n.] (sārakhadī) EN: feature ; feature article ; feature story ; documentary ; non-fiction ; feature section of a newspaper ; article ; factual account   FR: documentaire [m] ; chronique [f] ; fait [m]
สารคดีชีวประวัติ[n. exp.] (sārakhadī chīwaprawat) EN: biography   
สารชีวโมเลกุล[n.] (sān chīwamōlēkun) EN: biomolecule   

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, dry cell
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Half Duplex, Simplex
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abrasive[N] สารขัด, See also: ผงขัด, Syn. polisher, grinder
admit[VT] สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด
admit[VI] สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด
adsorbate[N] สารที่ถูกดูดซับ
aether[N] สารอีเทอร์, See also: สารอีเทอร์ที่ใช้เป็นตัวละลาย มีกลิ่นหอม, Syn. ether
agent[N] ตัวกระทำ, See also: สารที่ส่งผล, สารที่ทำให้เกิดปฏิกริยาเคมี
agglutinant[N] สารทำให้ติดกัน
alcohol[N] แอลกอฮอล์, See also: สารชนิดหนึ่งไม่มีสี ติดไฟได้, Syn. ethyl alcohol
alkali[N] ด่าง, See also: สารชนิดหนึ่งมีฤทธิ์เป็นด่าง
allergen[N] สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
abradant(อะเบรด' ดันท) n. สารขัดถู
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
acesodyneสารบรรเทาความปวด
acetal(แอส' ซิทัล) n. สารประกอบแอลกอฮอลกับ aldehyde

English-Thai: Nontri Dictionary
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
airliner(n) เครื่องบินโดยสาร
alum(n) สารส้ม
ammonia(n) สารแอมโมเนีย
archives(n) เอกสารสำคัญ,บันทึกสำคัญ,ห้องเก็บเอกสาร
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ
arsenic(n) สารหนู
avow(vt) รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abstract of titleสารบัญจดทะเบียนและนิติกรรม (ศัพท์กฎหมายที่ดิน)
ammonia ated mercury (name) สารปรอทแอมโมเนีย
amphipathic[แอมฟิพาติก] (n) สารที่มีทั้งส่วนที่ชอบน้ำและไม่ชอบในโมเลกุลเดียวกัน
antioxidant (n ) สารต้านอนุมูลอิสระ(วิทย์.)
artificial sweetener (phrase ) สารให้ความหวานเทียม
carcinogen (n ) สารก่อมะเร็ง
Cr vl (abbrev ) สารเฮ็กซาวาเลนต์ โครเมียม
See also: S. Hexavalent Chromium,
cytokine (n ) สารน้ำ
Dessicant (n ) สารดูดความชื้น
Erythropoietinสารที่ควบคุมการผลิตของเซลล์เม็ดเลือดแดง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
工作員[こうさくいん, kousakuin] (n) สารลับ, จารชน
砒素[ひそ, hiso] (n) สารหนู [ヒ素] ก็นิยมเขียน
臭化物[しゅうかぶつ, shuukabutsu] (n) สารประกอบโบรมีน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
界面活性剤[かいめんかっせいざい, kaimenkasseizai] (n) สารลดความตึงผิว
炭化物[たんかぶつ, tankabutsu] (n) สารประกอบคาร์บอน
冷媒[れいばい, reibai] (n) สารทำความเย็น
エキス[えきす, ekisu] (n) สารสกัด (จากพืช ฯลฯ)
冷楳[rei bai] (n) สารทำความเย็น
無機化合物[むきかごうぶつ, mukikagoubutsu] สารประกอบอนินทรีย์
百科[ひゃっか, hyakka] (n) สารานุกรม
添加物[てんかぶつ, tenkabutsu] (n ) สารผสมอาหาร
塩化[えんか, enka] (n ) สารคลอไรด์
ろう材[ろうざい, rouzai] สารเชื่อมโลหะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
目次[もくじ, mokuji] Thai: สารบัญ English: table of contents

German-Thai: Longdo Dictionary
Mittel(n) |das, pl. Mittel| สารทางเคมี
Samstag(n) |der| วันเสาร
sich erbarmen(vi) |sich erbarmte, hat sich erbarmt| เมตตา สงสาร เห็นใจ
Nachricht(n) |die, pl. Nachrichten| ข้อความข่าวสาร
Tasche(n) |die, pl. Taschen| กระเป๋า เช่น Aktentasche กระเป๋าเอกสารหรือกระเป๋าทำงาน
Bescheid(n) |der, pl. Bescheide| ข่าวสารคำตอบจากทางการ เช่น Steuerbescheid
Ordner(n) |der, pl. Ordner| ที่เก็บเอกสาร
Ordner(n) |der, pl. Ordner| แฟ้มใส่เอกสารที่มีห่วงยึด
Quatsch!(n) เหลวไหล! ไร้สาร
Blödsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, งี่เง่า, See also: der Schwachsinn

French-Thai: Longdo Dictionary
aller et retour(n) |m| ตั๋วโดยสารขาไป-กลับ เช่น trois allers (et) retours pour Reims ตั๋วไปกลับสำหรับเมืองราสสามที่
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, See also: S. petit part,
samedi(n) |m| วันเสาร
hebdomadaire(n) |m| หนังสือหรือนิตยสารรายสัปดาห์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top