Search result for

สนับสนุน

(69 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สนับสนุน-, *สนับสนุน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (org ) Thailand Research Fund (TRF)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนับสนุน[V] support, See also: aid, give support to, help, Syn. ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, เกื้อหนุน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สนับสนุนก. ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ, เช่น สนับสนุนการกีฬา สนับสนุนการศึกษา.
หนุนหลังสนับสนุนอยู่ข้างหลัง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Um, it's incredible how supportive my dad's been.อืม น่าแปลกใจไหมหล่ะ การสนับสนุนของพ่อฉันหนะ Chuck in Real Life (2008)
For encouraging me to throw myself at chuck.ที่สนับสนุนให้ฉันเสนอตัวให้ชัค Pret-a-Poor-J (2008)
She needed some moral support.เธอจำเป็นต้องมีคุณธรรมมาสนับสนุน Pret-a-Poor-J (2008)
I suppose there could be some excruciating pleasure in that.ฉันสนับสนุนที่นั้นถึงแม้ว่ามันจะทำให้ทุกข์ และมีความสุขไปด้วยก็ตาม Pret-a-Poor-J (2008)
Everyone is gonna be here tonight--เรากำลังหาเงินสนับสนุน ทุกคนจะมาอยู่ที่นี่ There Might be Blood (2008)
No. Lily and bart bass have funded the construction of clinicsลิลลี่ และ บาสก์ แบส ได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างคลินิก There Might be Blood (2008)
She's just so supportive. And so great.เธอสนับสนุนผมและเธอเยี่ยมมาก Adverse Events (2008)
Not playing mad libs while our patient's exploding noun destroys her life-sustaining noun.อย่ามัวตีฝีปากในขณะที่คนไข้ของเรากำลังจะระเบิด\ และชีวิตโดนทำลายโดยขาดการสนับสนุน Birthmarks (2008)
We've been... supportive, we've been combative.เราเพิ่งสนับสนุน/เราเพิ่งประจันบาน Birthmarks (2008)
Don't suppose you'd want to override?ไม่สนับสนุน คุณต้องการจะทำแทน Emancipation (2008)
Ronnie, would you like to hear what I've wrote on my symptom support?Ronnie, คุณต้องการจะได้ยินสิ่ง \ NI've เขียนบนอาการสนับสนุนของฉัน? Gas Pills (2008)
Republican Seperatist armies vie for the allegiance of neutral planetsกองกำลังแบ่งแยกสาธารณรัฐทั้งหลาย ต่างก็ต้องการการสนับสนุน จากดวงดาวที่เป็นกลาง Ambush (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; stick by ; stand up for ; corroborate   FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner
สนับสนุน[X] (sanapsanun) FR: à l'aide de
สนับสนุนข้ออ้างด้วยหลักฐาน[v. exp.] (sanapsanun khø-āng dūay lakthān) EN: back up a claim   
สนับสนุนด้วยวาจา[v. exp.] (sanapsanun dūay wājā) EN: give verbal support to   
สนับสนุนประชาธิปไตย[v. exp.] (sanapsanun prachāthippatai) EN: stand up for democracy   FR: défendre la démocratie ; soutenie la démocratie
สนับสนุนวัด[v. exp.] (sanapsanun wat) EN: support temples   
สนับสนุนโดย[X] (sanapsanun dōi) EN: sponsored by   FR: parrainé par ; avec le soutien de ; avec le concours de

English-Thai: Longdo Dictionary
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advocate[VT] สนับสนุน, Syn. support
alimentation[N] สนับสนุน
back[VT] สนับสนุน, See also: หนุนหลัง, ผลักดัน, Syn. support
backup[N] สนับสนุน, See also: ตัวแทน, ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วย, Syn. reinforcement, support
behind[PREP] สนับสนุน, See also: อยู่เบื้องหลัง
bolster[VT] สนับสนุน, See also: หนุนให้สูง, ค้ำจุน, เสริม, Syn. support, boost
back up[PHRV] สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ
be for[PHRV] สนับสนุน
be with[PHRV] สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, เข้าข้างฝ่าย
boost up[PHRV] ทำให้แข็งแรง, See also: สนับสนุน, ส่งเสริม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food,nutrition, support)
appui(แอพิว') n.,Fr. หนุน, สนับสนุน
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
assist(อะซิสทฺ') vt.,vi. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, สนับสนุน,สงเคราะห์,เข้าร่วม. -assister, assistor n., Syn. aid,help, support,tend ###A. hinder, hamper)
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ,ช่วย, เพิ่ม,สนับสนุน,หนุน,สำรอง,อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ผู้ช่วย,ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper ###A. principal

English-Thai: Nontri Dictionary
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
advocacy(n) การพูดสนับสนุน,การแก้ต่าง,ทนาย
advocate(n) ผู้สนับสนุน,ทนายความ,ผู้แก้ต่าง
advocate(vt) สนับสนุน,เป็นทนาย,พูดแก้ต่าง,โฆษณาชวนเชื่อ
assist(vt) ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,สนับสนุน
auxiliary(n) ผู้ช่วย,เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ความช่วยเหลือ
back(vt) สนับสนุน,หนุนหลัง,ถือหาง,วางเดิมพัน
backer(n) ผู้สนับสนุน,ผู้หนุนหลัง
backing(n) การสนับสนุน,ความช่วยเหลือ,การหนุน
backup(n) ผู้สนับสนุน,การค้ำจุน,การสะสม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contributeสนับสนุน
underpinningสนับสนุน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
対応[たいおう, taiou] (n) สนับสนุน, รองรับ
支援[しえん, shien] (vt) สนับสนุน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
進める[すすめる, susumeru] Thai: สนับสนุนให้เลื่อนตำแหน่ง English: to promote
支える[ささえる, sasaeru] Thai: สนับสนุน

German-Thai: Longdo Dictionary
Unterstützung(n) |die, pl. Unterstützungen| การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือ
unterstützen(vt) |unterstützte, hat unterstützt| สนับสนุน, ช่วยเหลือโดยให้สิ่งของ เช่น Meine Eltern haben mich finanziell während meines Studium unterstützt. พ่อแม่ของผมช่วยผมด้านการเงินช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย, See also: Related: helfen
etw. unterstützt etw.(vt) สนับสนุน, เกื้อกูล, เกื้อหนุน เช่น Suse unterstützt eine neu gegründete Stiftung. บริษัทซูซีสนับสนุนมูลนิธิหนึ่งที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ , See also: Related: unterstützen
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, See also: S. unterstützen
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม , See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen
Beitrag(n) |der, Beiträge| การช่วยเหลือ, การสนับสนุน, การมีส่วนร่วม เช่น Australien will als Beitrag zum Umweltschutz Glühbirnen verbieten.
beitragen(vi) |trug bei, hat beigetragen, zu + D| สนับสนุน, มีบทบาท, ผลักดันให้เกิด, ทำประโยชน์ เช่น Jeder kann zur Reinhaltung der Umwelt beitragen.

French-Thai: Longdo Dictionary
soutenir(vi vt) |je soutiens, tu soutiens, il soutient, nous soutenons, vous soutenez, ils soutiennent| ค้ำจุน สนับสนุน เช่น il soutient que ce n\'est pas possible. เขาสนับสนุนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top