Search result for

สัมพันธภาพ

(27 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัมพันธภาพ-, *สัมพันธภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธภาพ[N] relationship, See also: kinship, Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, ความผูกพัน
สัมพันธภาพ[N] relations, See also: relationship, association, connection, bond, Syn. ความผูกพัน, ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, Example: ระยะ 1 ปีที่ผ่านมาสัมพันธภาพซาอุดิอาระเบีย-ไทยดำเนินไปด้วยความไม่ราบรื่นนัก
สัมพันธภาพทางสังคม[N] social relationship, Syn. ความสัมพันธ์ทางสังคม, Example: องค์กรอิสระเหล่านี้เชื่อมโยงให้เกิดสัมพันธภาพทางสังคม ที่ไม่มีอะไรเป็นส่วนเดียวแล้วหยุดนิ่งตายตัว, Thai definition: พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องของกลุ่มคนในสังคม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัมพันธภาพน. ความผูกพัน, ความเกี่ยวข้อง, เช่น สัมพันธภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตดีขึ้นตามลำดับ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relationship by marriageสัมพันธภาพทางสมรส, ความเป็นดองกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
extramarital relationsสัมพันธภาพนอกสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
patron-client relationshipสัมพันธภาพแบบผู้อุปถัมภ์กับผู้พึ่งพา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relationship, patron-clientสัมพันธภาพแบบผู้อุปถัมภ์กับผู้พึ่งพา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most people cling to some storybook notion of what a relationship is.คนส่วนมากกำหนดเพดานสำหรับเรื่องราวต่างๆ\ ที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพ Adverse Events (2008)
I mean, who am I to be doling out relationship advice, right?ฉันหมายถึง ฉันถือสิทธิ์อะไรที่จะไปแจกจ่าย คำแนะนำเกี่ยวกับสัมพันธภาพ ใช่มั๊ย Up in the Air (2009)
I had a little debate with my instructor on the issue... of relativistic physics... and how it pertains to subspace travel.ผมถกกับครูเรื่องทฤษฎีฟิสิกส์สัมพันธภาพ ว่ามันนำมาใช้กับการเดินทางที่ความเร็วเหนือแสงได้ Star Trek (2009)
A place where you view pictures that coincide with your social life.ที่ซึ่งพวกเธอจะดูรูป ไปพร้อมกับสัมพันธภาพในชีวิตได้ The Social Network (2010)
They told me I needed connection.พวกเขาบอกผมต้องมีสัมพันธภาพ Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Mariana told me she feels so much happier these days, now she's made new friends and cultivated some society.มาเีรียน่าบอกฉันว่า เธอรู้สึกมีความสุขมากทุกวันนี้ ตอนนี้เธอมีเพื่อนใหม่ๆ มากมาย และมีสัมพันธภาพที่ดีในสังคม The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
When Einstein came up with special relativity he was working at the patent office.ตอน Albert Einstein คิดค้นทฤษฏีสัมพันธภาพพิเศษ เขาทำงานที่สำนักงานสิทธิบัตร The Einstein Approximation (2010)
Alliance thing has to work both ways, ok?แบบสัมพันธภาพนี้ ต้องทำงานไปใน 2 ทาง เข้าใจไหม? Free (2011)
Relationships with outsiders are dangerous, Nikita.การมีสัมพันธภาพกับคนนอกมันอันตรายนะ นิกิต้า The Next Seduction (2011)
But, as far as your failed relationships are concerned...แต่ตราบเท่าที่ความล้มเหลว ทางสัมพันธภาพของคุณ มีความเกี่ยวโยงกับ... Get Gellar (2011)
You're here because for once, you're the one in the happy relationship, and you just couldn't wait to rub my face in it.เธอเป็นคนที่มีความสุขในสัมพันธภาพ และเธอสามารถที่จะ รอเพื่อที่จะทับทับถมฉันไง Watch While I Revise the World (2011)
I thought I could put all that loser stuff behind me and actually have a functional relationship.ฉันคิดว่าฉันสามารถ ลืมทุกอย่างที่ผ่านมา แล้วมีสัมพันธภาพที่ดี Watch While I Revise the World (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัมพันธภาพ[n.] (samphanthaphāp) EN: relations ; relationship ; association ; connection ; bond   FR: relation [f]
สัมพันธภาพทางสังคม[n. exp.] (samphanthaphāp thānng sangkhom) EN: social relationship   FR: relation sociale [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fellowship[N] สัมพันธภาพ, See also: มิตรภาพ, ความเป็นมิตร, การคบหาสมาคม, Syn. comradeship, sociability, intimacy, Ant. enmity, unsociability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะหมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผ่นตารางจัดการ หรือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างรายการสองรายการ ตัวดำเนินการดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ตัวคือ AND, OR, และ NOT เช่น จะเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องค้นหา (จากแฟ้มข้อมูลใหญ่ ๆ) คนที่มีรายได้สูงกว่าห้าแสนบาทต่อปี AND ใช้รถเบนซ์รุ่นใหม่สุด (หมายความว่า ต้องมีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง) ดู OR เปรียบเทียบ
semantic(ซีแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือเนื่องจากความหมายแตกต่างของคำหรือสัญลักษณ์อื่น,เกี่ยวกับsemantics (ดู) -semantically adv. ความหมายหมายถึง สัมพันธภาพระหว่างคำกับสัญลักษณ์ในภาษาที่ใช้การเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง รวมทั้งความหมายที่กำหนดให้สำหรับคำและสัญลักษณ์นั้น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม คำสั่งต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักใช้อธิบายด้วยภาษาคณิตศาสตร์ เพราะมีความชัดเจนแน่นอน

English-Thai: Nontri Dictionary
amity(n) มิตรภาพ,สัมพันธภาพ,สัมพันธไมตรี,สันติภาพ

German-Thai: Longdo Dictionary
Freundschaft(n) |die, pl. Freundschaften| สัมพันธภาพ, มิตรภาพ, ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน เช่น eine Freundschaft beenden

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top