Search result for

สร่าง

(35 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สร่าง-, *สร่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร่าง[์V] recover, See also: revive, recuperate, regain, get over, Syn. คลาย, ถอย, ทุเลา, หาย, Thai definition: ทุเลาอาการลง
สร่างไข้[V] recover, See also: feel better, revive, recuperate, convalesce, restore, Example: ผมเพิ่งสร่างไข้เมื่อวานนี้เองเลยลุกมาทำงานไหว, Thai definition: ทุเลาจากอาการเป็นไข้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สร่าง(ส่าง) ก. คลาย, ถอย, ทุเลา, (ใช้แก่ลักษณะความเป็นไปของร่างกายหรืออารมณ์ที่ผิดปรกติจากธรรมดา), เช่น สร่างไข้ สร่างโศก ไข้ยังไม่สร่าง สร่างเมา เมาไม่สร่าง.
สร้าง ๑(ส้าง) ก. เนรมิต, บันดาลให้มีให้เป็นขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจ, เช่น พระพรหมสร้างโลก, ทำให้มีให้เป็นขึ้นด้วยวิธีต่าง ๆ กัน (ใช้ทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม) เช่น สร้างบ้าน สร้างเมือง สร้างศัตรู สร้างชื่อเสียง.
สร้าง ๒(ส้าง) น. สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวขนาดย่อม ยกพื้น และดาดหลังคา สำหรับพระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมรุ ตั้งอยู่ ๔ มุมพระเมรุ, ส้าง ซ่าง คดซ่าง คดสร้าง สำซ่าง หรือ สำสร้าง ก็เรียก.
สร้างชาติก. ทำให้ชาติมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง.
สร้างฐานะก. ประกอบอาชีพจนมีทรัพย์สินเป็นหลักฐานมั่นคง.
สร้างวิมานในอากาศก. ใฝ่ฝันถึงความมั่งมี, คิดคาดหรือหวังจะมีหรือเป็นอะไรอย่างเลิศลอย.
สร้างสถานการณ์ก. สร้างให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นมาโดยไม่มีมูล เพื่อหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง.
สร้างสรรค์ก. สร้างให้มีให้เป็นขึ้น (มักใช้ทางนามธรรม) เช่น สร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้แก่สังคม.
สร้างสรรค์ว. มีลักษณะริเริ่มในทางดี เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะสร้างสรรค์.
สร้างเนื้อสร้างตัวก. สร้างฐานะให้ดีขึ้น, สร้างฐานะให้มั่นคง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Fezzik took great care in reviving Inigo."เฟสสิกดูแลอินนิโกอย่างดีจนสร่างเมา The Princess Bride (1987)
This is amazing! Do you know what this could mean?ปิดผนึกเดี๋ยวนี้เลย เดี๋ยวนี้ อย่าให้ใครเห็น หรือสัมผัสร่างนี้ ! Deep Throat (1993)
Don't touch the body!ดอนเว็บไซต์นั้นมีเสื้อสัมผัสร่างกาย! Princess Mononoke (1997)
We find a local rest go okayเราเข้าไปหาที่นอนทำอะไรกันให้มันสร่างกันก่อนดีกว่า Sex Is Zero (2002)
I wasn't what you'd really call sober.ฉับบอกนายก็ได้ ว่าฉันยังไม่สร่างเมา Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Why don't you just go? Go sleep this off and try again tomorrow.ทำไมไม่นอนให้สร่าง Flyboys (2006)
It's becauseof their excellent program that a student here with ustoday is clean and sober... at least, for now.ด้วยโครงการอันเป็นเลิศของพวกเขา ทำให้นักเรียนของที่นี่เป็นบุคคลที่ ทั้งสะอาด และยังสร่างเมาอีกด้วย อย่างน้อยก็สำหรับในตอนนี้ Bad News Blair (2007)
You must be sober!คุณต้องสร่างเมา ! Chapter Two 'Lizards' (2007)
I just wanted relief.ผมแค่อยากสร่างเมาบ้าง Numb (2007)
- I knew it. I bet you work outside, too, huh? .ยังสวยไม่สร่างเหมือนเดิมเลยนะ Burning House of Love (2008)
In 30 seconds, the pendulum will drop far enough to touch your body.ใน 30 วินาที ใบมีจะแกว่งลงมา ใกล้พอทีจะสัมผัสร่างของคุณ Saw V (2008)
I touched his body and felt his heartหม่อมฉันสัมผัสร่างกายของเขา รู้สึกได้ถึงนัยในใจของเขา Portrait of a Beauty (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สร้าง[v.] (sāng) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up   FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer
สร่าง[v.] (sāng) EN: abate ; go down ; remit ; come down   FR: décroître ; diminuer
สร่าง[v.] (sāng) EN: recover ; be free of ; get over ; revive ; recuperate ; regain   FR: récupérer ; se remettre
สร้างกรรม[v. exp.] (sāng kam) EN: create karma ; commit sin   
สร้างกำแพง[v. exp.] (sāng kamphaēng) EN: create a barrier ; create a trouble ; create a obstacle ; create a hindrance   FR: créer un obstacle
สร้างขึ้น[v.] (sāngkheun) EN: build   FR: construire ; ériger ; édifier
สร้างความต้องการ[v. exp.] (sāng khwām tǿngkān) EN: create a demand   FR: créer une demande
สร้างงาน[v. exp.] (sāng ngān) EN: make a job   FR: générer de l'emploi ; créer de l'emploi
สร้างชื่อเสียงของบริษัท[v. exp.] (sāng cheūsīeng khøng børisat) EN: build up company's reputation   
สร้างด้วย[X] (sāng dūay) EN: formed with   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sober (adj ) สร่างเมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top