Search result for

สอดคล้อง

(62 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สอดคล้อง-, *สอดคล้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอดคล้อง[V] conform to, See also: tally with, be in line, be consistent, accord with, harmonize with, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: ครูจำเป็นจะต้องจัดทำบทเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน, Thai definition: เข้ากันได้
สอดคล้อง[ADV] harmoniously, See also: melodiously, agreeably, concordantly, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: คณะผู้บริหารชุดนี้ทำงานได้อย่างสอดคล้องกันดีมาก, Thai definition: อย่างเข้ากันได้
สอดคล้อง[ADV] in harmony, Syn. เข้ากัน, Example: ทั้งคู่เต้นรำได้อย่างสอดคล้องกันเข้ากับจังหวะเพลง, Thai definition: อย่างเข้ากันได้เหมาะเจาะ, อย่างไปด้วยกันได้
สอดคล้อง[V] match, Syn. เข้ากัน, คล้องจอง, พ้อง, Example: คุณภาพกับราคาของสินค้าตัวนี้ ไม่ได้สอดคล้องกันเลย, Thai definition: เข้ากันได้เหมาะเจาะ, ไปด้วยกันได้
สอดคล้องกัน[V] conform, See also: harmonize, Syn. เข้ากัน, สอดคล้องต้องกัน, Ant. ขัดแย้งกัน, Example: พระองค์ทรงแนะนำให้ดัดแปลงวัฒนธรรมต่างชาติให้สอดคล้องกันกับวัฒนธรรมไทย
สอดคล้องต้องกัน[V] match up, See also: accord with, conform to, harmonize with, tally with, Ant. แตกต่าง, Example: การสอบปากคำของเสี่ยอ้วนและเสี่ยแดงสอดคล้องต้องกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สอดคล้องว. พ้อง, ประสาน, ไม่ขัดกัน, เช่น มีความเห็นสอดคล้องกัน ทำงานสอดคล้องกัน ความคิดกับการกระทำสอดคล้องกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complaintสอดคล้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
satisfyสอดคล้องกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complementaryสอดคล้อง,เข้ากันได้,สัมพันธ์กัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The symptoms are consistent with poisoning.อาการมันสอดคล้องกับการโดนพิษ Valiant (2008)
She found her own peace.เธอได้ค้นพบสิ่งที่สอดคล้องกับเธอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It'll pick a corresponding location on earth.มันจะเลือกตำแหน่งที่สอดคล้องกันบนโลกได้ Shut Down (2008)
Summer's employment at the Daily Freeze during her sophomore year... coincided with an inexplicable 212% increase in revenue.การจ้างงานของซัมเมอร์ในร้านไอศครีม ในช่วงระหว่างที่เธอเรียนปีสอง... ก็บังเอิญไปสอดคล้องกับผลกำไรของร้านที่เพิ่มขึ้นถึง 212% อย่างอธิบายไม่ได้ 500 Days of Summer (2009)
Memory loss is consistent with the disease,สูญเสียความทรงจำซึ่งสอดคล้องกับโรคนี้ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Everything's consistent with purcell's story.ทุกอย่างดูสอดคล้องกับเรื่องของเพอร์เซล Hey! Mr. Pibb! (2009)
WAS THE M.O. CONSISTENT?รูปคดีสอดคล้องกันไหม? ไม่ค่ะ Zoe's Reprise (2009)
The clones' injuries were not consistent with what...ไม่มีร่องรอยการถูกยิง แผลของพวกโคลนก็ไม่สอดคล้องเลยกับ... Trespass (2009)
I mean, are these accounts consistent?ผมหมายถึงถ้าทุกอย่าง ถูกต้องสอดคล้องกัน? No More Good Days (2009)
If you could divert all the light and were able to synchronize the light waves a camera wouldn't be able to see you.ถ้าคุณสามารถหักเหแสงทั้งหมด.. ..และทไห้คลื่นแสงนั่นสอดคล้องกันได้.. กล้องก็จะไม่สามารถจับภาพคุณ Episode #1.3 (2009)
And they're a perfect match to the wounds.และมันก็สอดคล้องกับบาดแผลด้วยค่ะ Episode #1.3 (2009)
It's also consistent with the bullet wound in the victim's right leg.ซึ่งสอดคล้องกับกระสุนปืนที่ฝังอยู่ในขาของเหยื่อครับ Episode #1.5 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้อง[adv.] (søtkhløng) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony   FR: en accord
สอดคล้องกัน[v.] (søtkhløng kan) EN: conform ; harmonize ; be identical   
สอดคล้องกับ[v. exp.] (søtkhløng kap) EN: be in accord with ; correspond   
สอดคล้องต้องกัน[v. exp.] (søtkhløng tǿngkan) EN: match up ; accord with ; conform to ; harmonize with ; tally with   

English-Thai: Longdo Dictionary
corresponding(adj) ที่สอดคล้อง เช่น with a corresponding salary

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agree[VI] ลงรอยกัน, See also: สอดคล้องกัน
agree with[PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: สอดคล้องกับ, Syn. correspond to
cohere[VI] สอดคล้องกัน, See also: กลมกลืนกันได้, Syn. follow, harmonize
concordant[ADJ] สอดคล้องกัน, Syn. agreeing, harmonious, consonant
conform to[PHRV] สอดคล้องกับ, See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. comply with
conform with[PHRV] สอดคล้องกับ, See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. comply with
correspond with[PHRV] เข้ากันกับ, See also: สอดคล้องกับ, Syn. correspond to
go together[PHRV] เหมาะสมกับ, See also: สอดคล้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. blend with
in conformity with[IDM] สอดคล้องกับ, See also: เข้ากันได้กับ
logical[ADJ] สอดคล้องกับหลักเหตุผล (ความคิด), See also: สอดคล้องกับหลักตรรกวิทยา, Syn. rational, sensible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord)
accordant(อะคอร์' เดินทฺ) adj. ซี่งสอดคล้อง, ซึ่งตกลง, Syn. agreeing, conformable)
accordingly(อะคอร์' ดิงลี่) adj.,adv. ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น., Syn. consequently, therefore)
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
ajar 2(อะจาร์') adj.,adv. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน (in contradiction to)
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง,ภาวะสัมผัสเพี้ยน,ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.
become(บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู, Syn. happen,befit
beseem(บิซีม') {beseemed,beseeming,beseems} vt. เหมาะกับ,สอดคล้องกับ
cater(เค'เทอะ) {catered,catering,caters } vi. จัดอาหาร (การบริการและ อื่น ๆ) ให้,จัดหาสิ่งที่ต้องการให้,เสนอรายการบันเทิง,เสนอรายการ,สอดคล้อง, See also: caterer ผู้จัดหา. cateringly adv., Syn. victual,feed

English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accord(vi,vt) สอดคล้อง,เห็นด้วย,ยินยอม,ให้
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
according(adj) สอดคล้อง,ตาม
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
beseem(vt) เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
coherent(adj) ติดต่อกัน,เชื่อมโยงกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
合致[がっち, gatchi] (adv) สอดคล้องกัน, เป็นไปในทางเดียวกัน , See also: S. 一致,
一致[いっち, itchi] (adj) สอดคล้อง,เป็นไปในทางเดียวกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Wort(n) |das, pl. Wörter| คำ, คำศัพท์ (คำเดี่ยวที่ไม่ได้สอดคล้องกัน) เช่น Wieviele Wörter fehlen dir noch in dem Kreuzworrätsel. เธอยังขาดอีกกี่คำในปริศนาอักษรไขว้
logisch(adj adv) ที่สอดคล้องกับเหตุผล, เป็นเหตุเป็นผล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top