Search result for

สังกัด

(35 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สังกัด-, *สังกัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังกัด[V] belong to, See also: to be under, to be a member with, Syn. ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ
สังกัด[V] belong to, See also: be under, be responsible to, be in the service of, be subordinate to, be under the jurisdi, Syn. หมายหมู่, ขึ้นอยู่, รวมอยู่, ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ, Example: บุคคลจำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองจึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครเป็นส.ส.ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สังกัดก. ขึ้นอยู่, รวมอยู่, เช่น กรมศิลปากรสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม.
สังกัดน. ส่วนราชการที่มีหน่วยงานย่อย ๆ ขึ้นอยู่ เช่น กรมการศาสนาอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม, โดยปริยายหมายถึงที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เช่น เขาเป็นคนไม่มีสังกัด คือ เป็นคนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หมายถึง คนที่เร่ร่อนพเนจร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My designation is trooper 27-5555, sir.ผมสังกัด กองทหารม้าที่ 27-5555 ครับ Rookies (2008)
- I never got asked to join any Op group.ฉันไม่เคยถูกเรียกเข้าสังกัดหน่อยไหนมาก่อน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
As you all know, Team Alpha is under direct orders to return to their respective national bases.ฉันบอกให้ทีม อัลฟาสั่งให้กลับ ไปยังต้นสังกัดของพวกเค้าแต่ละคน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- What's the status? - C-hawks approaching target.สังกัดไหน อินทรี 3 รายงานเป้าหมาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
So I got party politics to worry about.ผมเลยเข้าสังกัดพรรคการเมืองเพราะ เป็นห่วงเรื่องนี้ I Lied, Too. (2009)
Me, him, Polly Hamilton, one of my girls.ฉัน เขา โพลี่ แฮมมิ่งตันเด็กในสังกัดฉัน Public Enemies (2009)
I'm a deputy geologist at the Office of Science and Technology Policy.เป็นผู้อำนวยการของสำนักงานธรณีวิทยา สังกัดกรมนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2012 (2009)
You're one of Luann's girls.เธอเป็นเด็กอีกคนหนึ่งในสังกัดของลูแอน Smite (2009)
You're one of Luann's girls. Lila.- เธอเป็นเด็กคนหนึ่งในสังกัดลูแอน Fa Guan (2009)
Two of them were your Caracara girlsเด็กผู้หญิงสองคน เป็นเด็กในสังกัดคาราคาร่าของนาย Fa Guan (2009)
That's just how I like to roll with the books in my area.นี่เป็นเพียงวิธีการ ที่ผมต้องพลิกแพลง กับหนังสือ ในสังกัดของผม Do It, Monkey (2009)
Well, guess what. Mama's a bigger player than you, son!ทายซิว่า ผู้หญิงคนนั้นน่ะ มีเด็กในสังกัดเยอะกว่านายอีก When in Rome (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังกัด[v.] (sangkat) EN: belong to ; be under ; be responsible to ; be in the service of ; be subordinate to ; be under the jurisdiction of ; be under the command of ; be affiliated with ; be a member with   FR: être rattaché à ; dépendre de

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
adjunctive(อะจังคฺ' ทิฟว) adj. เป็นสิ่งประกอบหรือส่งเสริม, คำเสริม,ส่วนสังกัด
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix ###A. separation)
appendant(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
appendent(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ,ช่วย, เพิ่ม,สนับสนุน,หนุน,สำรอง,อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ผู้ช่วย,ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper ###A. principal
belong(บิลอง') {belonged,belonging,belongs} vi. เป็นของ,เป็นส่วนหนึ่งของ,ขึ้นอยู่กับ,อยู่ใน,อยู่สังกัด,อยู่,พัก,เกี่ยวกับ,ขึ้นอยู่กับ
chantry(ชาน'ทรี) n. ปัจจัยที่ถวายพระ,โบสถ์เล็ก ๆ ในสังกัด
collateral(คะแลท'เทอรัล) adj. เคียงข้าง,ขนานกัน,เพิ่มเติม,ประกอบ,สังกัด,เป็นส่วนเสริม,ที่สอง,โดยทางอ้อม,ไม่ใกล้ชิด,ห่าง ๆ, See also: collaterality n., Syn. adjunct

English-Thai: Nontri Dictionary
belong(vi) เป็นของ,อยู่ในสังกัด,ขึ้นอยู่กับ
subject(adj) อยู่ในสังกัด,อยู่ในอำนาจ,จำต้อง
subjection(n) การพิชิต,การอยู่ใต้อำนาจ,การอยู่ในสังกัด
subordinate(adj) อยู่ใต้บังคับบัญชา,รองลงมา,อยู่ในสังกัด,ขึ้นอยู่กับ
subordinate(n) ผู้น้อย,ผู้ใต้บังคับบัญชา,คนในสังกัด
subordinate(vt) ทำให้อยู่ในสังกัด,ทำให้อยู่ใต้บังคับบัญชา
subordination(n) การอยู่ในสังกัด,การอยู่ใต้บังคับบัญชา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
属する[ぞくする, zokusuru] Thai: สังกัด English: to belong to

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top