Search result for

สมควร

(55 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมควร-, *สมควร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมควร[ADV] suitably, See also: properly, appropriately, Syn. ควร, เหมาะ, เหมาะสม, Example: การบริจาคเงินเพื่อการศึกษา เป็นการใช้เงินเพื่อการกุศลอย่างสมควร
สมควร[V] should, See also: ought to, Syn. ควร, เหมาะ, Example: เราสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมควรว. ควรยิ่ง, เหมาะสมยิ่ง, เช่น เขาทำงานดีสมควรขึ้นเงินเดือนให้ ๒ ขั้น.
เหมาะสมสมควร, ควรแก่กรณี, เช่น เขาถูกลงโทษเหมาะสมกับความผิดแล้ว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not like you don't deserve it.เธอสมควรโดนแล้วไม่ใช่เหรอ? New Haven Can Wait (2008)
And you deserve to go here more than I do.และเธอสมควรที่จะได้รับเลือกมากกว่าฉัน New Haven Can Wait (2008)
No, you have to.ไม่สิ. เธอสมควรได้มันนะ New Haven Can Wait (2008)
I deserve that.ชั้นสมควรโดนแล้วละ Chuck in Real Life (2008)
And you deserve to go here more than I do.-เธอสมควรที่จะได้รับมันมากกว่าฉันอีก There Might be Blood (2008)
You see someone who did something terrible... who deserves to suffer.คุณเห็นบางคนทำอะไรเลวร้ายมาก ซึ่งสมควรรับความทุกข์ทรมาน Emancipation (2008)
Who doesn't deserve to live.คนที่ไม่สมควรมีชีวิตอยู่ Emancipation (2008)
Got a match?มันก็สมควร Last Resort (2008)
She's a 37-year-old woman who deserves...เธอคือผู้หญิงอายุ 37 ที่สมควรจะ... Dying Changes Everything (2008)
It has nothing to do with what they deserve.มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า้ สมควรหรือไม่ Dying Changes Everything (2008)
- Enough.-พอสมควร Pilot (2008)
You cannot trust a single word a sorcerer says.เจ้าไม่สมควรเชื่อคำพูดของพ่อมด The Labyrinth of Gedref (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมควร[adj.] (somkhūan) EN: fitting ; becoming ; appropriate   FR: approprié ; convenable ; apte ; qui a l'étoffe de
สมควร[adv.] (somkhūan) EN: suitably ; properly ; appropriately   FR: convenablement
สมควรแก่เหตุ[adj.] (somkhūan kaē hēt) EN: reasonable   

English-Thai: Longdo Dictionary
have it coming(phrase) สมควรแล้ว, สมแล้ว (ที่จะได้รับสิ่งนั้น หรือ ที่จะเป็นเช่นนั้น ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดี หรือ เลว ก็ได้) เช่น It's too bad he got fired, but he sure had it coming.
golden calf(n ) สิ่งที่ได้รับการยกย่องหรือสักการะ ทั้งๆที่ไม่สมควรได้รับการยกย่อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accredit to[PHRV] ถือว่าเป็นของ, See also: สมควรเป็นของ
becoming[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. Appropriate, suitable
befit[VT] เหมาะสม, See also: สมควรพอดี, สมควรเหมาะเจาะ, Syn. become
be cut out for[PHRV] เหมาะสมสำหรับ, See also: สมควรกับ
be cut out to be[PHRV] เหมาะที่จะเป็น, See also: สมควรจะเป็น
be in keeping with[IDM] เหมาะสม, See also: สมควรกับ, Syn. be out of
be in the running for[IDM] มีค่าคู่ควรกับ, See also: สมควรกับ, Syn. be out of
call for[PHRV] สมควรได้รับ, See also: ควรได้
deserve of[PHRV] สมควรได้รับจาก
decent[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, น่านับถือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisable(แอดไว' ซะเบิล) adj. ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ, สมควร. -advisability. -advisableness n., Syn. suggested)
become(บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู, Syn. happen,befit
becoming(บิคัม'มิง) adj. เหมาะ,สมควร n. กระบวนการเปลี่ยนแปลง, Syn. proper
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
commemorable(คะเมม'มะระเบิล) adj. น่าฉลอง,สมควรจะได้รับการฉลอง,ซึ่งควรระลึกถึง
comparative(คัมแพ'ระทิฟว) adj. เกี่ยวการเปรียบเทียบ,ซึ่งเทียบเคียง,พอสมควร., See also: comparativist ผู้เปรียบเทียบ, Syn. parallel -Conf. superlative
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
condign(คันไดน์') adj. พอเพียง,เหมาะสม,สมควร, Syn. deserved,adequate,meet
correct(คะเรคทฺ') {corrected,correcting,corrects} vt. ทำให้ถูกต้อง,แก้ไข,แก้,ตำหน' (เพื่อแก้ไข) ,ลงโทษ (เพื่อแก้ไข) ,ตรวจ,แก้,ต่อต้าน adj. ถูกต้อง,ไร้ความผิด,สมควร,เหมาะ,สอดคล้อง, See also: correctable adj. correctible adj. correctness n. ดูcorrect

English-Thai: Nontri Dictionary
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
appropriate(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ได้ฤกษ์
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
becoming(adj) เหมาะ,เหมาะสม,สมควร
beseem(vt) เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
correct(adj) ถูกต้อง,เหมาะ,สมควร
deserve(vt) สมควรได้รับ
deservedly(adv) อย่างเหมาะสม,สมควรแล้ว,สมน้ำหน้า,โดยยุติธรรมแล้ว
due(adj) เป็นหนี้,ถึงกำหนด,ครบกำหนด,สมควร,เหมาะสม,ถูกต้อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be supposed to (vt phrase ) สมควรที่จะต้อง, ควรที่จะ
deserve[ดีเซิร์ฟว] สมควรจะได้รับ, ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
値する[あたいする, ataisuru] สมควร,คู่ควร,เหมาะสม

German-Thai: Longdo Dictionary
entsprechen(prep) สมควรแก่, ที่เหมาะสมแก่, ตาม เช่น entsprechend den Vorschriften arbeiten ทำงานตามกฏระเบียบ, See also: S. gemäß,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top