Search result for

สาธุ

(32 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาธุ-, *สาธุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธุ[V] salute, See also: pay respect to, make/pay obeisance to, Syn. ไหว้, Example: เด็กๆ สาธุคุณยายเสียซิลูก, Thai definition: เป็นคำบอกให้เด็กแสดงความเคารพตามธรรมเนียม กร่อนเสียงเป็น ธุ ก็มี, Notes: (ปาก)
สาธุ[V] Amen!, Syn. ดีแล้ว, ชอบแล้ว, ถูกต้องแล้ว, Example: เฒ่าสมภารก็ว่าดีแล้วเณรเอ๋ย นิมิตตังุรูปังกตัญญูกตเวทีตาสาธุ, Thai definition: เป็นคำที่พระสงฆ์เปล่งวาจา เพื่อยืนยันหรือรับรองพิธีทางศาสนาที่กระทำไป
สาธุชน[N] virtuous men, Syn. คนดี, Ant. คนชั่ว, คนเลว
สาธุชน[N] good person, See also: upright person, honest person, righteous person, Syn. คนดี, คนซื่อสัตย์, Example: การสร้างพระเครื่องครั้งนี้ได้รับความสนใจจากศรัทธาสาธุชนทั่วทุกวงการอย่างกว้างขวาง, Thai definition: คนที่มีคุณงามความดี (ใช้ในการยกย่อง), Notes: (บาลี)
สาธุการ[N] Thai music for inviting good spirits, Syn. เพลงสาธุการ, Example: อาจารย์ที่สอนระนาดเอกท่านได้ต่อทางเพลงสาธุการให้ก่อน, Thai definition: ชื่อเพลงหน้าพาทย์ที่สำคัญยิ่ง ใช้บรรเลงในพิธีกรรมเมื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัย เทพยดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และใช้เพื่อแสดงกิริยาน้อมไหว้ เป็นเพลงอันดับแรกของชุดโหมโรงเช้า โหมโรงเย็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาธุการ[N] exclamation of approval, Example: พระพุทธเจ้าทรงเปล่งเสียงสาธุการสรรเสริญท่านปุณณะ, Thai definition: การเปล่งวาจาว่าชอบแล้วเมื่อเวลาเห็นควรหรือยกย่องสรรเสริญ เช่น แซ่ซ้องสาธุการ กล่าวสาธุการขึ้นพร้อมๆ กัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาธุว. ดีแล้ว, ชอบแล้ว, (เป็นคำที่พระสงฆ์เปล่งวาจาเพื่อยืนยันหรือรับรองพิธีทางศาสนาที่กระทำไป).
สาธุก. เปล่งวาจาแสดงความเห็นว่าชอบแล้วหรืออนุโมทนาด้วย, มักใช้เข้าคู่กับคำ โมทนา เป็น โมทนาสาธุ
สาธุไหว้ (เป็นคำบอกให้เด็กแสดงความเคารพตามธรรมเนียม กร่อนเสียง เป็น ธุ ก็มี).
สาธุการน. การเปล่งวาจาว่าชอบแล้วเมื่อเวลาเห็นควรหรือยกย่องสรรเสริญ เช่น แซ่ซ้องสาธุการ กล่าวสาธุการขึ้นพร้อม ๆ กัน
สาธุการชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ที่สำคัญยิ่ง ใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัย เทพยดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว้ เป็นเพลงอันดับแรกที่ใช้สอนเมื่อเริ่มต้นเรียนวิชาปี่พาทย์ และเป็นเพลงอันดับแรกของชุดโหมโรงเช้าโหมโรงเย็น.
สาธุชนน. คนดี, คนที่มีคุณงามความดี, (ใช้ในการยกย่อง).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
please!สาธุ Akai ito (2008)
Good people, supper is served.สาธุชนทั้งหลาย อาหารเย็นพร้อมแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And now KGF welcomes the Reverend Gustav BriegIeb of St;ต่อไป เชิญรับฟังสาธุคุณกุสตาร์ฟ บริเกิร์ฟ Changeling (2008)
That Reverend BriegIeb;-ท่านสาธุคุณบริจเกจ Changeling (2008)
And if he were troubled, he should confess it to a fellow priest, or to the Monsignor.และถ้าเขามีปัญหา เขาควรไปสารภาพบาปกับเพื่อนนักบวชสักคน ไม่ก็ไปสารภาพกับพระสาธุคุณ Doubt (2008)
I to the Monsignor, he to the Bishop, and so on up to the Holy Father.ฉันถึงหลวงพ่อ หลวงพ่อถึงบิชอพ จนถึงท่านสาธุคุณ Doubt (2008)
And if you're dissatisfied with that, I suggest you speak to Monsignor Benedict.และถ้าคุณไม่พอใจ ผมแนะนำให้คุณไปฟ้องสาธุคุณเบนเนดิกท์ Doubt (2008)
- Amen to that.- สาธุ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Not true, Reverend Newlin, life has great meaning for us.ไม่จริงค่ะท่าสาธุคุณนิวลิน ชีวิตมีความหมายยิ่งใหญ่กับเรา Nothing But the Blood (2009)
Can you back that up, reverend?ชี้แจงได้มั้ยคะ ท่านสาธุคุณ Nothing But the Blood (2009)
Clearly, Rev. Newlin's grief over the loss of his father hasn't hindered him from some political grandstanding himself.เห็นชัดแล้วค่ะว่าท่านสาธุคุณยังเสียใจ กับการเสียชีวิตของพ่อเขา เป็นเหตุให้เขาลุกขึ้นมาปั่นสถานการณ์นี้ ด้วยตัวเอง Nothing But the Blood (2009)
Give me 12 hours, reverend. I'll be right there.ขอ 12 ชม.ค่ะ ท่านสาธุคุณ ดิฉันจะไปหาแน่ๆค่ะ Nothing But the Blood (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาธุ[v.] (sāthu) EN: salute   
สาธุ[interj.] (sāthu) EN: Amen!   FR: amen !
สาธุการ[n.] (sāthukān) EN: Thai music for inviting good spirits   
สาธุการ[interj.] (sāthukān) EN: exclamation of approval   
สาธุชน[n.] (sāthuchon) EN: good person ; virtuous man   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amen(เอ' เมน, อา' เมน) interj. สาธุ,ขอให้เป็นเช่นนั้น (It is so., So be it.)

English-Thai: Nontri Dictionary
amen(int) สาธุ
clergyman(n) พระคริสต์,หมอสอนศาสนา,บาทหลวง,พระ,สาธุคุณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top