Search result for

สมเด็จ

(36 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมเด็จ-, *สมเด็จ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมเด็จ[N] majesty
สมเด็จ[N] His Majesty, See also: Her Majesty, Example: รัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกิจกรรมการค้าทางทะเลเจริญมากขึ้น, Thai definition: ยิ่งใหญ่หรือประเสริฐ (มักใช้ประกอบหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิดหรือแต่งตั้ง), Notes: (บาลี)
สมเด็จ[N] His Majesty, See also: Her Majesty, Example: รัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกิจกรรมการค้าทางทะเลเจริญมากขึ้น, Thai definition: ยิ่งใหญ่หรือประเสริฐ (มักใช้ประกอบหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิดหรือแต่งตั้ง), Notes: (บาลี)
สมเด็จพระ[N] His majesty, See also: Her majesty

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมเด็จน. ยศหรือบรรดาศักดิ์อย่างสูงของเจ้านาย ขุนนาง และพระสงฆ์ ใช้นำหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิดหรือได้รับแต่งตั้ง เช่น สมเด็จพระราชินี สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จเจ้าพระยา สมเด็จพระราชาคณะ.
สมเด็จพระสังฆราชน. ประมุขแห่งคณะสงฆ์ ซึ่งตามกฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bstan- 'dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-สมเด็จพระเท็นซิน กยัตโส, ทะไลลามะองค์ที่ 14, ค.ศ.1935- [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not necessary, Your Holiness.ไม่เพียงเท่านั้น สมเด็จท่าน Assassin's Creed: Lineage (2009)
You can count on me, Your Holiness.สมเด็จท่าน Assassin's Creed: Lineage (2009)
At the close of the first season, the heir to the throne, His Royal Highness, the Prince of Wales, made his first broadcast, and today, his younger brother, His Royal Highness, the Duke of York,สมเด็จพระยุพราช เจ้าชายแห่งเวลส์ ได้ออกอากาศเป็นครั้งแรก และในวันนี้ พระอนุชาของท่าน ดยุคแห่งยอร์ค จะทรงออกอากาศอย่างเป็นทางการ ให้ทั้งประเทศและทั้งโลกได้ฟัง The King's Speech (2010)
I understand what you were trying to say, Logue.- พูดว่า "สมเด็จพระราชินี" เฉพาะครั้งแรก หลังจากนั้น เรียกว่า "ท่านหญิง" ก็พอ อย่าลืมออกเสียงให้ถูกนะ The King's Speech (2010)
Every stammerer always fears going back to square one.องค์สมเด็จพระราชานี โปรดเรียก หม่อมฉันว่า "คุณนายลูจ" เถอะเพคะ The King's Speech (2010)
Your Majesty I realize in a labyrinth with a million possibilities this is the last thing you want to hear but follow me.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคุณ ... ข้าก็รู้ว่า วงกชเนี่ยมีทางเดินเป็นล้าน พวกท่านคงไม่อยากฟังคำนี้ Wrath of the Titans (2012)
Just as I pray for the King's.เช่นเดียวกับผมอธิษฐาน สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Blackwater (2012)
My queen.สมเด็จพระราชินีของฉัน Blackwater (2012)
The seven armies swore that oath to the one who wields the King's Jewel.เจ็ดกองทัพสาบานว่า กับคนที่ wields Jewel พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
The King's Jewel.Jewel พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
We'll keep the queen waiting.เราจะรอให้สมเด็จพระราชินีฯ . One Chance (2013)
(MAN) And now, from the Royal Albert Hall, the winner of Britain's Got Talent in his first performance for Her Majesty the queen.MAN) และตอนน จาก Royal Albert Hall ผู้ชนะของอังกฤษมีพรสวรรค ในการทำงานครั้งแรกของเขา สำหรับการสมเด็จพระราชินี. One Chance (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมเด็จ[n.] (somdet) EN: highness ; majesty ; serenity   FR: altesse [f] ; majesté [f] ; excellence [f]
สมเด็จ[n.] (somdet) EN: high rank Buddhist priest ; patriarch ; holiness   FR: sainteté [f]
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ[xp] (Somdēt Phranāngjao Phrabøromarāchinīnāt) EN: Her Majesty the Queen ; HM the Queen   FR: Sa Majesté la reine
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช[n. prop.] (Somdēt Phra Nārāi Mahārāt) EN: King Narai   FR: roi Narai [m]
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช[n. prop.] (Somdēt Phra) EN: His majesty ; Her majesty   FR: Sa Majesté
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช[n. prop.] (Somdēt Phra Narēsūan Mahārāt) EN: King Naresuan   FR: roi Naresuan [m]
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า[n. prop.] (Somdēt Phra Phuttha Yøtfā) EN: His Majesty King Phra Buddha Yodfa   
สมเด็จพระรามาธิบดีที่หก[n. prop.] (Somdēt Phra Rāmā Thibodī thī Hok) EN: His Majesty King Rama VI   FR: Sa Majesté le roi Rama VI
สมเด็จพระสังฆราช[n. prop.] (Somdēt Phra Sangkharāt) EN: Supreme Patriarch   
สมเด็จพระเจ้า...[n. prop.] (Somdēt Phrajāo …) EN: King …   FR: le roi … (+ n.)

English-Thai: Longdo Dictionary
Holy Father(jargon ) สมเด็จคุณพ่อ เป็นคำทางเลือกที่ใช้กล่าวถึงหรือใช้เรียกพระสันตะปาปา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Elizabeth I[N] สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษช่วงปี ค.ศ.1558-1603, See also: พระธิดาของกษัตริย์เฮนรี่ที่ 8 และแอนน์โบลีน, สมเด็จพระราชินีนาถของอังกฤษและไอร์แลนด์ใน
Elizabeth II[N] สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ.1952ถึงปัจจุบัน, See also: พระธิดาของกษัตริย์จอร์จที่ 6 เป็นสมเด็จพระราชินีนาถของสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี ค.ศ.1926
Victoria[N] สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย, See also: พระราชินีปกครองประเทศอังกฤษในช่วงปีค.ศ 1819-1901 และปกครองอินเดียในช่วงปีค.ศ 1876-1901)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kingship(คิง'ชิพ) n. ความเป็นกษัตริย์,การปกครองโดยกษัตริย์. -Kingship พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Syn. monarchy

English-Thai: Nontri Dictionary
Buddha(n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ローマ法王[ろーまほうおう, ro-mahouou] (n) สมเด็จพระสันตะปาปา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top