Search result for

สมาธิ

(29 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมาธิ-, *สมาธิ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาธิ[N] concentration, See also: meditation, contemplation, Example: ในที่สุดเขาก็พยายามรวบรวมสมาธิและความกล้าหาญให้อยู่กับร่องกับรอย, Thai definition: ภาวะที่จิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมาธิ(สะมา-) น. ความตั้งมั่นแห่งจิต
สมาธิความสำรวมใจให้แน่วแน่เพื่อให้จิตใจสงบหรือเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yoga, Raja สมาธิ (โยคะ) [TU Subject Heading]
Samadhiสมาธิ [TU Subject Heading]
Attention Deficit Disorderสมาธิสั้น [การแพทย์]
Concentrationสมาธิ,การรวมการกระทำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're not that smart. You lack focus and discipline.ว่าเธอหนะ ทั้งไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไร้ระเบียบวินัย New Haven Can Wait (2008)
I-i can't concentrate on a movie right now.- ฉันไม่มีสมาธิดูหนังแล้วล่ะ ตอนนี้ There Might be Blood (2008)
Ancient, unimportant history. Focus, serena.ประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่ไม่สำคัญ มีสมาธิหน่อย เซรีน่า There Might be Blood (2008)
And the rest of the time wilson's been readingและช่วงเวลาพักผ่อน วิลสันอ่านหนังสือเรื่องการทำสมาธิ Not Cancer (2008)
Interesting.มีสมาธิ Last Resort (2008)
This is exactly same as the original but you focused only on copying, you failed to hear all the notesดูราวกับต้นฉบับมิผิดเพี้ยน สมาธิของเจ้าแน่วแน่กับการวาด โดยไม่มีสิ่งใดรบกวนเจ้าได้ Portrait of a Beauty (2008)
Focus wholly on practiceมีสมาธิอยู่กับภารกิจของเจ้าเถอะ Portrait of a Beauty (2008)
I have to be calm in order to meditate.ข้าต้องการความสงบเพื่อทำสมาธิ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
This is where Oogway unraveled the mysteries of harmony and focus.นี่เป็นที่อูวเกวย์ ค้นพบสัจธรรม... ..... การสอดประสาน และสมาธิ Kung Fu Panda (2008)
Focus, okay?ตั้งสมาธิ โอเค? Vantage Point (2008)
"If you're not thinking about pussy, you're just not concentrating."ถ้าอยากมีสมาธิดีๆ ต้องนึกถึงเรื่องอย่างว่าเข้าไว้ Body of Lies (2008)
That way, you could just focus on your music.แบบนั้น คุณจะได้มีสมาธิอยู่กับเพลง New York, I Love You (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมาธิ[n.] (samāthi) EN: concentration ; meditation ; contemplation   FR: concentration [f] ; réflexion [f] ; méditation [f] ; contemplation [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition. , S. ADD, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hunker(ฮัง'เคอะ) vi. นั่งขัดสมาธิ,นั่งพับขา., See also: hunkers ก้น,ตะโพก. -on one's hunkers นั่งพับขา
squat(สควอท) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) (การ) นั่งยอง ๆ ,นั่งขัดสมาธิ,นั่งราบ,นั่งถ่าย,หมอบ,นั่งพับเพียบ,นั่งบนพื้น,ขดตัว,หักร้างถางพง. adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,กว้างเตี้ย., Syn. stocky,chunky,

English-Thai: Nontri Dictionary
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
CROSS-cross-legged(adj) ซึ่งนั่งไขว้ขา,ซึ่งนั่งไขว่ห้าง,ซึ่งนั่งขัดสมาธิ
squat(vi) ขดตัว,หมอบลง,นั่งขัดสมาธิ,นั่งพับเพียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
三昧[さんまい, sanmai] (n) สมาธิ (คำว่า สัมไม เป็นคำศัพท์ทางศาสนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีสันสกฤตของอินเดียอย่างเดียวกับที่ภาษาไทยใช้ ที่อินเดียจะออกเสียงว่า สะ-มา-ดิ๊)
瞑想(P);冥想;めい想[めいそう, meisou] (n ) สมาธิ

German-Thai: Longdo Dictionary
absehen(vi) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen, von etw.| มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญ (ใช้ในรูปของ Partizip Perfekt คือ abgesehen von) เช่น Abgesehen von innerer Ruhe und Entspanntheit, bringt die Meditation uns dazu, die Dinge die uns umgeben zu betrachten. ถ้ามองข้ามความสงบภายในและการผ่อนคลายแล้ว การทำสมาธิทำให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบกาย, Deshalb habe ich vom Kauf bei dieser Firma abgesehen. ดังนั้นฉันจึงไม่เคยคิดจะซื้อของจากบริษัทนี้เลย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top