Search result for

สาปแช่ง

(45 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาปแช่ง-, *สาปแช่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาปแช่ง[V] curse, See also: hex, jinx, Syn. แช่ง, แช่งชัก, แช่งชักหักกระดูก, Example: ชาวบ้านสาปแช่งเธอและครอบครัวของเธอ คำทุกคำยังคงก้องอยู่ในหูของเธอ, Thai definition: ด่าว่าร้ายให้เป็นไปต่างๆ ในทางที่ไม่ดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาปแช่งก. กล่าวมุ่งร้ายให้ผู้อื่นเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง เช่น สาปแช่งไม่ให้ผุดให้เกิด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The cursed thiefเจ้าหัวขโมย เจ้าจะต้องถูกสาปแช่ง Iljimae (2008)
Nature will wreak her revenge and put a curse upon this valley.ธรรมชาติจะมาแก้แค้น และสาปแช่งหุบเขานี้ The Secret of Moonacre (2008)
You could swear, curse the fates... but when it comes to the end... you have to let go.คุณอาจจะสาปแช่งโชคชะตา แต่ในท้ายที่สุด คุณก็ต้องปล่อยมันเป็นไป The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You can swear and curse the fates... but when it comes to the end... you have to let go.คุณด่าและสาปแช่งโชคชะตา... . แต่เมื่อถึงตอนจบ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The gods have cursed us all.พระเจ้าสาปแช่งพวกเรา Outlander (2008)
By the bones of the dead man in this coffin, I curse you.ข้าขอสาปแช่งแกด้วยกระดูกพวกนี้ Inkheart (2008)
We just met, and you already started to curse.เราพึ่งพบกัน, และคุณก็เริ่มสาปแช่งแล้วหรือ. Episode #1.8 (2008)
You are reveling in her death, and she would despise you for this.นายกลับเพลิดเพลินอยู่กับการตายของเธอ เธอคงสาปแช่งนาย แน่ ๆ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Perhaps, someone has cursed you.ไม่ ไม่ ฉันเปล่า บางทีใครอาจสาปแช่งคุณ Drag Me to Hell (2009)
I think you will be haunted by Alamia. That is the word that the old woman used.คิดว่าคำสาปแช่งคุณเป็น ลาเมีย Drag Me to Hell (2009)
He was cursing god. I needed to protect them.เขาถูกสาปแช่งจากพระเจ้า ฉันแค่ต้องปกป้องพวกเขา Demonology (2009)
She was concerned that he had been cursing god.เธอกังวลเรื่องที่เขาถูกสาปแช่งจากพระเจ้า Demonology (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาปแช่ง[v. exp.] (sāpchaeng) EN: curse   FR: anathématiser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curse[VT] สาปแช่ง
damn[VT] สาปแช่ง, See also: แช่ง, Syn. curse, doom
imprecate on[PHRV] สาปแช่ง, See also: ด่า
imprecate upon[PHRV] สาปแช่ง, See also: ด่า
goddam[ADJ] ซึ่งประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamned, damned, Ant. blessed
goddam[ADV] ประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamn
goddamn[ADJ] ซึ่งประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamned, damned, Ant. blessed
goddamned[ADJ] ซึ่งประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamn
imprecate[VT] สาปแช่ง (คำทางการ), See also: แช่ง, Syn. curse
imprecate[VI] สาปแช่ง (คำทางการ), See also: แช่ง, Syn. curse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned)
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
anathematise(อะแนธ' ธีมะไทซ) vi.,vt. ประณาม, แช่งด่า, สาปแช่ง.
ban(แบน) {banned,banning,bans} vt.,n. ห้าม,ประกาศห้าม,สั่งห้าม,ขับออกนอกศาสนา,ประณาม,สาปแช่ง
blasted(บลาสฺ'ทิด) adj. เหี่ยว,ถูกทำลาย,เฮงซวย,ถูกสาปแช่ง,วายร้าย, Syn. destroyed
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
blessed(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
blest(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
blinking(บลิง'คิง) adj. ซึ่งกะพริบ,สาปแช่ง
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn

English-Thai: Nontri Dictionary
anathema(n) คำสาปแช่ง,คำแช่ง
anathematize(vt) สาปแช่ง,ประณาม,แช่งด่า
beshrew(vt) แช่งด่า,สาปแช่ง
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
damnation(n) การแช่ง,การด่า,การประณาม,การสาปแช่ง
execration(n) ความเกลียดชัง,การด่าว่า,การสาปแช่ง,การประณาม
malediction(n) การสาปแช่ง,การแช่ง,คำสาป
obloquy(n) การประจาน,การประณาม,การสาปแช่ง
reprobate(vt) สาปแช่ง,ตำหนิ,ประณาม,ปฏิเสธ
reprobation(n) การสาปแช่ง,การตำหนิ,การประณาม,การปฏิเสธ,การทอดทิ้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top