Search result for

สมัย

(112 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมัย-, *สมัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัย[N] age, See also: era, Syn. กาลสมัย, ยุค, ช่วงเวลา
สมัย[N] era, See also: period, age, Syn. ยุค, Example: ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการก่อสร้างเมืองนครศรีธรรมราชเพิ่มเติม โดยให้เป็นเมืองที่มีป้อมปราการก่ออิฐถือปูนแบบทางตะวันตก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมัย[N] time, Syn. ครั้ง, คราว, Example: กลุ่มผู้สนับสนุนบีบบังคับให้เขาต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง เพื่อขัดขวางไม่ให้เผด็จการคืนชีพ
สมัย[N] session, Example: พรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่างๆ ที่ยังคั่งค้างอยู่, Thai definition: ครั้ง หรือคราวของการประชุม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมัย[N] period, See also: time, Example: ทหารญี่ปุ่นสร้างถนนสายนี้ไว้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง, Thai definition: ช่วงระยะเวลา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมัยนี้[N] the present, See also: present time, present moment, now, Syn. ปัจจุบัน, ปัจจุบันนี้, สมัยปัจจุบัน, Example: ยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคของการทำการตลาดแบบสายฟ้าแลบ
สมัยหิน[N] stone age, Syn. ยุคหิน, Example: มนุษย์ในสมัยหินที่อยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆ ย่อมเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายจากสัตว์มาก, Thai definition: ยุคดึกดำบรรพ์ที่คนใช้หินทำเครื่องใช้และอาวุธ
สมัยกรีก[N] Greek time, Syn. ยุคกรีก, Example: ในสมัยกรีกโบราณเขาใช้นาฬิกาน้ำเป็นเครื่องบอกเวลา, Thai definition: สมัยตอนที่ชนชาติกรีกรุ่งเรือง
สมัยกลาง[N] middle ages, Syn. ยุคกลาง, Example: คนตะวันตกในสมัยกลางมักจะเห็นคนที่นับถือศาสนาอื่นต่างจากตัวเป็นพวกนอกศาสนา, Thai definition: สมัยตามประวัติศาสตร์ยุโรปอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1,000-1,400
สมัยก่อน[N] former times, Syn. อดีต, สมัยเก่า, อดีตสมัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมัย(สะไหฺม) น. เวลา, คราว, เช่น สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยปัจจุบัน, มักใช้เข้าคู่กับคำ กาล เป็น กาลสมัย.
สมัยนิยมน. ความนิยมในแต่ละสมัย เช่น แต่งตัวตามสมัยนิยม ไว้ผมตามสมัยนิยม.
สมัยประชุมน. ระยะเวลาที่กำหนดให้มีการประชุมสภา เช่น สมัยประชุมของรัฐสภา.
สมัยเก่าน. สมัยโบราณ เช่น ถ้วยชามชุดนี้เป็นของสมัยเก่า.
สมัยเก่าว. พ้นสมัย, ไม่ใช่สมัยใหม่, ก่อนเวลาปัจจุบัน, เช่น เขามีความคิดอย่างคนสมัยเก่า.
สมัยใหม่น. สมัยปัจจุบัน เช่น ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ปรัชญาสมัยใหม่.
สมัยใหม่ว. ทันสมัย เช่น แม้เขาจะอายุมาก แต่เขามีความคิดอย่างคนสมัยใหม่.
ปุนภพสมัยเกิดใหม่ ได้แก่ตอนเริ่มต้นยุคปัจจุบันหลังยุคกลาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periodสมัย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
epochสมัย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
epochสมัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Classical periodสมัยคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Commonwealth periodสมัยคอมมอนเวลท์ (ค.ศ. ๑๖๔๙-๑๖๐๐) [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Restoration periodสมัยคืนสู่ราชบัลลังก์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Jacobean ageสมัยจาโคเบียน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Tudor periodสมัยทิวเดอร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fashionสมัยนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Reformation period; Reformation, theสมัยปฏิรูป [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Renaissanceสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา [TU Subject Heading]
Epoch, Eoceneสมัยอีโอซีน [การแพทย์]
Epoch, Holoceneสมัยโฮโลซีน [การแพทย์]
Epoch, Mioceneสมัยไมโอซีน [การแพทย์]
Epoch, Paleoceneสมัยพาลีโอซีน [การแพทย์]
Epoch, Pleistoceneสมัยไพลสะโตซีน [การแพทย์]
Epoch, Plioceneสมัยไพลโอซีน [การแพทย์]
Middle Ageสมัยกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Too stfy.มันล้าสมัยไปแล้ว New Haven Can Wait (2008)
I've sold plenty of paintings in the past.ผมขายรูปได้มากในสมัยก่อน Adverse Events (2008)
Brings back memories of junior high school days.พอนึกย้อนไปถึงสมัยที่เราเรียนด้วยกัน Akai ito (2008)
- Wonder of the ancients.เป็นที่ประหลาดในสมัยก่อน To Kill the King (2008)
My grandmother's house is there. I visited often when I was young.ตอนสมัยเด็ก ตากับยายเคยมีบ้านอยู่ที่นั่นจริงๆ Scandal Makers (2008)
Okay, I know it's all thanks to you!ก้ได้ ก็ได้ ฉันยอมรับ สมัยนี้ มันเรื่องของดวงทั้งนั้น Scandal Makers (2008)
Relax and meditateในสมัยนั้น... . Scandal Makers (2008)
Lots of geniuses would have been tortured to death if you were a conductor at those times.สมัยก่อนมีอัจฉริยะหลายคนที่เคยถูกทรมานให้ตาย ถ้าคุณเป็นวาทยากรในสมัยนั้นก็คงไม่แคล้วกัน Beethoven Virus (2008)
Oh, you mean the grade schoolers.อ๋อ นายหมายถึงสมัยเรียนหรอ Beethoven Virus (2008)
I didn't have money during high school, so I couldn't afford music lessons.ไม่มีเงินสมัยอยู่มัธย, ผมไม่มีปัญญาเข้าเรียนดนตรี Beethoven Virus (2008)
I took up a part job giving them when I was studying overseas.ผมเคยเรียนมานิดหน่อย สมัยผมเรียนอยู่เมืองนอก Beethoven Virus (2008)
Young kids these days...เด็กสมัยนี้ Baby and I (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมัย[n.] (samai) EN: era ; time ; period ; age ; stage ; season ; epoch ; days ; times ; dynasty   FR: ère [f] ; époque [f] ; période [f] ; temps [m] ; âge [m] ; dynastie [f]
สมัยกระโปรงบานขาสั้น[n. exp.] (samai kraprōng bān khā san) FR: années de lycée [fpl]
สมัยกรีก[n. exp.] (samia Krīk) EN: Greek time   FR: Grèce antique [f]
สมัยกรุงสุโขทัย[n. exp.] (samai krung Sukhōthai) EN: Sukhothai era ; Sukhothai period   FR: époque de Sukhothai [f]
สมัยกลาง[n. prop.] (Samai Klāng) EN: Middle Ages   FR: Moyen Âge = Moyen-Âge [m]
สมัยก่อน[n.] (samaikøn) EN: the old days ; former times ; the olden days ; the past   
สมัยก่อน[adv.] (samaikøn) EN: in former times ; in previous times ; formerly ; in the old days ; in the past   FR: jadis ; autrefois ; anciennement ; dans l'ancien temps
สมัยก่อนประวัติศาสตร์[n. exp.] (samaikøn prawattisāt) EN: prehistoric age ; prehistory ; prehistoric times   FR: préhistoire [f] ; époque préhistorique ]f]
สมัยดึกดำบรรพ์[n. exp.] (samai deukdamban) EN: primitive age ; primeval age   
สมัยต่อไป[adv.] (samai tøpai) EN: in future   

English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, S. newest, up-to-date, latest, fashionable,
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
corny(n) เชย, ที่ล้าสมัย เช่น The movie was okay, but the love scene was really corny.
modernization(n) การทำให้ทันสมัย
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
trillion(n ) ล้านล้าน (อเมริกัน) หรือ ล้านล้านล้าน (อังกฤษสมัยเก่า) , http://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
age[N] สมัย, See also: ยุคสมัย, ยุค, Syn. era, period, epoch
date[N] สมัย, See also: ยุค, ยุคสมัย, อายุ, Syn. age, epoch, era, period
era[N] ยุค, See also: สมัย, Syn. age, period, time
heyday[N] สมัยที่รุ่งเรืองที่สุด, See also: ช่วงที่ประสบความสำเร็จที่สุด, Syn. peak, prime, zenith
history period[N] สมัยประวัติศาสตร์, See also: ยุคประวัติศาสตร์
latter-day[ADJ] สมัยปัจจุบัน, Syn. modern
look[N] สมัยนิยม, See also: แบบ, แฟชั่น, Syn. fashion, style
mode[N] แบบนิยม, See also: สมัยนิยม, ตัวอย่าง, แฟชั่น, Syn. fashion, style
modern[ADJ] สมัยใหม่, See also: ยุคใหม่, สมัยปัจจุบัน, ทันสมัย, Syn. up-to-date, recent, new, Ant. old-fashion, out-of-date, ancient, former
modernist[ADJ] สมัยใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศ์กาลิปส์ (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบราณ
aedile(อี' ๆ ดล์) n. ผู้พิพากษาในสมัยโรมัน (edile)
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
ageless(เอจฺ' เลส) adj. ไม่ยอมแก่, ไม่ยอมล้าสมัย, ชั่วกาลปาวสาน, ตลอดไป, Syn. eternal)
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
amarna(อะมาร์' นะ) adj. เกี่ยวกับสมัยอียิปต์โบราณที่เขียนไว้บนแผ่นรูปลิ่ม
ambo(แอม' โบ) n., (pl. -bos) n. แท่นอ่านพระคัมภีร์หรือเทศนาในโบสถ์คริสเตียนสมัยโบราณ (ambon)
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
amphictyony(แอมฟิค' ทิโอนี) n. สันติบาทรัฐ (ในสมัยกรีกโบราณ) . -amphictyonic adj.
anachronism(อะแนค' โรนิสซึม) n. บุคคลหรือสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ผิดยุคสมัย, การผิดยุคสมัย -anachronistic, anachronous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
age(n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
antiquated(adj) ล้าสมัย,เก่าแก่,โบราณ
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
antiquity(n) ยุคโบราณ,สมัยโบราณ
archaic(adj) เก่า,คร่ำคร่า,โบราณ,พ้นสมัย
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
beforetime(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,สมัยก่อน
caveman(n) มนุษย์ถ้ำ,มนุษย์สมัยหิน
coeval(adj) อยู่ในยุคเดียวกัน,ร่วมสมัย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戦時[せんじ, senji] Thai: สมัยสงคราม
今日[こんにち, konnichi] Thai: สมัยนี้
時代[じだい, jidai] Thai: สมัย English: era

German-Thai: Longdo Dictionary
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
helfen(vt) |hilft, half, hat geholfen| ช่วยเหลือ เช่น Heutzutage helfen Männer seiner Frau mehr bei Haushaltaufgaben. สมัยนี้ผู้ชายช่วยเหลืองานบ้านของภรรยามากขึ้น
heutigร่วมสมัย, ในช่วงนี้
Zeit(n) |die, pl. Zeiten| ยุคสมัย, ช่วงประวัติศาสตร์ เช่น zu allen Zeiten, zu Daimlers Zeit
Tip(n) |der, pl. Tips| คำแนะนำ, เคล็ดลับ (เป็นการเขียนที่ล้าสมัย ในปัจจุบันมักใช้ der Tipp แทน), See also: S. der Tipp, der Hinweis,
KZ(n abbrev) เป็นคำย่อของ Konzentrationslager ซึ่งแปลว่า สถานที่หรือค่ายกักกัน(โดยเฉพาะชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง)
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย
Fachwerkhaus(n) |das, pl. Fachwerkhäuser| บ้านสมัยเก่าที่มีการสร้างโครงของบ้านทั้งหลังขึ้นมาก่อน(รวมทั้งหลังคา)ส่วนใหญ่ด้วยไม้ แล้วค่อยบรรจุส่วนผนังที่เหลือด้วยวัสดุอื่น ซึ่งต่างจากการสร้างบ้านโดยทั่วไปในสมัยนี้ที่ผนังเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
Image:
aktuell(adj) ที่ทันสมัย, ล่าสุด, ที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น eine aktuelle Nachricht ข่าวล่า

French-Thai: Longdo Dictionary
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top