Search result for

สอน

(75 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สอน-, *สอน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รภัสสรณ์[ระ-พัด-สอน] (name ) ความเจริญรุ่งเรือง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอน[V] teach, See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill, Ant. เรียน, Example: ผมยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้, Thai definition: บอกวิชาความรู้ให้, แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น
สอนใจ[ADJ] didactic, See also: edifying, Example: เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ให้ถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจท่านผู้อ่านทุกท่าน
สอนสั่ง[V] teach, See also: instruct, educate, edify, Syn. สอน, สั่งสอน, อบรม, Example: คุณยายสอนสั่งให้ลูกหลานทุกคนรู้จักมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่
สอนพิเศษ[V] tutor, See also: give extra classes, give tuition, Example: เพราะเงินเดือนประจำที่ได้รับไม่พอกิน ครูส่วนใหญ่จึงรับสอนพิเศษให้นักเรียน, Thai definition: การสอนที่นอกเหนือจากงานประจำ
สอนพิเศษ[V] tutor, See also: give extra classes, give tuition, Example: เพราะเงินเดือนประจำที่ได้รับไม่พอกิน ครูส่วนใหญ่จึงรับสอนพิเศษให้นักเรียน, Thai definition: การสอนที่นอกเหนือจากงานประจำ
สอนหนังสือ[V] teach, See also: instruct, Ant. เรียนหนังสือ, Example: มาลีจะใช้เวลาช่วงกลางวันสอนหนังสือเด็กด้อยโอกาสเหล่านั้น, Thai definition: ทำให้ผู้อื่นได้รับความรู้โดยใช้หนังสือเป็นสื่อในการเรียน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สอนก. บอกวิชาความรู้ให้ เช่น ครูสอนหนังสือนักเรียน, แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น เช่น สอนแม่ไม้มวยไทย สอนเย็บปักถักร้อย สอนเท่าไรไม่รู้จักจำ
สอนเริ่มฝึกหัด เช่น เด็กสอนพูด ผู้เป็นอัมพาตต้องมาสอนเดินใหม่ ไก่สอนขัน, เริ่มมีผล เช่น ต้นไม้สอนเป็น.
สอนขันว. เรียกไก่อ่อนที่เพิ่งหัดขันว่า ไก่อ่อนสอนขัน หรือ ไก่สอนขัน, โดยปริยายหมายถึงมีประสบการณ์น้อยยังรู้ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของคน.
สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำก. สอนสิ่งที่เขารู้ดีหรือที่เขาถนัดอยู่แล้ว.
สอนนาคก. กล่าวคำทำขวัญนาคเพื่อสอนกุลบุตรที่จะอุปสมบทให้รู้สึกซาบซึ้งถึงพระคุณของพ่อแม่ และให้เห็นว่าการบวชนั้นเป็นการตอบสนองพระคุณพ่อแม่อย่างหนึ่ง.
สอนพูดว. เรียกเด็กที่เริ่มหัดพูด ว่า เด็กสอนพูด.
สอนยากว. ดื้อดึง, ไม่อยู่ในโอวาท, เช่น เขาเป็นเด็กสอนยาก, มักใช้เข้าคู่กับคำ ว่ายาก เป็น ว่ายากสอนยาก.
สอนยืนว. เรียกเด็กที่เริ่มตั้งไข่ ว่า เด็กสอนยืน.
สอนลูกให้เป็นโจรก. ไม่ว่ากล่าวอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี เมื่อลูกไปลักขโมยของใครมาได้กลับชมเชยว่าเก่ง ในที่สุดลูกก็กลายเป็นโจร.
สอนสั่งก. ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทำ, สั่งสอน ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We just taught Nate Archibald a lesson,เราเพิ่งจะสั่งสอน เนท อาร์ชิบอลด์ New Haven Can Wait (2008)
Then Dan would have beaten themแล้วแดนก็จะสั่งสอนพวกนั้นได้ Chuck in Real Life (2008)
You know, you gotta teach me that--that, uh,นายน่าจะสอน ไอ้นั่น ชั้นมั่งน้า Chuck in Real Life (2008)
You're lecturing me?กำลังจะสั่งสอนฉันหรอ? There Might be Blood (2008)
Girl who taught herself to read in a Louisiana swamp house, got into Harvard at 15, goes deep-sea diving in her spare time.เด็กหญิงที่สอนตัวเองให้เข้าใจการแบกรับภาระบ้านที่หลุยเซียน่า เข้า ฮาวาร์ด ตอนอายุ 15 ใช้เวลาว่างดำน้ำ Odyssey (2008)
Don't tell me what to do.ไม่ต้องมาสอนผม Dead Space: Downfall (2008)
That's what I'm trying to teach you my young padawan.นั่นล่ะ คือสิ่งที่ข้าพยายามจะสอนเจ้า พาดาวันของข้า Rising Malevolence (2008)
You hold your tongue, or I will make time to teach you some manners.หุบปากของเจ้าซะ หรือไม่ข้าจะสอนมารยาทเจ้าเอง The Labyrinth of Gedref (2008)
Archive texts can only teach you a part of the picture, my young Padawan.ตำราพวกนั้นก็สอนเจ้าได้แค่รูปภาพเท่านั้นแหล่ะ พาดาวันของข้า Downfall of a Droid (2008)
Matthew!ถ้าเขาไม่สอนเราเรื่องการรบ เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้น The Moment of Truth (2008)
That's what you told me.กฏของอัศวินจะต้องยึดมั่น ท่านสอนข้าเองนี่ Excalibur (2008)
Sort out your footwork.สอนฟุตเวิร์คของท่าน Excalibur (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอน[v.] (søn) EN: teach ; instruct ; educate ; coach ; tutor ; guide ; drill   FR: enseigner ; instruire ; éduquer
สอนพิเศษ[v. exp.] (søn phisēt) EN: tutor ; give extra classes ; give tuition   FR: donner des leçons particulières
สอนยาก[v. exp.] (søn yāk) EN: intractable   
สอนสั่ง[v. exp.] (søn sang) EN: teach ; instruct ; educate ; edify   
สอนหนังสือ[v. exp.] (søn nangseū) EN: teach ; instruct   FR: enseigner
สอนใจ[adj.] (sønjai) EN: didactic ; edifying   
สอนให้[v.] (søn hai) EN: teach   FR: enseigner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beat in[PHRV] สอนด้วยการบังคับ, See also: ยัดเยียดคำสั่งสอน, Syn. hammer in
beat into[PHRV] สอน (บางสิ่ง) ให้กับ (บางคน) โดยบีบบังคับ, See also: สอนด้วยการบังคับ, Syn. hammer into
catechise[VT] สอนหลักการของศาสนาคริสต์โดยการถามตอบ, Syn. catechize
catechize[VT] สอนหลักการของศาสนาคริสต์โดยการถามตอบ, Syn. catechise
coach[VT] ฝึกกีฬาให้, See also: สอนกีฬาให้, Syn. instruct, train, drill, teach
direct[VT] สั่งสอน (คำทางการ), See also: สอน, แนะนำ, ชี้แนะ
educable[N] ให้การศึกษาได้, See also: สอนให้
enlighten[VT] สอน, See also: ให้ความรู้, ให้ความกระจ่าง, Syn. acquaint, inform, tell
go over[PHRV] สอนหรือฝึกทำ(บางสิ่ง)ซ้ำ
ingraft in[PHRV] สอนสั่ง, See also: สั่งสอน, สอดแทรก, สอดใส่, Syn. engraft in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agrapha(แอก' ราฟา) n. คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกโดยชาวคริสเตียนใน New Testament เล่มอื่นที่ไม่ใช่ Gospels
aristotelian(อะริสโทเทล'เยิน) adj. เกี่ยวอริสโตเติลหรือคำสอนของเขา. -n. ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของอริสโตเติล (of, Aristotle)
aristotelianism(อะริสโทเทล'เยินนิสซึม) n. ปรัชญาคำสอนของอริสโตเติล
ashram(แอช'แรม) n. สถานที่สอนศาสนาฮินดู., Syn. ashama
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
cai(ซีเอไอ) ย่อมาจาก computer-aided instruction หรือ computer assissted instruction (การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
catechetic(แคททะเคท'ทิคัล) adj. เกี่ยวกับวิธีการสอนโดยการถามและการตอบ
catechetical(แคททะเคท'ทิคัล) adj. เกี่ยวกับวิธีการสอนโดยการถามและการตอบ
catechism(แคท'ทะคิสซึม) n. วิธีการสอนแบบคำถามคำตอบ,ปุจฉาวิสัชนา., See also: catechismal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
catechise(vt) สอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
catechism(n) การสอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
catechize(vt) สอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
chastisement(n) การลงโทษ,การสั่งสอน,การเฆี่ยนตี
clergyman(n) พระคริสต์,หมอสอนศาสนา,บาทหลวง,พระ,สาธุคุณ
coach(vt) สอน,ฝึก,ฝึกสอน
conservatory(n) เรือนต้นไม้,เรือนกระจก,โรงเรียนสอนดนตรี
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
countermand(vt) เรียกกลับ,ถอนคืน,สั่งสอน,ยกเลิก,บอกเลิก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
teach (vi ) สอน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
教える[おしえる, oshieru] Thai: สอน English: to teach

German-Thai: Longdo Dictionary
geduldig(adj adv) อดทน เช่น Er wartet geduldig auf mich vor seiner Sprachschule. เขาคอยฉันอย่างอดทนที่หน้าโรงเรียนสอนภาษาของเขา
brav(adj) ที่เชื่อฟังและว่านอนสอนง่าย
folgen(vt) |folgte, hat/ist gefolgt, etw.(D)| เชื่อฟัง, ทำตามคำสอนสั่ง เช่น Der Hund folgt seinem Herrn aufs Wort. เจ้าสุนัขตัวนี้เชื่อฟังคำสั่งของเจ้านาย

French-Thai: Longdo Dictionary
enseignement,-s(n) (scolaire)การเรียนการสอน, (profession)อาชีพสอน , (lecon)บทเรียน
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย
enseigner(vt) (donner un cours)สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง , (apprendre)สอนให้ทำ
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top