Search result for

สมรู้

(38 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมรู้-, *สมรู้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมรู้[V] conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: เขาสมรู้กับศัตรูช่วยทำลายชาติบ้านเมือง, Thai definition: ร่วมคิดกัน, เป็นใจกัน (มักใช้ในทางที่ไม่ดี)
สมรู้ร่วมคิด[V] conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: ลูกในไส้สมรู้ร่วมคิดกับคนอื่นทำลายครอบครัวตนเอง, Thai definition: ร่วมคิดกัน, เป็นใจกัน (มักใช้ในทางที่ไม่ดี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมรู้ก. ร่วมคิดกัน, เป็นใจกัน, (มักใช้ในทางที่ไม่ดี) เช่น เขาสมรู้กันในทางทุจริต, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ร่วมคิด เป็น สมรู้ร่วมคิด เช่น เขาสมรู้ร่วมคิดกันในการฉ้อราษฎร์บังหลวง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But if he did, you're an accomplice.แต่ถ้าเขาทำ เธอจะตกเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด And How Does That Make You Kill? (2008)
Gunray and his accomplices stole a Republic ship to make their getawayกันเรย์และผู้สมรู้ร่วมคิด ได้ขโมยยานสาธารณรัฐเพื่อหลบหนี Cloak of Darkness (2008)
I beg you also to punish her father and KIM Hong-do for conspiring the evil deedขอฝ่าบาทได้โปรดกำหนดโทษ แก่พอของนางและคิมฮองดู ฐานสมรู้ร่วมคิดในการกระทำนี้ Portrait of a Beauty (2008)
Whoever speaks in their defense will be treated as their accomplice!ใครก็ตามที่พยายามปกป้องพวกมัน จะต้องโดนตัดสินว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Eighty-seven counts of conspiracy murder.สมรู้ร่วมคิดฆ่าชีวิตผู้อื่น 87 กระทง The Dark Knight (2008)
I suppose they're gonna lock me up as well as your accomplice.ผมว่าพวกเขาจะจับผมด้วย ฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดผู้สมรู้ร่วมคิดรึ The Dark Knight (2008)
Accomplice? I'm gonna tell them the whole thing was your idea.ผู้สมรู้ร่วมคิดรึ ฉันจะบอกพวกเขาเอง \ ว่ามันเป็นแผนของแก The Dark Knight (2008)
Now, looking back on your final year in office, do you feel you ever obstructed justice or were part of a conspiracy to cover up or obstruct justice?เอาล่ะ ลองมองย้อนกลับไปปีสุดท้าย ที่ท่านอยู่ในทำเนียบ ท่านเคยรู้สึกบ้างมั้ยว่าเคย ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม หรือเป็นส่วนหนึ่งของการสมรู้ร่วมคิด ปิดบังหรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม? Frost/Nixon (2008)
you being held here today... suspected of aiding an escape of a convicted murder from a maximum security penitentiary.ที่เธอถูกจับมาวันนี้ เพราะถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิด Nพานักโทษประหารแหกคุก.. จากคุกที่มีความปลอดภัยสูงสุด.. Gamer (2009)
You tried to overthrow the Crown in conspiracy with its enemies.เจ้าพยายามล้มล้างราชบัลลังค์ สมรู้ร่วมคิดกับฝ่ายศัตรู G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- I'm an accomplice.- ไม่ได้สมรู้ร่วมคิด. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
This is not a maybe. Ryan burnett is an accessory to a terrorist attack.นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ไรอัน เบอร์เนต สมรู้ร่วมคิดกับการก่อการร้าย Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมรู้[v.] (somrū) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot   FR: comploter ; conspirer
สมรู้ร่วมคิด[v. exp.] (somrū ruam khit) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot   

English-Thai: Longdo Dictionary
conspiratorial(adj) ที่สมรู้ร่วมคิด, R. conspiracy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collude[VI] สมรู้ร่วมคิด, Syn. conspire, connive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
collaborate(คะแลบ'บะเรท) {collaborated,collaborating,collaborates} vi. ทำงานร่วมกับผู้อื่น,ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้,ร่วมคิด, See also: collaborator n. ดูcollaborate
collaboration(คะแลบบะเร'เชิน) n. การร่วมมือกัน,การสมรู้ร่วมคิด,ผลิตผลของการร่วมมือกัน
collude(คะลูด') vi. ผู้สมรู้ร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย, Syn. connive
collusion(คะลู'เชิน) n. การสมรู้ร่วมคิด,การรวมหัวกันคิดอุบาย, Syn. intrigue -Conf. cooperation
collusive(คะลู'ซิฟว) adj. (เกี่ยวกับ) การสมรู้ร่วมคิด, การรวมหัวกันคิดอุบาย, See also: collusiveness n.
confederate(คันเฟด'เดอริท) adj. ซึ่งรวมกันในรูปสหพันธ์ สันนิบาต หรืออื่น ๆ, See also: Confederate เกี่ยวกับกลุ่ม 11 รัฐภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่แยกตัวออกเป็นอิสระในปี ค.ศ.1860-61 n. พันธมิตร,ผู้สมรู้ ร่วมคิด. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม คำที่มีความหมายเหมือน
covin(คัฟ'วิน) n. การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิดกัน,สัญญาณลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
collaborate(vi) ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้ร่วมคิด
collaborator(n) ผู้ร่วมมือ,ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้ประสานงาน
collusion(n) การสมรู้ร่วมคิด,การรวมหัวคิดอุบาย
complicity(n) การสมคบกัน,การสมรู้ร่วมคิด,การเข้าไปเกี่ยวข้อง
complot(n) แผนการร่วม,การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิด
confederate(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,สัมพันธมิตร,พันธมิตร
conspiracy(n) การสมรู้ร่วมคิด,การกบฏ,ประทุษกรรม
conspirator(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้คิดการกบฏ
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด,คิดกบฏ,วางแผนร้าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
片棒を担ぐ[かたぼうをかつぐ, katabouwokatsugu] (phrase) สมรู้ร่วมคิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top