Search result for

สาปแช่ง

(45 entries)
(0.0387 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาปแช่ง-, *สาปแช่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาปแช่ง[V] curse, See also: hex, jinx, Syn. แช่ง, แช่งชัก, แช่งชักหักกระดูก, Example: ชาวบ้านสาปแช่งเธอและครอบครัวของเธอ คำทุกคำยังคงก้องอยู่ในหูของเธอ, Thai definition: ด่าว่าร้ายให้เป็นไปต่างๆ ในทางที่ไม่ดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาปแช่งก. กล่าวมุ่งร้ายให้ผู้อื่นเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง เช่น สาปแช่งไม่ให้ผุดให้เกิด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They make spoons, puppets to be hidden away.พวกเขาก็ยังทำช้อน และตุ๊กตาสาปแช่ง Night and Fog (1956)
Long ago, I was cursed with a mother who aroused the same feelings you felt for yoursนานมาแล้ว, ฉันแม่ with a ซึ่งถูกสาปแช่ง... นานมาแล้ว, ฉันแม่ with a ซึ่งถูกสาปแช่ง ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
After being hounded and cursed at for ten years,หลังจากถูกตามล่า ถูกสาปแช่งมานานนับสิบปี, Suspiria (1977)
For the unrighteous, the Cup of Life holds everlasting damnation.สำหรับพวกไม่ยุติธรรม, ถ้วยแห่งชีวิต จะสาปแช่งแกไปจนตลอดชีวิต. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Well, I will be cursed.ผมจะถูกสาปแช่ง Don Juan DeMarco (1994)
Its curse will be on you!คำสาปแช่งของมันจะอยู่กับคุณ! Princess Mononoke (1997)
If you journey there and search for evil with eyes unclouded... you might find a way to lift the curse.หากคุณมีการเดินทางและค้นหาความชั่วด้วยสายตาขุ่นมัว... คุณอาจพบวิธีที่จะยกคำสาปแช่ง Princess Mononoke (1997)
or of curses.แต่เธอก็ไม่กลัวกฎหมายโบราณหรือสาปแช่ง Princess Mononoke (1997)
That hapless boar should have cursed me instead.นั่นหมูป่าเคราะห์ร้ายควรจะมีการสาปแช่งฉันแทน Princess Mononoke (1997)
I too am cursed.คนหนุ่มสาวฉันก็สาปแช่ง Princess Mononoke (1997)
but we still wish to live.โลกนี้และผู้คนที่ถูกสาปแช่ง แต่เรายังคงต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ Princess Mononoke (1997)
even lift your curse.บางทีมันอาจจะสามารถรักษาคนเหล่านี้แม้ยกคำสาปแช่งของคุณ Princess Mononoke (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาปแช่ง[v. exp.] (sāpchaeng) EN: curse   FR: anathématiser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curse[VT] สาปแช่ง
damn[VT] สาปแช่ง, See also: แช่ง, Syn. curse, doom
imprecate on[PHRV] สาปแช่ง, See also: ด่า
imprecate upon[PHRV] สาปแช่ง, See also: ด่า
goddam[ADJ] ซึ่งประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamned, damned, Ant. blessed
goddam[ADV] ประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamn
goddamn[ADJ] ซึ่งประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamned, damned, Ant. blessed
goddamned[ADJ] ซึ่งประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamn
imprecate[VT] สาปแช่ง (คำทางการ), See also: แช่ง, Syn. curse
imprecate[VI] สาปแช่ง (คำทางการ), See also: แช่ง, Syn. curse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned)
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
anathematise(อะแนธ' ธีมะไทซ) vi.,vt. ประณาม, แช่งด่า, สาปแช่ง.
ban(แบน) {banned,banning,bans} vt.,n. ห้าม,ประกาศห้าม,สั่งห้าม,ขับออกนอกศาสนา,ประณาม,สาปแช่ง
blasted(บลาสฺ'ทิด) adj. เหี่ยว,ถูกทำลาย,เฮงซวย,ถูกสาปแช่ง,วายร้าย, Syn. destroyed
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
blessed(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
blest(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
blinking(บลิง'คิง) adj. ซึ่งกะพริบ,สาปแช่ง
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn

English-Thai: Nontri Dictionary
anathema(n) คำสาปแช่ง,คำแช่ง
anathematize(vt) สาปแช่ง,ประณาม,แช่งด่า
beshrew(vt) แช่งด่า,สาปแช่ง
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
damnation(n) การแช่ง,การด่า,การประณาม,การสาปแช่ง
execration(n) ความเกลียดชัง,การด่าว่า,การสาปแช่ง,การประณาม
malediction(n) การสาปแช่ง,การแช่ง,คำสาป
obloquy(n) การประจาน,การประณาม,การสาปแช่ง
reprobate(vt) สาปแช่ง,ตำหนิ,ประณาม,ปฏิเสธ
reprobation(n) การสาปแช่ง,การตำหนิ,การประณาม,การปฏิเสธ,การทอดทิ้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top