Search result for

สามัญ

(74 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สามัญ-, *สามัญ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สามัญลักษณ์ (n ) common traits
See also: S. ลักษณะที่มีอยู่ร่วมกัน, A. ลักษณะเฉพาะ, เอกลักษณ์,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัญ[ADJ] ordinary, See also: common, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Ant. วิสามัญ
สามัญ[ADJ] common, See also: ordinary, normal, usual, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Ant. พิเศษ, Example: บุคคลสามัญย่อมไม่อาจจะระลึกรู้ถึงอดีตชาติของตนได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สามัญชน[N] commoner, See also: commonalty, common people, Syn. คนธรรมดา, Ant. เชื้อพระวงศ์
สามัญชน[N] ordinary people, See also: folk, commoner, people, common people, Syn. คนธรรมดา, Example: คนที่เป็นทั้งสามัญชนย่อมสามารถเป็นอัจฉริยบุคคลพร้อมๆ กันไปด้วย ถ้าปฏิบัติได้ดังถ้อยคำที่กล่าวไว้, Thai definition: คนที่ไม่ใช่เจ้านาย
สามัญนาม[N] common noun, Syn. สามานยนาม, คำสามานยนาม, คำสามมัญนาม, Ant. วิสามานยนาม, Count unit: คำ, Thai definition: คำนามที่เป็นชื่อทั่วไปของคน สัตว์ และสิ่งของ
สามัญศึกษา[N] elementary education, See also: general education, Ant. วิสามัญศึกษา, Example: ในระบบการศึกษานั้น จะมีแต่ระบบสามัญศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีวิสามัญศึกษาสอนวิชากสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการด้วย, Thai definition: การเรียนวิชาทั่วไป
สามัญสำนึก[N] common sense, Syn. สำนึก, Example: หากจะถามหาสามัญสำนึกจากโจรพวกนี้คงไม่ปรากฏในจิตใจของพวกมัน, Thai definition: ความรู้สึกธรรมดาๆ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ไม่ใช่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนโดยตรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สามัญ(สามัน) ว. ปรกติ, ธรรมดา, เช่น ชนชั้นสามัญ คนสามัญ.
สามัญ- ๑(สามันยะ-) น. ความเป็นสมณะ เช่น สามัญผล.
สามัญชนน. คนธรรมดาที่มิใช่เจ้า.
สามัญสำนึกน. ความสำนึกหรือความเฉลียวใจที่คนปรกติธรรมดาทั่วไปควรจะต้องรู้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำสั่งสอน เช่น ทำอะไรให้มีสามัญสำนึกเสียบ้างว่าอะไรควรอะไรไม่ควร.
พล, พล-สามัญ, ธรรมดา ๆ, พื้น ๆ, เช่น ของพล ๆ
เลวสามัญ เช่น ทหารเลว ไพร่เลว
หญ้าแพรกสามัญชน ในความว่า ช้างสารชนกัน หญ้าแพรกก็แหลกลาญ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ordinaryสามัญ, ปรกติ, ธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commonสามัญ, ร่วมกัน, ทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
generalizationสามัญการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
laymanสามัญชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
man in the streetสามัญชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, my god, you're right.สามัญสำนึก โอ้.. พระเจ้า.. Joy (2008)
He'll crash. He'll lose consciousness.เขาถูกทำร้าย เขาเสียสามัญสำนึก The Itch (2008)
Makes a lot of sense.มีสามัญสำนึกมากเลยนะ Last Resort (2008)
There cannot be one rule for me and one for all the rest.ท่านไม่อาจเลือกปฏิบัติกับข้าต่างจากสามัญชนได้หรอก Excalibur (2008)
I've seen the hearts of men while painting the commonersที่ซึ่งข้าเห็นถึงความบริสุทธิ์ ในหัวใจของคนชั้นสามัญชน Portrait of a Beauty (2008)
You are a court painter who knows the morals and laws of paintingจิตรกรราชสำนักอย่างเจ้าควรมี สามัญสำนึกและอยู่ภายใต้กฎระเบียบ Portrait of a Beauty (2008)
Commoners are not supposed to dab in arts?คนธรรมดาสามัญไม่สมควรมาเกี่ยวข้องกับศิลปะรึ? Beethoven Virus (2008)
The internals, wiring and switches all custom-made, lined with a common conductor.เดินสายภายในกับสวิทช์... ...สร้างตามแบบเรียงรายกัน ด้วยสื่อไฟฟ้าสามัญ The Lazarus Project (2008)
/He was master of millions, /but like the lowliest peasant, /he could not stop growing old.แต่ก็เฉกเช่นปุถุชนสามัญ ที่มิอาจยับยั้งความชรา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
"If he is awakened, all mortals should despair."หากพระองค์ฟื้นคืนชนม์ เหล่าคนสามัญจักลำเค็ญ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/And then the crowd went nuts.แต่ซ่อมมาเยอะเป็นแค่สามัญชน Bedtime Stories (2008)
Sorry, but... I'll take the governmental power.ทั้งท่านฮิเดโยชิและท่านมิทซึนาริ ต่างก็เกิดจากสามัญชน Goemon (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สามัญ[adj.] (sāman) EN: regular ; common ; ordinary ; normal ; usual   FR: ordinaire, commun ; normal
สามัญชน[n.] (sāmanchon) EN: ordinary people ; folk ; commoner ; people ; common people ; the ordinary man ; the common man ; the man in the street   FR: gens ordinaires [fpl]
สามัญนาม[n.] (sāmanyanām) EN: common noun   FR: nom commun [m]
สามัญศึกษา[n.] (sāmanseuksā) EN: elementary education ; general education ; grade school education   
สามัญสำนึก[n.] (sāmansamneuk) EN: common sense   FR: bon sens [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
General Assembly(phrase) การประชุมสามัญ
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, R. partnership, limited partnership
vine(n) เดิมทีแปลว่าต้นองุ่น แต่ในปัจจุบัน(โดยเฉพาะภาษาอเมริกัน)ความหมายสามัญได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น ไม้ที่มีเถา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองุ่นเสมอไป, R. grapevine
XEROX(n name uniq ) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conventional[ADJ] ธรรมดา, See also: สามัญ
everyday[ADJ] ไม่น่าสนใจ, See also: สามัญ, ธรรมดา, Syn. commonplace, normal, ordinary
grassroots[N] สามัญชน, See also: ประชาชน, คนธรรมดา
horse sense[N] สามัญสำนึก (คำไม่เป็นทางการป, Syn. common sense
horse sense[IDM] สามัญสำนึก, See also: ความสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างสมเหตุผล / เป็นไปได้
lowly[ADJ] ธรรมดา, See also: สามัญ, Syn. commonplace, ordinary
mediocrity[N] ความธรรมดา, See also: สามัญ, Syn. commonplaceness
plebeian[N] สามัญชน, Syn. pleb
plebs[N] สามัญชน, See also: ประชาชน, คนทั่วไป
rabble[N] สามัญชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clamjamfry(แคลมแจม'ฟรี) n. ฝูงชน,สามัญชน,การพูดที่ไม่จริงใจ
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n., See also: commons n.,pl. คนสามัญ,สมาชิกสภาล่าง,ห้องอาหารขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย), Syn. habitual,ordinary,usual -Conf. mutu
common mann. สามัญชน,คนสามัญ
common sensen. สามัญสำนึก, See also: commonsensical adj. ดูcommon sense commonsensible adj. ดูcommon sense, Syn. judgment -Conf. commonsense
commonalty(คอม'มะแนลที) n. สามัญชน,คนสามัญ,ประชาชน,หมู่คณะ, Syn. commonality
commoner(คอม'มะเนอะ) n. สามัญชน,สมาชิกสภาล่าง,นักศึกษา (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด) ที่ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา,ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม
commonplaceadj. ธรรมดา,สามัญ,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ n. คำพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,สิ่งธรรมดา ๆ, See also: commonplaceness n. ดูcommonplace, Syn. ordinary
conventional(คันเวน'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับธรรมเนียมปฎิบัติหรือประเพณีนิยม,ธรรมดา,สามัญ,เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา, See also: conventionalist n. ดูconventional, Syn. usual ###A. unusual
demos(ดี'มอส) n. ประชาชน,สามัญชน,พลเมือง
earthling(เอิร์ธ'ลิง) n. มนุษย์,มนุษย์เดินดิน,คนธรรมดาสามัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
banal(adj) มีทั่วไป,สามัญ,ดาษดื่น
bourgeois(n) คนชั้นกลาง,สามัญชน
COMMON common sense(n) สามัญสำนึก,ไหวพริบ
common(adj) สามัญ,ธรรมดา,ชั้นต่ำ,ไพร่,เลวทราม,สามานย์
commoner(n) คนธรรมดา,สามัญชน
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
commons(n) กลุ่มสามัญชน,สภาผู้แทนของอังกฤษ
everyman(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ
hearsay(n) คำพูดสามัญ,คำบอกเล่า,การได้ยินมา,ข่าวลือ,เรื่องเล่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accountability (n ) สามัญสำนึกในหน้าที่

German-Thai: Longdo Dictionary
üblich(adj) ธรรมดา, สามัญ, ดาษดื่น, ทั่วไป เช่น Das Buch ist weit mehr als übliche Städteführer. หนังสือเล่มนี้มีอะไรมากกว่าหนังสือแนะนำท่องเที่ยวทั่วไปเป็นพิเศษ, See also: S. ordinär,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Plebejer (n) สามัญชน,ประชาชนทั่วไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top