Search result for

สสาร

(38 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สสาร-, *สสาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สสาร[N] matter, Syn. สาร, Example: สสารทั้งหลายเปลี่ยนแปลงและเน่าเปื่อยได้เพราะอะตอม, Thai definition: สิ่งที่มีมวลสาร ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้ เช่น ทองคำ แก้ว น้ำ เกลือ อากาศ สสารอาจประกอบด้วยสารเดียวล้วนหรือหลายสารก็ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สสาร, สสาร-(สะสาน, -สานระ-) น. สิ่งที่มีมวลสาร ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้ อาจมีเพียงสารเดียว เช่น ทองคำ เงิน แก้ว เกลือ น้ำ หรือประกอบด้วยสารหลายสาร เช่น ดินปืน อากาศ ก็ได้.
สสารนิยมน. วัตถุนิยม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
matterสสาร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hylomorphismสสารรูปนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antimatterปฏิสสาร, สสารที่มีอะตอมประกอบด้วยปฏิยานุภาค เช่น อะตอมของแอนติไฮโดรเจนประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีแอนติโปรตอนจำนวน 1 อนุภาค และมีโพซิตรอน 1 อนุภาคโคจรอยู่รอบๆ (ดู antiparticle ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Matterสสาร [TU Subject Heading]
meteoriteอุกกาบาต, สสารจากอวกาศวิ่งเข้าสู่โลกด้วยความเร็วสูง เมื่อเสียดสีกับบรรยากาศของโลกจึงทำให้เกิดความร้อนและแสงสว่าง อุกกาบาตบางก้อนจะลุกไหม้หมดไปในบรรยากาศ แต่บางก้อนจะมีส่วนที่เหลือตกลงสู่พื้นโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mattersสสาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, technically, chemistry is the study of matter.เอาล่ะ ในทางเทคนิค สารเคมีคือวิเคราะห์เกี่ยวกับสสาร Pilot (2008)
As you can see, it quickly converts to eating any and all material in its path.อย่างที่คุณเห็น มันปรับรูปแบบให้กินทุกอย่าง และทุกสสารที่ขวางทาง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
IBC Global claimed it wasn't necessary to reduce human exposure to the contaminant?IBC แจ้งว่าไม่จำเป็นที่จะ ต้องลดการสัมผัสสารปนเปื้อนนี้เหรอ? I Knew You Were a Pig (2009)
There's no "close" in science, Barry.ไม่ว่าจะเป็นสสารอะไรก็ช่างเมื่อมารวมกัน Negro Y Azul (2009)
This organism was developed from the same material that Olivia stole from her captors.สิ่งมีชิวิตนี้มันถูกพัฒนาจาก สสารที่เหมือนๆกับที่โอลิเวียขโมยมาจากคนจับตัวเธอ Bound (2009)
Yeah,I'm running it through CODIS right now. - Travers ran the white substance that coated the hair.เจอสสารสีขาวเคลือบติดเส้นผม แล้ว? Hostile Takeover (2009)
What is the black substance around the burn mark?สสารสีดำที่อยู่รอบ ๆ รอยไหม้นั่นคืออะไร? Bolt Action (2009)
Three different particulates within the chest cavity.มีสสาร 3 อย่าง อยู่ภายในโพรงอก A Night at the Bones Museum (2009)
The three particulates are totally different, but they're actually the exact same thing.สสารทั้งสามตัว มีความแตกต่างกันสิ้นเชิง แต่พวกมันก็เกาะรวมกัน ในบางสิ่ง A Night at the Bones Museum (2009)
I could spend the rest of my life analyzing the contents of that sinkhole.ผมใช้เวลาทั้งหมดทำการวิเคราะห์ สสารที่ดูดขึ้นมาจากท่อนั้นเลย The Dwarf in the Dirt (2009)
A number of things.สสารจำนวนหนึ่ง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Of gamma rays from dark matter annihilations,จากการทำลายล้างของสสารมืด ต่อทฤษฎีเส้นเชือก The Pirate Solution (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สสาร[n.] (sān) EN: matter   FR: matière [f]
สสาร[n.] (sasān) EN: matter   FR: matière [f]
สสารมืด[n. exp.] (sasān meūt) EN: dark matter   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eutectic[N] สสารหรือโลหะผสมที่มีจุดเยือกแข็งต่ำที่สุด
matter[N] วัตถุ, See also: สสาร, สิ่งของ, Syn. object, substance
substance[N] สสาร, See also: สาร, วัตถุที่จับต้องได้, Syn. body, material, stuff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
ajiva(อะจี' วะ) n. ทั้งสิ่งในจักรวาลนั้นไร้ชีวิต (อวกาศ, เวลาและสสาร) (without life)
matter(แมท'เทอะ) n. วัตถุ,สสาร,สาระ,เนื้อหา,สิ่งที่อยู่ในช่องว่าง,วัตถุทางกาย,สารเฉพาะอย่าง,สารที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย,หนอง,สิ่งตีพิมพ์,สิ่งขีดเขียน,สถานการณ์,สภาวะ,ธุรกิจ,ความสำคัญ,ความลำบาก,เหตุผล,สาเหตุ,สำเนา,แบบ vi. เป็นสิ่งสำคัญมีความหมาย มีหนอง
molar(โม'ลาร์) n.,adj. ฟันกราม, เกี่ยวกับสสารทั้งก้อน,เกี่ยวกับสารละลายที่มีตัวละลาย (solute) หนึ่งmoleต่อสารละลาย (solution) หนึ่งลิตร, Syn. molar tooth
nebulosity(เนบบิวลอส'ซิที) n. สสารที่เป็นแก๊ส,กลุ่มแก๊สคล้ายเมฆ
substance(ซับ'สเทินซฺ) n. สาร,สสาร,แก่นสาร,เนื้อหนังมังสา,ร่างกาย,ธาตุแท้,ความหมายสำคัญ,เนื้อหา,ใจความ,ความแน่นหนา,ส่วนสำคัญ,ทรัพย์สิน, Syn. material,matter,essence,force

English-Thai: Nontri Dictionary
matter(n) วัตถุ,สสาร,สิ่งของ,สาระ,เรื่อง
substance(n) สาระ,เนื้อเรื่อง,ภาชนะ,ทรัพย์สมบัติ,สสาร,ใจความ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
物質[ぶっしつ, busshitsu] (n ) สสาร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
個体[こたい, kotai] Thai: สสารที่อยู่โดด ๆ English: an individual

French-Thai: Longdo Dictionary
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, See also: S. petit part,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top