Search result for

สลายตัว

(34 entries)
(0.0715 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สลายตัว-, *สลายตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลายตัว[V] decompose, Ant. รวมตัว, Example: คราบสกปรกจะสลายตัวหลุดออกจากเนื้อผ้าภายใน 15 นาทีหลังการแช่, Thai definition: คลายตัวหรือละลายออกจากที่เกาะกันเป็นกลุ่มก้อนหายไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สลายตัวก. เปลี่ยนสภาพ เช่น ยาบางชนิดสลายตัวในน้ำ
สลายตัวอาการที่ฝูงชนซึ่งรวมตัวกันเพื่อประท้วงเป็นต้นแล้วต่อมาได้แยกย้ายกันไป เช่น กลุ่มชนที่มาประท้วงได้สลายตัวไปหมดแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rancidifyสลายตัวให้กลิ่นหืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Degradationสลายตัว,การทำลาย,การเสื่อมสลาย,การแตกสลาย,การสลาย [การแพทย์]
Disintegrationสลายตัว,การแตกตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Compound transmission of the pandemonium with percussion... and spasmodic frantic disintegration.ส่งคอม เปานด ของผีที่มีกระทบ และการสลายตัวคลั่งชักกระตุก เกร็ง Pinocchio (1940)
Everybody disperse, quickly!ทุกคนสลายตัวเร็ว The King and the Clown (2005)
You have two minutes to disperse.พวกเธอมีเวลาสองนาทีเพื่อสลายตัว Charlie Bartlett (2007)
Research from your company To develop a self-eradicating airborne toxin.ผลิตสารพิษที่ สลายตัวเองได้ในอากาศ Pilot (2008)
It's solution, dissolution, just over and over and over.สารละลาย การสลายตัว ครั้งแล้วครั้งเล่า Pilot (2008)
This gray flesh, it seems to be just falling away.เนื้อเยื่อก้อนสีเทา ดูเหมือนรวงผึ้ง สลายตัวออกมา The Day the Earth Stood Still (2008)
We're blown. Just walk away.ยกเลิกแผน สลายตัว Duplicity (2009)
You will be arrested if you do not disperse.คุณจะถูกจับกุม ถ้าคุณไม่สลายตัวไป Hopeless (2009)
This kind of plutonium has a half-life of 89 years, which means that soil could still be contaminated.พลูโทเนี่ยมชนิดนี้ กว่าจะสลายตัวก็ใช้เวลาตั้ง 89 ปี ซึ่งหมายความว่า ดินนั้นยังมีสารนี้เจือปนอยู่ Bone Voyage (2009)
The fifth column is down, but it's not out.กลุ่มคอลัมน์ที่ห้าซบเซาลง แต่ไม่ได้สลายตัวไป A Bright New Day (2009)
A compromised intestinal tract, methane, some mining processes, oil and gas refining.การสลายตัวบริเวณลำไส้ ก๊าซมีเทน กระบวนการย่อยสลายตัว ของน้ำมันและก๊าซ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
There's no sign of histolysis or histogenesis.ไม่มีอะไรบ่งบอกถึงการสลายตัวของเนื้อเยื่อ Johari Window (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลายตัว[v.] (salāitūa) EN: dissolve ; break up ; disperse   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amboceptor(แอม' บะเซพเทอะ) n. สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดเชื้อในเลือด มีคุณสมบัติเป็นตัวทำให้โลหิตแดงสลายตัว
antioxidant(แอนทิออค' ซิดันทฺ) n. การที่ยับยั้งขบวนการ oxidation, การที่ยับยั้งการสลายตัวของยาง สบู่และอื่น ๆ (inhibiting oxidation)
autolysis(ออทอส'ลิซิส) n. การสลายตัวของเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์โดยเอ็นไซม์ (enzyme) ที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อนั้น. -autolytic adj.
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
break-up(เบรค'อัพ) n. การแตกแยก,การสลายตัว, Syn. scatter
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
catabolism(คะแทบ'บะลิซซึม) n. การสันดาปที่เป็นการทำลาย,การสลายตัวของสารเชิงซ้อนในสิ่งมีชีวิตเป็นสารที่ต่ำลง, See also: catabolic adj. ดูcatabolism, Syn. katabolism
crack(แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้) ,มีเสียงแครก ๆ ,มีเสียงแตกดังเปรี้ยง ๆ ,ระเบิดแตก,ตีให้แตก,ทุบ,ต่อย,สลายตัว (เนื่องจากถูกความร้อน) ,คุยโว vt. ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง,ทำให้แตกร้าว,กล่าว,บอก., See also: crack a crib บุกเข
crumble(ครัม'เบิล) {crumbled,crumbling,crumbles} vt. ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย vi. แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย,สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย
crumbly(ครัม'บลี) adj. ซึ่งแตกง่าย,ซึ่งพังลงหรือสลายตัวได้ง่าย crumbliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
crumble(vi) ร่วน,ละลาย,สลายตัว,แตกเป็นเสี่ยง
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง
disintegrate(vt) แยกเป็นส่วนๆ,แตกสลาย,สลายตัว,สึกกร่อน,เน่าเปื่อย
disintegration(n) การแยกเป็นส่วนๆ,การสลายตัว,การแตกสลาย,การสึกกร่อน
dissolution(n) การแตกตัว,การสลายตัว,การเลิก,การสิ้นสุด,ความเสเพล,ความเหลวไหล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top