Search result for

สั่งสอน

(49 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สั่งสอน-, *สั่งสอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่งสอน[V] teach, See also: instruct, Syn. อบรม, สอน, อบรมสั่งสอน
สั่งสอน[V] teach, See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill, Example: ผู้ปกครองเด็กควรสั่งสอนให้เด็กมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และปลูกฝังเด็กว่าไม่ควรแสดงความก้าวร้าว, Thai definition: ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทำ
สั่งสอน[V] teach someone a lesson, See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct, Syn. ให้บทเรียน, Example: หากไม่สั่งสอนเสียบ้าง พวกนี้ก็จะเหิมเกริม เที่ยวก่อความเดือดร้อนแก่สุจริตชนอยู่ร่ำไป, Thai definition: ทำให้หลาบจำ
สั่งสอน[V] teach someone a lesson, See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct, Syn. ให้บทเรียน, Example: หากไม่สั่งสอนเสียบ้าง พวกนี้ก็จะเหิมเกริม เที่ยวก่อความเดือดร้อนแก่สุจริตชนอยู่ร่ำไป, Thai definition: ทำให้หลาบจำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สั่งสอนก. ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทำ เช่น แม่สั่งสอนลูกให้เป็นคนดี, สอนสั่ง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We just taught Nate Archibald a lesson,เราเพิ่งจะสั่งสอน เนท อาร์ชิบอลด์ New Haven Can Wait (2008)
Then Dan would have beaten themแล้วแดนก็จะสั่งสอนพวกนั้นได้ Chuck in Real Life (2008)
You're lecturing me?กำลังจะสั่งสอนฉันหรอ? There Might be Blood (2008)
And teaching is usually the role of the Masterและการสั่งสอนก็เป็นหน้าที่โดยปกติ ของผู้ที่เป็นอาจารย์ Cloak of Darkness (2008)
I shall teach you a lessonเห็นทีต้องสั่งสอนกันบ้างแล้ว Portrait of a Beauty (2008)
Do something to help waking him up!สั่งสอนมัน! Iljimae (2008)
No discipline whatsoever! None!ไม่ยอมสั่งสอนลูกตัวเอง! Baby and I (2008)
I fed her. I taught her.เลี้ยงดู และ สั่งสอนเธอ Babylon A.D. (2008)
- Sit down. Now as much as I'd really like you to teach him a valuable lesson...ใจจริงฉันก็อยากให้นายสั่งสอนเขาให้สำนึกนะ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
- Don't worry. Don't tell us what to do.- อย่าห่วง ไม่ต้องมาสั่งสอนเรา Pineapple Express (2008)
Caucasian son of cocksucker!ไอ้คนขาวพ่อแม่ไม่สั่งสอน Pineapple Express (2008)
I don't know, maybe it's designed to teach us something.ไม่รู้สิ บางทีมันอาจจะเกิดขึ้น เพื่อสั่งสอนอะไรเรารีเปล่า Loyal and True (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach ; instruct   FR: instruire ; enseigner
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct   FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engraft in[PHRV] สอดใส่, See also: สั่งสอน, Syn. graft in, ingraft in
direct[VT] สั่งสอน (คำทางการ), See also: สอน, แนะนำ, ชี้แนะ
educated[VT] ให้การศึกษา, See also: สั่งสอน, Syn. instruct, teach, train
ingraft in[PHRV] สอนสั่ง, See also: สั่งสอน, สอดแทรก, สอดใส่, Syn. engraft in
indoctrinate[VT] สั่งสอนให้ซึมซาบ, See also: ปลูกฝัง (ความคิด ความเชื่อ หลักการหรือทฤษฎี), Syn. brainwash, imbue, inculcate
instruct[VI] สั่งสอน, See also: สอน, ให้ความรู้, Syn. educate, teach, train
instruct[VT] สั่งสอน, See also: สอน, ให้ความรู้, Syn. educate, teach, train
lecture about[PHRV] บรรยาย, See also: สั่งสอน, ปาฐกถา
lecture at[PHRV] สั่งสอน (อย่างยาวนาน), See also: ดุ, ตำหนิ, ตักเตือน, เทศน์
lecture for[PHRV] สั่งสอนเป็นเวลา (ช่วงเวลา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
cultivation(คัลทะเว'เชิน) n. การเพาะปลูก,ศิลปะการเพาะปลูก,การอบรมสั่งสอน,วัฒนธรรม
cultivator(คัล'ทะเวเทอะ) n. ผู้เพาะปลูก,ผู้อบรมสั่งสอน,เครื่องมือที่เพาะปลูก,เครื่องมือไถนาและทำลายวัชพืช
cultured(คัล'เชอดฺ) adj. ซึ่งเพาะปลูกไว้,มีวัฒนธรรม,ได้รับการอบรมสั่งสอน,ซึ่งเพาะเลี้ยงขึ้น,ซึ่งเพาะเลี้ยงจากอาหารเชื้อ, Syn. refined
culturistn. ผู้เพาะปลูก,ผู้เพาะเลี้ยง,ผู้อบรมสั่งสอน
didact(ไดแดคทฺ') n. ผู้สั่งสอน
didacticadj. เกี่ยวกับการสั่งสอน,ชอบสอน, See also: didactics ศิลปะหรือวิชาการสอน didacticism n. ดูdidactic
didacticaladj. เกี่ยวกับการสั่งสอน,ชอบสอน, See also: didactics ศิลปะหรือวิชาการสอน didacticism n. ดูdidactic
disciplinable(ดิส'ซะพลินนะเบิล) adj. ซึ่งสั่งสอนได้,ซึ่งทำเป็นระเบียบวินัยได้
doctrinal(ดอค'ทรินัล) adj. เกี่ยวกับทฤษฎี,เกี่ยวกับคำสั่งสอน,เกี่ยวกับลัทธิหรือศาสนา., See also: doctrinality n. ดูdoctrinal

English-Thai: Nontri Dictionary
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
chastisement(n) การลงโทษ,การสั่งสอน,การเฆี่ยนตี
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
countermand(vt) เรียกกลับ,ถอนคืน,สั่งสอน,ยกเลิก,บอกเลิก
cultivation(n) การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การอบรมสั่งสอน
cultivator(n) กสิกร,เกษตรกร,ผู้อบรมสั่งสอน
cultured(adj) ได้รับการสั่งสอน,มีวัฒนธรรม,ซึ่งเพาะเลี้ยง
didactic(adj) เกี่ยวกับการสอน,ชอบสอน,ทำนองสั่งสอน
edification(n) การอบรมศีลธรรม,การสั่งสอน,การเทศนา
edify(vt) เทศนา,อบรมศีลธรรม,สั่งสอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top