Search result for

สลด

(50 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สลด-, *สลด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลด[V] feel sad, See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, droop, Syn. เศร้าใจ, เสียใจ, Example: ชายหนุ่มวัยรุ่นรู้สึกสลดเข้าไปในจิตใจทันทีเมื่อนึกถึงโลกอันมืดมิดของชายคนนั้น
สลด[V] wither, Syn. เฉา, เหี่ยว, Example: ถ้าผักสลดแล้วก็ยกขึ้นจากเตาได้เลย
สลดใจ[V] be sorrowful, See also: be sad, regret, sadden, be melancholy, grieve, Ant. ชุ่มชื่นใจ, Example: เมื่อได้ฟังข่าวนี้แล้ว พวกเรารู้สึกสลดใจ, Thai definition: รู้สึกหดหู่ที่ได้รู้เห็นความทุกข์ หรือพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สลด(สะหฺลด) ก. สังเวชใจ, รู้สึกรันทดใจ
สลดเผือด, ถอดสี, เช่น หน้าสลด
สลดเฉา, เหี่ยว, (ใช้แก่ใบไม้ดอกไม้ซึ่งขาดนํ้าเลี้ยงหรือถูกความร้อน) เช่น ต้นไม้ถูกความร้อนมาก ๆ ใบสลด.
สลดใจก. รู้สึกเศร้าใจแกมสังเวช, รู้สึกหดหู่ใจ, เช่น ข่าวแผ่นดินไหวคนตายเป็นหมื่น ๆ ฟังแล้วสลดใจ เห็นสุนัขถูกรถทับตาย รู้สึกสลดใจ.
เหี่ยวสลด เช่น ใจเหี่ยว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, the yellowtail should be sliced this thick.ดูสิ อันนี้มีเคล็ดลับการไสลด์แบบนี้ Heartbreak Library (2008)
Morons talk about thin slices but that's not right.มารอนบอกว่าการไสลด์บางๆแบบนี้ไม่ถูก Heartbreak Library (2008)
And it is the sad part that we must...ด้วยความเศร้าสลด ไปกับผู้ที่... Vantage Point (2008)
Sorry.น่าสลดใจ Wanted (2008)
Sorry.น่าสลดใจ. Wanted (2008)
I'm sorry.น่าสลดใจ. Wanted (2008)
- Sorry?น่าสลดใจ? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- Sorry. - It's all right.น่าสลดใจ ไม่เป็นไร The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
There are some quiet rumblings that the government may be involved in the tragic events playing out in the Northeast.มีอาการไม่พอใจว่า รัฐบาลอาจจะมีส่วนในเหตุการณ์อันน่าสลด The Happening (2008)
I'm not sure what's more tragic,ผมไม่แน่ใจว่าอะไรสลดใจไปมากกว่ากัน Zombieland (2009)
- Two of our most popular displays. - Yeah?ฉันได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเค้า มันน่าสลดใจ น่าสลดใจ Fallen Idols (2009)
A tragic accident.อุบัติเหตุที่น่าสลดใจ Reckoner (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลด[v.] (salot) EN: sadden ; grieve   FR: attrister
สลด[X] (salot) EN: saddened   FR: triste ; chagrin ; malheureux
สลดใจ[adj.] (salotjai) EN: sad ; dismayed ; heartbreaking   FR: attristé ; affligé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crestfallen[ADJ] เศร้าซึม, See also: สลด, คอตก, Syn. disheartened, dejected
dark[ADJ] สลดใจ, See also: ไม่เบิกบาน, หมดหวัง, ใจคอเหี่ยวแห้ง, หดหู่, ซึมเซา, หม่นหมอง, Syn. gloomy, hopeless
grieve for[PHRV] แสดงความเสียใจกับ, See also: สลดใจกับ, เสียใจกับ, Syn. lament for, mourn for
grievous[ADJ] สลดใจ, See also: เศร้าใจ, ทุกข์ใจ, หม่นหมอง, Syn. mournful, Ant. happy
lugubrious[ADJ] โศกเศร้า, See also: สลดใจ, Syn. mournful
rueful[ADJ] เสียใจ, See also: สลดใจ, Syn. regretful, sad

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bobsled(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
bobsleigh(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก
crestfallen(เครสทฺ'ฟอเลิน) adj. ซึมเศร้า,คอตก,สลด, Syn. dejected
funk(ฟังคฺ) n. ความกลัว,อารมณ์หดหู่,อารมณ์เศร้าสลด.,กลิ่นฉุน vt. ทำให้กลัว,หดถอย vi. หลบหลีก, See also: funker n.
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated,bleak
grief(กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ, Syn. sadness
grief-stricken(กรีฟ'สทริคเคิน) adj. เสียใจ,สลดใจ,เศร้าโศก, Syn. heart-sick,desolate
grieve(กรีฟว) vi. เสียใจ,สลดใจ. vt. เสียใจ,ทำให้เสียใจ,ทำให้สลดใจ, Syn. sadden

English-Thai: Nontri Dictionary
adust(adj) ไหม้,เกรียม,เศร้า,สลดหดหู่
damp(n) ความชื้น,อากาศชื้น,ความหดหู่ใจ,ความสลดใจ
dampen(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่,ทำให้สลด,ต้าน,ทำให้เบาบาง
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
desolate(vt) ทำให้ไม่สบายใจ,ทำให้เศร้าสลด,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้อ้างว้าง
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
despondent(adj) เศร้าใจ,สลดใจ,สิ้นหวัง,ท้อแท้,หมดกำลังใจ,หดหู่ใจ
disconsolate(adj) สิ้นหวัง,เศร้าสลด,สิ้นหวัง,หดหู่,กลัดกลุ้ม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嘆く[なげく, nageku] Thai: สลดใจ English: to grieve

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top