Search result for

สมคบ

(33 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมคบ-, *สมคบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมคบ[V] conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: พนักงานของธนาคารเองสมคบกับลูกน้องอีก 5-6 คนวางแผนปล้นธนาคาร, Thai definition: คบคิดกระทำมิดีมิร้าย, รู้เห็นเป็นใจกัน
สมคบคิด[V] conspire with, See also: be an accessory to, be in cahoots with, work hand in glove with, Syn. คบคิด, Example: กลุ่มโจรสมคบคิดที่จะปล้นธนาคาร, Thai definition: ร่วมคบคิดกันกระทำไม่ดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมคบก. ร่วมคบคิดกัน (ใช้ในทางไม่ดี) เช่น เขาสมคบกันไปปล้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I shall meet the lords of the neighboring fortresses, and alert them to Baegeuk's treason and King Daeso's tyranny, asking them to support us against them.ข้าจะไปพบกับหัวหน้าในป้อมใกล้เคียง และเตือนพวกเขาให้รู้ถึงเรื่องที่แบกิอุคสมคบคิดกับ กษัตริย์ก่อการกบฎ และขอให้พวกเขาสนับสนุนเรา The Kingdom of the Winds (2008)
That I'm not part of a high-school terrorist chess conspiracy?ผมไม่ใช่พวกสมคบคิด ของผู้ก่อการร้ายหมากรุก WarGames: The Dead Code (2008)
There are still very powerful people involved in this conspiracy that were not named in Dubaku's drive.ยังมีผู้มีอำนาจ เกียวข้องกับการสมคบคิดนี้ ที่เรายังไม่รู้ ที่คอยช่วยดูบากุ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Your father found out about a conspiracy inside the government.พ่อของเธอรู้เห็น การสมคบคิดในรัฐบาล Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
IT IS THE LAST THING WE WANNA DO.เราเชื่อว่าผุ้สมคบคิดเป็นผู้ลงมือก่อน Soul Mates (2009)
Are you suggesting Mr. Ellison... may be complicit in the disappearance of my daughter?คุณกำลังแนะว่า คุณเอลลิสันอาจเป็นผู้สมคบคิด Adam Raised a Cain (2009)
Some mad conspiracy theory.ทฤษฎีสมคบคิดบ้าๆ Slack Tide (2009)
And as far as the authorities are concerned, you're an accomplice.แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าอย่างนั้น คุณคือผู้สมคบคิด Free (2009)
Look, man, the trouble with getting your info from conspiracy nuts is they never know when to turn it off.ฟังนะลูกพี่ ข้อเสียของการได้ข้อมูล จากพวกบ้าทฤษฏีสมคบคิด คือพวกเขาไม่มีวัน ได้รู้ว่าเมื่อไรจะโดนยุติ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
We believe Senator Clovis is conspiring with the Separatists.เราเชื่อว่าวุฒิสมาชิกโคลวิส สมคบคิดกับฝ่ายแบ่งแยก Senate Spy (2009)
Clovis is conspiring with the Separatists?โคลวิสสมคบคิดกับพวกแบ่งแยกอย่างนั้นรึ? Senate Spy (2009)
This place is X file wrapped in a cover-up and deepfried in a paranoid conspiracyที่นี่เป็นความลับสุดยอด ห่ออย่างมิดชิด และทอดกรอบไว้ในการสมคบคิดที่สติแตก Monsters vs. Aliens (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมคบ[v.] (somkhop) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary   FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมคบคิด[v.] (somkhopkhit) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in collusion with[IDM] เห็นพ้องกันอย่างลับๆ กับ (เพื่อทำสิ่งผิด), See also: สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด
collaborate[VI] สมคบกับศัตรู, See also: เป็นไส้ศึก
connive with[PHRV] สมคบคิดกับ, Syn. conspire with, intrigue with, plot with
conspire against[PHRV] วางแผนลับเพื่อต่อต้าน, See also: สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. intrigue against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory)
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accomplice(อะคลอม' พลิซฺ) n. ผู้สมคบ
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat
coconspiratorn. ผู้สมคิด,ผู้สมคบ
complice(คอม'พลิสฺ) n. ผู้ร่วมงาน,ผู้สมคบ
complicity(คอมพลิส'ซิที) n. การเป็นผู้ร่วมงาน,การเป็นผู้สมคบ,ความสัมพันธ์ที่ร่วมกันกระทำความผิด
consociate(คัฯโซ'ซีเอท) vt.,vi. รวมเชื่อม,สมคบ., See also: consociation n. ดูconsociate
conspiracy(คันสเพอ'ระซี) n. การกบฏ,การสมคบร่วมคิด,การร่วมกันกระทำ., See also: conspirative,conspiratorial,conspiratory adj., Syn. plot
conspire(คันสไพ'เออะ) {conspired,conspiring,conspires} v. วางแผนร้ายร่วมกัน,สมคบร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย., See also: conspirator,conspirer,conspiratress conspiringly adv., Syn. plot

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
complicity(n) การสมคบกัน,การสมรู้ร่วมคิด,การเข้าไปเกี่ยวข้อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top